Translation of "academic year" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Academic - translation : Academic year - translation : Year - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
USE term (period) academic year
USE lapsendamine afroaasia keeled
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Figures for the academic year 2004 2005
Pingerea koostamise kriteeriumid Granada (kõige rohkem vastuvõetud üliõpilasi), Madrid (kõige rohkem õpirändele saadetud üliõpilasi), Praha (kõige rohkem vastuvõetud õppejõude), Valladolid (kõige rohkem lähetatud õppejõude) Akadeemilise aasta 2004 2005 arvandmed.
USE duration of the academic year beginning of the school year
USE finantskontroll eeldatud saavutustase
USE duration of the academic year end of the school year
USE majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus kaaslaste hindamine
DATE OF ERASMUS CHARTER Academic year 2003 2004
ERASMUSE HARTA PERIOOD Akadeemiline aasta 2003 2004
DATE OF ERASMUS CHARTER Academic year 2003 2004
Erasmuse programmi raames on õpirän
DATE OF ERASMUS CHARTER Academic year 2003 2004
KODULEHT http www.uni lj.si
USE duration of studies length of the academic year
USE õpetajad õpetajate esmakoolitus
USE duration of compulsory education end of the academic year
BT eriharidus RT üli õpilaste integreerimine kaasav ühiskond
The Executive Academic Board shall be composed of senior representatives from those institutes which are active in the relevant academic year.
Akadeemiline juhatus koosneb asjaomasel akadeemilisel aastal koolitusega tegelevate instituutide juhtivatest esindajatest.
MT (04) SN Periods of the school academic year separated by holidays.
MT (04) SN Rühm, kellele on pandud vastutus kontrollida ettenähtud ulatuses era või avaliku institutsiooni juhtimistegevust.
(e) review standards of the training activities undertaken in the previous academic year
e) vaadata läbi eelmise akadeemilise aasta koolitusstandardid
Chairholders teach a minimum of 90 hours per academic year in the field.
Õppetooli hoidjad õpetavad vastavat ala vähemalt 90 tundi akadeemilises aastas.
After the 19th birthday, the allowance is paid until the end of the academic year.
Toetust makstakse kooliaasta alguses.
submit to the Steering Committee proposals for training activities in the next academic year and
esitada juhtkomiteele ettepanekud järgmise akadeemilise aasta koolitustegevuseks ning
(f) submit to the Steering Committee proposals for training activities in the next academic year and
f) esitada juhtkomiteele ettepanekud järgmise akadeemilise aasta koolitustegevuseks ning
The project enabled schools to make energy a specific topic for study throughout an academic year.
Projekt andis koolidele võimaluse teha energiast spetsiaalne õppeaine, mida käsitleti kogu õppeaasta jooksul.
As we know from the decision, this academic CFR is due by the end of this year.
Nagu otsusest teada, on akadeemilise CFRi esitamise tähtaeg käesoleva aasta lõpp.
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Therefore, in 2004 we started the Bologna reforms, and a three year degree structure has been in use since the academic year 2005 2006.
Seega alustasime 2004. aastal Bologna reformidega ning alates õppeaastast 2005 2006 on kasutusel kolmeaastane kraadiõppekava.
A scholarship programme, with a budget of EUR33 million, should become operational from the academic year 2005 2006.
33 miljonit euro suuruse eelarvega stipendiumiprogramm peaks hakkama toimima alates 2005 2006 akadeemilisest õppeaastast.
MT (04) UF duration of education UF length of studies BT education policy duration of the academic year
MT (19) UF Kesk ja Ida Euroopa UF Kesk ja Ida Euroopa riigid
Another action due to start in the same year will enable secondary school pupils to spend up to one academic year in a foreign school.
Teine samal aastal algama kavandatud meede võimaldab keskkooliõpilastel veeta kuni ühe õppeaasta välisriigi koolis.
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
The Centrehas set up an undergraduate course in gender studies,which will begin in the academic year 2004 2005.
Keskus on töötanud välja projekti võimaluste loomiseks lastele, kelle vanemad õpivad ja töötavad sotsiaalteaduskonnas.
The Erasmus Mundus call for proposals for the academic year 2008 2009 http eacea.ec.europa.eu static en mundus call2007 index.htm
Erasmus Munduse konkursikutse akadeemiliseks aastaks 2008 2009
As an alternative option, architects would also qualify for automatic recognition after completing a five year academic programme, complemented by at least one year of professional practice.
Alternatiivina võiksid arhitektid saada õiguse kasutada automaatset tunnustamist pärast seda, kui on läbitud viieaastane akadeemiline programm ja vähemalt üheaastane kutsepraktika.
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Year - Academic Year Abroad - In The Academic Year - During The Academic Year - Current Academic Year - For The Academic Year - Next Academic Year - From The Academic Year - Final Academic Year -