Translation of "accentuate" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accentuate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

3.5 Climate change may accentuate current social distortions and gaps.
3.5 Kliimamuutused võivad veelgi suurendada praeguseid sotsiaalseid moonutusi ja lõhesid.
If digitalis has also been administered, hypokalemia may accentuate cardiac arrhythmias.
Kui haigele on manustatud ka südameglükosiide, võib hüpokaleemia süvendada südame rütmihäireid.
These differences indicate the existence of digital divides and accentuate existing risks of social exclusion.
Kuid johtuvalt haridussüsteemide erinevusest võivad registreeritud andmed osutudavõrreldamatuteks.
As with anything related to ICTs, e education training can either accentuate differences or contribute to equality.
Nagu ka kõigis teistes IKTga seonduvates valdkondades saavad e õpe ja e koolitus kaasa aidata kas erinevuste rõhutamisele või võrdõiguslikkusesse panustamisele.
One consequence ofthisisthatchildren are forced to drop outofschoolearly,which may, in the medium term, accentuate theriskofpovertyamongstyoung people.
Tagajärjeksonkooli poolelijätmine, misomakorda võibkeskpikasperspektiivissuurendada noortevaesusriski.
The regulation obliges the Member States to accentuate innovation and transnational and interregional actions in their programmes.
Õigusaktid kohustavad liikmesriike rõhutama oma rakenduskavades innovaatikat ning riikide ja piirkondadevahelise koostööga seotud meetmeid.
The various imbalances in the system of international trade unfairly help to accentuate the asymmetries between the continents.
kirjalikult. (PT) Eri tasakaalustamatused rahvusvahelise kaubanduse süsteemis aitavad ebaõiglaselt rõhutada asümmeetriaid mandrite vahel.
It must accentuate the social dimension, give priority to the ecosystem and be integrated in the marine policy.
Samuti peab reform rõhutama sotsiaalset mõõdet, andma suurema tähtsuse ökosüsteemile ning see tuleb integreerida merenduspoliitikaga.
This is why we really need to accentuate the role that health professionals have to play in this area.
Seetõttu peame tõepoolest rõhutama tervisespetsialistide rolli selles valdkonnas.
This blow was all that they needed to accentuate a spiralling crisis that is threatening many airlines with closure.
See oli viimane asi, mida nad vajasid, sest see võimendas kriisi, mis ähvardab paljud lennuettevõtted sulgeda.
All of these factors accentuate the constraints arising from island status and mean that the population often experiences poor services.
Kõik see võimendab saarelisest asendist tingitud probleeme ning põhjustab sageli elanikkonnale osutatavate teenuste nappust.
All of these factors accentuate the constraints arising from island status and mean that the population often experiences poor services.
Kõik see võimendab saarelisusest tingitud probleeme ning põhjustab sageli elanikkonnale osutatavate teenuste nappust.
10 muscle spasms and or accentuate arrhythmia associated with the concomitant use of digitalis glycosides or certain anti arrhythmic medicinal products.
Hüpokaleemia võib põhjustada lihaskrampe ning või samaaegsel südameglükosiidide või teatud antiarütmikumide kasutamisel raskendada tekitada arütmiaid.
1.11 Climate change may accentuate current social distortions and gaps, in both the EU and in other parts of the world.
1.11 Kliimamuutused võivad veelgi suurendada praeguseid sotsiaalseid moonutusi ja lõhesid nii ELis kui ka mujal.
The growth of rail transport would accentuate safety problems along the track and the problems posed by the transhipment of propylene.
Raudteetranspordi arenguga teravneks turvalisuse ja propeeni ümberlaadimise küsimus piki raudteed.
These texts recognise and are going to further accentuate the importance of integrated production when it comes to sound and sustainable agriculture.
Nendes tekstides tunnustatakse ja hakatakse veelgi rõhutama integreeritud tootmise tähtsust, kui on tegemist mõistliku ja säästva põllumajandusega.
