Translation of "accent" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accent - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ignore accent mistakes
Rõhumärgivigade eiramine
British Accent 10,000.
British Accent 10000.
That unfortunate accent!
See väljakannatamatu aktsent!
Accent, maybe AlsaceLorraine?
Aktsent saksa, vahest AlsaceLorraine'ist?
And that phoney accent?
Ja see võlts aktsent!
His accent sounds real.
Tema aktsent tundub ehtne olevat.
Effects on response rate, data from ACCENT II (Week 14 responders) ACCENT II (Week 14 responders)
Mõju ravivastusele, andmed uuringust ACCENT II (Nädal 14 ravivastuse saavutanud) ACCENT II (Nädal 14 ravivastuse saavutanud)
Is that a Jersey accent?
Kas see on Jersey aktsent?
Q Just the accent. M
Lihtsalt see rõhk.
With accent on the fun .
Laialt lõbu.
Has she an interesting accent?
On tal ka huvitav aktsent?
The accent. I get it.
Aktsent!
German accent Signora, hold on !
Oodake, proua!
Your accent is very good.
Su aktsent on väga hea.
Has she an interesting accent?
On tal ka huvitav aktsent? Täiesti kohutav.
You've got an American accent.
Teil on ameerika aktsent.
You have a strange accent.
Sul on imelik aktsent.
(Russian accent) Ah, good morning, sir.
Tere hommikust, sir.
You know, as a rule, Americans speak German with a very bad accent. But your accent is really horrible.
Tead, tavaliselt räägivad ameeriklased saksa keelt väga halva aktsendiga, aga sinu aktsent on lihtsalt kohutav.
Effects on response and remission rate, data from ACCENT I (Week 2 responders) ACCENT I (Week 2 responders) of Patients
Mõju ravivastusele ja remissioonile, andmed uuringust ACCENT I (Nädal 2 ravivastuse saavutanud) ACCENT I (Nädal 2 ravivastuse saavutanud) Patsientide
Ignore accent while checking the user input
Kasutaja lahenduse kontrollimisel ignoreeritakse rõhumärke
A particular accent is put on innovation.
Erilist rõhku pannakse uuendustegevusele.
A stronger accent on performance and quality
Suurem rõhk tulemuslikkusele ja kvaliteedile
Somebody with an accent growling at me.
Vastas keegi aktsendiga, kes minu peale torises.
Where did you get that funny accent?
Kust te sellise naljaka aktsendi saite?
He has the same accent as me.
Tal on sama aktsent, mis minul.
British Accent How do you do, sir?
British Accent Kuidas te seda teete, sir?
Well, she has the best Scots accent.
Ta on parim Shoti agent.
From her accent, we know she's foreign.
Aktsendi järgi võib öelda, et ta on välismaalane.
Shall I teach you your real accent?
Tohin ma õiget hääldust õpetada?
The guy's got a heavy English accent.
Kutil on inglise aktsent.
Speaks the language perfectly, without an accent.
Räägib keelt hõlpsasti, ilma aksendita.
Our amendments, which were rejected, placed the accent on
Meie muudatusettepanekud, mis tagasi lükati, panevad rõhu järgmistele punktidele
Know how long it took to smooth that accent?
Tead kui kaua aega kulus selle aktsendi silumisele?
So does a lady wrestler with a foreign accent.
Nagu ka võõramaise aktsendiga naismaadlejal.
I can tell a New England accent a mile away.
Ma tunnen Uus Inglismaa aktsendi miili kauguselt ära.
Assumes a dialect and or accent intelligible to the aeronautical community.
eeldab lennunduskogukonnas arusaadavat dialekti või aktsenti.
If the Chevalier remarks on your accent, say you are Hungarian.
Nüüdsest ei oska te enam inglise keelt.
Uses a dialect and or accent intelligible to the aeronautical community.
Kasutab lennunduskogukonnas arusaadavat dialekti või aktsenti.
You're a French police officer and yet you have a Scots accent.
Te olete Prantsuse politseinik ja siiski Shoti agent.
Why do you think I have this outrageous accent, you silly king?
Migs sa muidu arfad, mul on tsäärane kisendav akcent, sa rumal kunn?
This innovative component of fisheries policy puts the accent on a territorial approach.
See uuenduslik kalandusega seotud tegevussuund seab esiplaanile territoriaalse lähenemise.
It took a long time for me to get accustomed to the Venezuelan accent.
Venetsueela aktsendiga harjumiseks kulus mul tükk aega.
Choose your level of the host language as their children but rarely manage the accent.
Täiskasvanud sissesõitnud omandavad asukohariigi keele sageli sama hästi kui nende lapsed, aga harva räägivad nad aktsendita.
It is a very difficult report and I believe it has got the accent right.
See on väga keeruline raport ning ma usun, et see on õige rõhuasetusega.

 

Related searches: Accent - Accent Lighting - Accent Color - Thick Accent - Strong Accent - Accent Mark - Pitch Accent - Acute Accent - Accent Light - Foreign Accent -