Translation of "accept an apology" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accept - translation : Accept an apology - translation : Apology - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I accept your apology.
Võtan su vabandused vastu.
An apology?
Vabandust?
I demand an apology!
Ma nõuan vabandamist!
I might consider an apology.
Ehk ootan teie vabandust.
This committee owes an apology!
See komitee vabandab!
This committee owes an apology.
See komitee vabandab.
I hope you will accept this apology in the spirit in which it is made.
Loodan, et võtate selle vabanduse vastu sellisena, nagu see on mõeldud.
We have not heard an apology.
Me ei ole kuulnud vabandusi.
Mr. Thwaite, I owe you an apology.
Hr Thwaite, olen teile vabanduse võlgu.
Pete, I owe you an apology, too.
Pete, ma võlgnen sulle ka vabanduse.
I feel we owe you an apology.
Tundub, et me võlgneme teile vabanduse.
I really think I owe Georgia an apology.
Ma arvan,et ma vőlgnen Georgiale vabanduse.
An apology from the Council satisfies the complainant
Näide kaebusest, mille korral nõukogu vabanduspalve rahuldas kaebuse esitajat
I think it's them who owes an apology.
Ma arvan, et hoopis nemad võlgnevad meile vabanduse.
I think an apology is warranted from Mr Schulz.
Ma leian, et härra Schulz peaks vabandama.
I call for such an apology to be issued.
Ma palun tungivalt niisuguse vabanduse esitamist.
Don't tell me you're still looking for an apology.
Ootate ikka minult vabandust?
Apology, Senator!
Vabandust, senaator!
There'll be a public apology and an explanation in the papers.
Ühtlasi tuleb paberil ühiskondlik vabandus ja selgitus.
If we inconvenienced you, I guess we owe you an apology.
Kui me sulle ebamugavusi tekitasime,
My apology, sir.
Ma vabandan, söör.
My apology, Jonathan.
Ma vabandan.
I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
Seetõttu ootan ma ametlikku vabandust ja mitte tavapärast kõrki vastulauset.
I am not asking for an apology or anything of that kind.
Ma ei nõua vabandust või midagi muud sellesarnast.
Under the circumstances, Monsieur, I owe you an apology and a refund.
Mitte mingil tingimusel, härra, ma võlgnen sulle vabanduse ja maksan tagasi.
APOLOGY FOR RAlMOND SEBOND.
Vabandus RAIMOND SEBOND.
Apology is quite unnecessary.
Pole vaja vabandada.
Apology accepted, Captain Needa.
Vabandus vastu võetud, kapten Needa.
Now, I freely admit... that my method was wrong... but I hope you understand my motive... and will accept this... explanation... and this... apology.
Tunnistan ausalt... et minu meetod polnud õige... kuid ma loodan, et mõistate minu ajendit... ja võtate vastu selle... selgituse... ja selle... vabanduse.
in writing. (DE) The Reul report is an apology for the nuclear industry.
kirjalikult. (DE) Reuli raport on vabandus tuumaenergiatööstusele.
He owes me and, more importantly, the British and European public, an apology.
Ta peab minu ning, mis veelgi tähtsam, Suurbritannia ja Euroopa üldsuse ees vabandama.
For what it's worth, as an apology, your wife is telling the truth.
Võin vaid lisada, et teie naine räägib tõtt.
No apology necessary, my friend.
Oletko koskaan ollut rakastunut?
Dr. Seward, my humble apology.
Dr Seward, vabandan südamest.
Well, captain, I guess we owe you a bit of an apology, don't we?
Kapten, tundub, et me võlgneme sulle vabanduse, mis?
If you vote in favour, then you will receive an apology from me, Mr Lehne.
Kui te hääletate poolt, siis ma vabandan teie ees, härra Lehne.
I demand the retraction of this accusation, an apology and a condemnation by the Presidency.
Nõuan, et ta võtaks oma süüdistuse tagasi ja vabandaks ning et juhatus mõistaks tema käitumise hukka.
Or shall we on without apology?
Või on meil edasi ilma vabandus?
We'll offer Bunnojo incense in apology.
Pakume Bunnojole vabandusena viirukit.
Accept an Industry Proposal
Tööstusharu ettepanekuga nõustumine
Madam President, ladies and gentlemen, allow me to begin with an apology for the short delay.
Proua juhataja, daamid ja härrad, palun kõigepealt vabandust oma väikese hilinemise pärast.
I think it is sad and I think we owe the Commissioners and the Minister an apology.
Ma arvan, et see on kurb ja et me oleme volinikele ja ministrile vabanduse võlgu.
Coe praises 'candid' Russian apology for doping scandal
Coe kiitis venelaste ausat vabandust dopinguskandaali pärast
To this date, no apology has been made.
Siiani pole nende ees vabandatud.
And I make no apology for doing that.
Ja ma ei vabanda sellepärast, et seda tegin.

 

Related searches: Please Accept My Apology - Accept Our Apology - Accept Apology - Please Accept Our Apology - Please Accept Our Sincere Apology - Accept An Apology - Please Accept His Apology - Please Accept Our Apology For Any Inconvenience - Please Accept Our Apology For - Apology -