Under these circumstances, rather than representing an opportunity, creating a free trade area will accentuate the divide between rich and poor regions.
Nendes tingimustes vaid rõhutaks vaba kaubandusala loomine lõhet rikaste ja vaeste regioonide vahel, mitte ei pakuks võimalust.
Theresult of liberalisation is to accentuate the influence ofthe world marketsfor butter and milk powder on the prices paid to producersin the EU.
Tulebarvestada, etalates 2003.aastast on hinnalangust osaliseltkompenseeritud otsetoetustejatäiendavate maksetega.
Hypokalaemia may result in muscle spasms and or accentuate arrhythmia associated with the concomitant use of digitalis glycosides or certain anti arrhythmic medicinal products.
Hüpokaleemia võib põhjustada lihaskrampe ning või samaaegsel südameglükosiidide või teatud antiarütmikumide kasutamisel raskendada tekitada arütmiaid.
Hypokalaemia may result in muscle spasms and or accentuate cardiac arrhythmias associated with the concomitant use of digitalis glycosides or certain antiarrhythmic medicinal products.
Hüpokaleemia tagajärjel võivad tekkida lihasspasmid ja või südame rütmihäired, mis on seotud südameglükosiidide või teatud antiarütmikumide samaaegse kasutamisega.
This fund cannot continue to be used to widen differences in unemployment or to accentuate inequalities between rich countries and countries on the margins.
Fondi ei tohi enam kasutada selleks, et suurendada veelgi enam erinevust töötuse tasemete vahel või rõhutada ebavõrdsust rikaste riikide ja vaesemate riikide vahel.
Hypokalaemia may result in muscle spasms and or accentuate cardiac arrhythmias associated with the concomitant use of digitalis glycosides or certain anti arrhythmic medicinal products.
Hüpokaleemia võib põhjustada lihasspasme ja või vallandada südame rütmihäireid, mida on seostatud ka samaaegselt kasutatavate südameglükosiidide või teatud antiarütmikumide toimega.
Hypokalaemia may result in muscle spasms and or accentuate cardiac arrhythmias associated with the concomitant use of digitalis glycosides or certain anti arrhythmic medicinal products.
Hüpokaleemia võib põhjustada lihasspasme ja või esile kutsuma südame rütmihäireid, mida on seostatud ka samaaegselt kasutatava digitaalise või antiarütmikumi toimega.
3.2.3 The Committee has observed that climate change may accentuate current social distortions and gaps, in both the EU and in other parts of the world.
3.2.3 Komitee on märkinud, et kliimamuutused võivad veelgi suurendada praeguseid sotsiaalseid moonutusi ja lõhesid nii ELis kui ka mujal maailmas.
3.2.3 The Committee has observed that climate change may accentuate current social distortions and gaps3, in both the EU and in other parts of the world.
3.2.3 Komitee on märkinud, et kliimamuutused võivad veelgi suurendada praeguseid sotsiaalseid moonutusi ja lõhesid3 nii ELis kui ka mujal maailmas.
This mechanism has effects which accentuate the economic dependence of these countries as it leads to production for export, to the detriment of their internal market.
Selle mehhanismi mõju rõhutab nende riikide majanduslikku sõltuvust, sest sellega kaasneb tootmine ekspordiks, mis toimub aga siseturu arvelt.
These guidelines, which have to be followed, do not contribute to cohesion on the contrary, they accentuate disparities between countries and regions, and within each country.
Need suunised, mida tuleb järgida, ei paranda ühtekuuluvust. Vastupidi, need suurendavad riikide ja piirkondade vahelisi ning riigisiseseid erinevusi.
It is a Treaty which will not overcome the deep and irremediable contradictions of this European integration, but which will, on the contrary, tend to accentuate them.
See on leping, millega ei ületata sügavaid ja ravimatuid vastuolusid Euroopa integratsioonis, vaid mis, vastupidi, kaldub neid süvendama.
