Translation of "accented" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accented - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Automatic replacement of accented characters
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine
Automatic replacement of the accented characters if enabled the accented characters will be replaced with their codes as you type.
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine märkimisel asendatakse rõhumärkidega tähed kirjutamise ajal nende koodiga.
Type accented letters separately from normal letters
Rõhumärkidega tähtede ja tavaliste tähtede eristamine
If activated, the accented characters will be automatically replaced on typing with their corresponding XML enitities.
Sisselülitamisel asendatakse rõhumärkidega märgid kirjutamise ajal automaatselt vastavate XML olemitega.
Although upper and lower cases do not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols is to be tested before regular use .
Kui selliseid parandusi siiski tehakse , nõuab EKP nende kohta seletuskirja .
The stomach is marked in every direction by deep lines... very clear and distinct... more or less accented according to how hard the whip fell.
Tema kõhul jooksid igas suunas sügavad jooned, väga selged ja eristuvad, mille järgi võis enamvähem aimata, kui tugevasti piits langenud oli.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use .
Ehkki suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita , tuleb rõhumärkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist enne regulaarset kasutamist testida .
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems, the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use.
Ehkki suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita, tuleb rõhumärkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist enne regulaarset kasutamist testida.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols still needs to be tested before regular use .
Suur ja väiketähtede kasutamine ei tekita küll probleeme , kuid diakriitikutega märkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist tuleb siiski enne regulaarset kasutamist testida .
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems, the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols still needs to be tested before regular use.
Suur ja väiketähtede kasutamine ei tekita küll probleeme, kuid diakriitikutega märkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist tuleb siiski enne regulaarset kasutamist testida.
I seldom opened my door in a winter evening without hearing it Hoo hoo hoo, hoorer, hoo, sounded sonorously, and the first three syilables accented somewhat like how der do or sometimes hoo, hoo only.
Ma harva avas mu ukse talve õhtul ilma seda kuuldes Hoo hoo hoo, hoorer, hoo, kõlas sonorously, ja kolm esimest silpi täpitähed mõnevõrra meeldib, kuidas der teha, või mõnikord hoo, hoo ainult.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , NCBs are asked to limit themselves to the Latin 1 character set. In general , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use .
Kuigi suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita , palutakse RKPdel piirduda märgistikuga Latin 1 . Üldreeglina tuleb diakriitikuid ja muid tähtnumbrilisi märke enne kasutamist kontrollida .
The kile editor allows you to read, convert and set the text to the encoding your document needs. This allows you to use non standard letters and symbols you can use, for example, accented characters for Italian or French. Selecting the encoding for your document can be done in three ways
kile üks võimsaid eeliseid on oskus lugeda, teisendada ja määrata tekstile just see kodeering, mida sa vajad. See lubab kasutada mittestandardseid tähti ja sümboleid, nii saab tarvitada näiteks itaalia või prantsuse keele rõhumärkidega tähti. Dokumendi kodeeringu saab valida kolmel moel

 

Related searches: Accented Characters - Accented With - Accented Letter - Heavily Accented - Non-accented - Is Accented With - Accented Note - Is Accented - Accented Syllable - Accented Cinema -