Translation of "accented letter" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accented - translation : Accented letter - translation : Letter - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Automatic replacement of accented characters
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine
Automatic replacement of the accented characters if enabled the accented characters will be replaced with their codes as you type.
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine märkimisel asendatakse rõhumärkidega tähed kirjutamise ajal nende koodiga.
Type accented letters separately from normal letters
Rõhumärkidega tähtede ja tavaliste tähtede eristamine
If activated, the accented characters will be automatically replaced on typing with their corresponding XML enitities.
Sisselülitamisel asendatakse rõhumärkidega märgid kirjutamise ajal automaatselt vastavate XML olemitega.
Article 21(1), point (iii) of letter (a), letter (b) and letter (c),
artikli 21 lõike 1 punkti a alapunkt iii ning punktid b ja c,
Although upper and lower cases do not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols is to be tested before regular use .
Kui selliseid parandusi siiski tehakse , nõuab EKP nende kohta seletuskirja .
The stomach is marked in every direction by deep lines... very clear and distinct... more or less accented according to how hard the whip fell.
Tema kõhul jooksid igas suunas sügavad jooned, väga selged ja eristuvad, mille järgi võis enamvähem aimata, kui tugevasti piits langenud oli.
Letter
LetterName
Letter
Letter
Letter?
Kiri?
Letter
Kiri
The letter.
Kiri.
Letter following.
Kiri tuleb hiljem.
Professional Letter
ProfessionaalneComment
US Letter
US LetterPage size
Letter Synchronization
Tähtede sünkroniseerimine
Government Letter
Government Letter
Half Letter
Pool Letter
Half letter
Pool Letter
Letter, Color
Letter, värviline
Letter, Grayscale
Letter, halltoonides
Letter, Colour
Letter, värv
A letter?
Kiri?
Acceptance Letter
Vastuvõtu kiri
US Letter
US Letter
Letter, Lowercase
Täht, väike
Letter, Modifier
Täht, modifikaator
Letter, Other
Täht, muu
Letter, Titlecase
Täht, kapiteelkiri
Letter, Uppercase
Täht, suur
Number, Letter
Number, täht
1098 (letter)
1098 (letter)
cover letter
Kaaskiri
Poisonpen letter.
Mürgipliiatsi kiri.
A letter.
Kirjast.
A letter?
Mis see on?
Your letter!
Ma olen istungite saalis.
Letter pads
Kirjaplokid
Letter pads
kraasitud või kammitud siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
Letter pads
Sõidukid, v.a raudtee ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud välja arvatud
Letter pads
mille puhul eespool esitatud piirangu raames ei ületa kasutatavate rubriiki 8541 või 8542 kuuluvate materjalide koguväärtus 10 toote tehasehinnast
Draft letter
Kirja projekt
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use .
Ehkki suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita , tuleb rõhumärkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist enne regulaarset kasutamist testida .

 

Related searches: Accented Letter - Accented Characters - Accented With - Heavily Accented - Non-accented - Is Accented With - Accented Note - Is Accented - Accented Syllable - Accented Cinema -