Concrete policy measures should henceforth be evaluated in the light of the impact they are expected to have on the factors that could accentuate or reduce energy poverty.
Seega tuleks nüüd hinnata konkreetseid poliitikameetmeid seoses nende mõjuga teguritele, mis võivad kütteostuvõimetust suurendada või vähendada.
7.4.4 It is important, in this regard, that the local population should not see initiatives geared to immigrants as a form of privilege, which could accentuate prejudice and foster segregation.
7.4.4 Seetõttu ei tohi põliselanikkonnale jääda muljet, et sisserändajatele suunatud meetmed annavad viimastele eelisõigusi, mis võib veelgi süvendada eelarvamusi ja suurendada eraldamist.
2.4 The Communication expresses concern about the existing fragmented market in accessible technologies and the danger that a lack of harmonisation and interoperability in this market will further accentuate the problems.
2.4 Teatises väljendatakse muret juurdepääsetavate tehnoloogiate turu killustatuse üle ning selle üle, et ühtlustatud lahenduste ja koostalitlusvõime puudumise tõttu kõnealusel turul võivad probleemid laieneda.
2.4 The Communication expresses concern about the existing fragmented market in accessible technologies and the danger that a lack of harmonisation and interoperability in this market will further accentuate the problems.
2.4 Teatises väljendatakse muret juurdepääsetavate tehnoloogiate turu killustatuse üle ning selle üle, et ühtlustatud lahenduste ja koostalitlusvõime puudumise tõttu kõnealusel turul võivad probleemid süveneda.
As a result, concrete policy measures should henceforth be evaluated in the light of the impact they are expected to have on the factors that could accentuate or reduce energy poverty.
Seega tuleks nüüd hinnata konkreetseid poliitikameetmeid seoses nende mõjuga teguritele, mis võivad kütteostuvõimetust suurendada või vähendada.
While, on the one hand, the finely drawn label serves to accentuate the word mezzopane , on the other hand, it serves to distinguish the mark applied for from the earlier marks.
Kuigi kitsajoonelise raamiga etikett toob sõna mezzopane esile, eristab see etikett taotletud kaubamärki ka varasematest kaubamärkidest.
That is the right way to proceed, and that is why we should accentuate the positive and see whether we can make further progress, because it is worthwhile fighting for this.
See on õige viis edasi minna ning seetõttu peaksime rõhutama positiivset ning proovima edusamme jätkata, kuna asi on võitlemist väärt.
We believe that technological and economic progress and the widening of the Panama Canal will accentuate the current trend towards larger vessels, and will bring about changes in the international routes.
Usume, et tehnoloogiline ja majanduslik areng ning Panama kanali laienemine tugevdab praegust suunda suuremate merealuste poole, mis toob kaasa muutusi rahvusvahelistel liinidel.
The revival of the dialogue between our two great powers, and the promotion of multilateral negotiations which characterises the policy of the new Obama administration, accentuate the importance of this text.
Kahe suure majandusjõu dialoogi elavdamine ning uue, Obama administratsiooni poliitikat iseloomustavate mitmepoolsete läbirääkimiste edendamine rõhutavad selle dokumendi tähtsust veelgi.
All these measures are intended to exert pressure in order to obtain an international agreement which, in a context of severe economic crisis, will accentuate the capitalist view of the environmental issue.
Kõik need meetmed on mõeldud surve avaldamiseks, et saavutada rahvusvahelise lepingu sõlmimine, mis ränga majanduskriisi taustal rõhutab kapitalistlikku arusaama antud keskkonnaküsimusest.
As other colleagues have said, if we could accentuate the positives, both for economies and for citizens, in the climate change debate, there might be more traction because there are positive sides to this debate.
Nagu teised kolleegid öelnud on, kui rõhutaksime kliimamuutuse arutelul positiivseid külgi nii majanduste kui ka kodanike jaoks, võiks olla parem minek sest sellel arutelul on positiivseid külgi.
