Translation of "accede" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accede - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Venezuela almost did not accede.
Venezuela äärepealt ei ühinenud sellega.
(d) States which accede to this Agreement.
d) riigid, kes ühinevad käesoleva lepinguga.
Romania is to accede to the Convention.
Rumeenia ühineb konventsiooniga.
The Community should accede to the HCCH.
Ühendus peaks konverentsiga ühinema.
(1) Romania is to accede to the Convention.
(1) Rumeenia ühineb konventsiooniga.
The Community should therefore accede to this Convention,
Seetõttu peaks ühendus ühinema kõnealuse konventsiooniga,
(6) The Community, in consequence, should accede to the Gothenburg Protocol,
(6) Seetõttu peaks ühendus ühinema Göteborgi protokolliga,
Croatia should be allowed to accede when it is completely ready.
Horvaatial tuleks lubada liituda siis, kui ta on selleks täiesti valmis.
Taking into account the invitation to accede to the Convention, and
võttes arvesse konventsiooniga ühinemise kutset ning
The European Atomic Energy Community shall accede to the Joint Convention,
Euroopa Aatomienergiaühendus ühineb ühiskonventsiooniga,
(2) The European Atomic Energy Community shall accede to the Joint Convention,
(2) Euroopa Aatomienergiaühendus ühineb ühiskonventsiooniga,
The Republic of Kazakhstan shall make reasonable efforts to accede to it.
Artikkel 88
Accede to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.
Ühineda rahvusvahelise uute taimesortide kaitse konventsiooniga.
Any legal entity that joins an ongoing action shall accede to the grant agreement.
Iga olemasoleva kaudse meetmega liituv õigussubjekt ühineb toetuslepinguga.
Any legal entity which joins an ongoing action shall accede to the grant agreement.
Iga olemasoleva kaudse meetmega liituv juriidiline isik ühineb toetuslepinguga.
Whereas the European Atomic Energy Community should accede to the Convention on Nuclear Safety,
Euroopa Aatomienergiaühendus peaks ühinema tuumaohutuse konventsiooniga,
Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
Ainult kogu Bosnia ja Hertsegoviina riik saab Euroopa Liiduga ühineda.
We are also now ready to accede to the European Convention on Human Rights.
Me oleme nüüd valmis ka ühinema Euroopa inimõiguste konventsiooniga.
on the request by Burkina Faso to accede to the Protocol on ACP Sugar
mis käsitleb Burkina Faso taotlust ühineda AKV riikidest pärit suhkrut käsitleva protokolliga
Calling on the other institutions, bodies and offices and agencies to accede to this Agreement,
kutsudes muid institutsioone ja asutusi käesoleva kokkuleppega ühinema,
The Union will also accede to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.
Liit hineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.
Poland will accede to the Charter of Fundamental Rights in full, without any opt out.
Poola nõustub täielikult põhiõiguste hartaga, ilma mingite eranditeta.
make all reasonable efforts to accede to the Singapore Treaty on the Law of Trademarks.
Tuntud kaubamärgid
make all reasonable efforts to accede to the Singapore Treaty on the Law of Trademarks.
Artikkel 225
has been duly authorised, in accordance with its internal procedures, to accede to this Convention.
võib oma siseprotseduuride kohaselt konventsiooniga ühineda.
(c) that is otherwise invited to accede on the basis of a decision by the Parties.
c) keda kutsutakse ühinema konventsiooniosaliste otsuse alusel.
New participants shall accede to the contract in accordance with the terms of Article 12(2).
Uued osalejad liituvad lepinguga artikli 12 lõike 2 tingimuste kohaselt.
inviting Romania to accede to the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure
millega kutsutakse Rumeeniat ühinema 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga
This Decision shall apply on the date the Republic of Serbia shall accede to the Convention.
Käesolevat otsust kohaldatakse alates kuupäevast, mil Serbia Vabariik ühineb konventsiooniga.
Upon approval by the Governing Board, that state shall be permitted to accede to this Agreement.
Iga riik, kellel on massihävitusrelvade tootmiseks olemas tehnoloogia, ekspertteadmised ja materjalid, ning kes soovib lepinguga ühineda ühinemiskirjas märgitud eesmärgil lubada ISTC l ellu viia tegevusi tema riigi territooriumil, kohustub käesoleva lepinguga ühinemisel täitma selle artikli 9 punkti C ja artiklites 10, 11 ja 12 osutatud kohustusi, mille on võtnud vastuvõttev riik.
The Parties shall make all reasonable efforts to accede to the Beijing Treaty on Audiovisual Performances.
Artikkel 213
The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Liit ühineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.
Article 30 of the Convention allows the Community to sign, accept, approve or accede to the Convention.
Konventsiooni artikliga 30 võimaldatakse ühendusel konventsioonile alla kirjutada, konventsioon vastu võtta, heaks kiita või sellega ühineda.
Whereas the ACP States concerned have supported the Ivory Coast's request to accede to the said Protocol
asjaomased AKV riigid on toetanud Côte d'Ivoire'i Vabariigi taotlust kõnealuse protokolliga ühineda
The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Liit ühineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.
The Lisbon Treaty will also allow the EU to accede to the European Convention on Human Rights.
Leping võimaldab ELil liituda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.
The European Union has decided to accede to the European Convention on Human Rights as a Union.
Euroopa Liit on otsustanud ühineda Euroopa inimõiguste konventsiooniga liiduna.
After its entry into force, any State which has not signed this Protocol may accede to it.
Pärast protokolli jõustumist võivad kõik riigid, kes ei ole protokollile alla kirjutanud, sellega ühineda.
taking steps to sign, ratify or accede to, as appropriate, and fully implement all other relevant international instruments,
võtta meetmeid kõikide muude rahvusvaheliste dokumentide allkirjastamiseks, ratifitseerimiseks või nendega ühinemiseks ning nende täielikuks rakendamiseks,
To this end, the Member States that have not yet done so undertake to accede to the Convention.
Selleks kohustuvad liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, konventsiooniga ühinema.
Of course, in order to accede to the European Union, there are criteria which need to be fulfilled.
Euroopa Liiduga liitumiseks on mõistagi vaja täita teatud kriteeriume.
The European Union itself cannot accede to the Paris Convention, as only sovereign states can be parties thereto.
Euroopa Liit ei saa ise Pariisi konventsiooniga ühineda, kuna see õigus on vaid suveräänsetel riikidel.
With a view to achieving such facilitation it is appropriate to invite Romania to accede to the Convention,
Sellise lihtsustamise saavutamiseks oleks asjakohane kutsuda Rumeeniat konventsiooniga ühinema,
With a view to achieving such procedure it is appropriate to invite Romania to accede to the Convention,
Selle lihtsustuse saavutamiseks oleks asjakohane kutsuda Rumeeniat konventsiooniga ühinema,
With a view to achieving such facilitation, it is appropriate to invite Croatia to accede to the Convention,
Sellise lihtsustamise saavutamiseks on asjakohane kutsuda Horvaatiat konventsiooniga ühinema,

 

Related searches: Accede - Accede To A Treaty - Accede To Request - Accede To Your Request - Accede To The Contract - Accede To This Request - Accede To The Agreement - Accede To A Request - Accede To The European Union - Accede To The Throne -