Because all the sub projects affect a limited sector of the urban road network, their environmental effects will in all likelihood overlap and accentuate one another, both in the construction phase and when the improved and widened roads are used.
Kuna kõik osaprojektid puudutavad linna teedevõrgu ühte piiratud sektorit, siis on väga tõenäoline, et nende keskkonnamõjud kattuvad ja tugevdavad üksteist vastastikku seda nii ehitamisel kui ka renoveeritud ja laiendatud teede kasutamisel.
in writing. (RO) Although it is one of the European Union's good students as regards the legislative framework and the number of governmental initiatives and programmes for reducing gender inequality, Romania has shortcomings regarding important aspects that accentuate and perpetuate inequality between women and men.
kirjalikult. (RO) Kuigi Rumeenia on üks Euroopa Liidu headest õpilastest, arvestades soolist ebavõrdsust vähendavaid õigusraamistikke ning mitmeid valitsuse algatusi ja programme, on riigis puudusi oluliste aspektide osas, mis võimendavad ning lasevad soolisel ebavõrdsusel jätkuvalt püsida.
3.3.4 The enormous need for activity and employment which is both secure and flexible in the fields of communication, mediation, knowledge, art and representation in all its various forms, and knowledge about knowledge, runs into the problem of employment models which, paradoxically, can accentuate inflexibility and insecurity.
3.3.4 Teadmiste liikumise, vahendustegevuse, kunsti, igasuguse kujutava tegevuse või teadmistealaste teadmiste valdkonna toimimisel ja nende töökohtadel vajatakse suurel hulgal nii paindlikkust kui turvalisuse tunnet., kuid ikkagi põrkutakse selliste töö vormidega, mis võivad paradoksaalselt veelgi enam tekitada jäikust ja ebakindlust.
Mrs Lunacek's motion for a resolution clearly shows the limited progress made by the country and I believe that the problems highlighted make its joining the EU even less plausible, as this would accentuate the heterogeneous character of the Union, to which the latest accessions are contributing.
Ulrike Lunaceki resolutsiooni ettepanek näitab selgelt, kui vähe on see riik edusamme teinud, ja minu arvates muudavad välja toodud probleemid Kosovo ühinemise Euroopa Liiduga veelgi vähem usutavaks, sest see süvendaks Euroopa Liidu heterogeensust, millele aitasid kaasa eelmised laienemised.
Austerity policies are not just unfair they are a colossal economic mistake which promise to drag the European Union back into recession, which promise a future of unemployment, and which, above all, promise to accentuate the divergence between the countries in surplus and those in deficit.
Kokkuhoiupoliitika ei ole üksnes ebaõiglane see on tohutu majandusalane viga, mis tõotab tõmmata Euroopa Liidu tagasi majanduslangusse, mis tõotab tööpuudust tulevikus ning mis eeskätt tõotab võimendada erinevust eelarveülejäägiga riikide ja eelarvepuudujäägiga riikide vahel.
5.3 Ultimately, this situation would accentuate the demographic disparities between Member States and there is a danger that this could undermine the cohesion of the European Union, since the differences in national demographic structures could lead to widening divergences between the national policies that would need to be applied and their population's demands.
5.3 Selline olukord võib lõppeda demograafiliste erinevuste võimendumisega liikmesriikide vahel ning kahjustada Euroopa Liidu ühtekuuluvust, kuna elluviidavad poliitikameetmed ja elanikkonna nõudmised võivad riikide lõikes nende demograafiliste iseärasuste tõttu muutuda väga erinevaks.

 

Related searches: Accentuate - Accentuate A Point - Accentuate Volume - Accentuate The Value - In Order To Accentuate - Accentuate With - We Accentuate - Accentuate Presence - Complement And Accentuate - Accentuate Contrasts -