Translation of "accept responsibility" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accept - translation : Accept responsibility - translation : Responsibility - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We must accept our responsibility.
Peame oma kohustusi aktsepteerima.
I accept political responsibility for that
Selle eest võtan endale poliitilise vastutuse.
I'll accept the responsibility for that.
Võtan vastutuse enda peale.
accept this is a Corporate Social Responsibility
tunnistada, et võitlus rasvumise vastu on osa ettevõtete sotsiaalsest vastutusest
accept this is a Corporate Social Responsibility
tunnistada, et võitlus rasvumise vastu on osa ettevõtete sotsiaalsest vastutusest
Not one EU Member State would accept responsibility.
Mitte ükski ELi liikmesriik ei ole selle eest vastutav.
I must again myself accept the moral responsibility.
Ikkagi tuleb mul kanda moraalset vastutust.
That is why Parliament cannot now refuse to accept responsibility.
Seetõttu ei saa Euroopa Parlament praegu vastutuse võtmisest keelduda.
I know that the European Parliament will accept its responsibility.
Ma tean, et Euroopa Parlament tunnistab oma kohustust.
The EU must accept its responsibility for our common energy security.
EL peab tunnustama oma kohustust energiaga varustamise tagamise suhtes.
Mr Klaus should accept his historic responsibility and sign this treaty.
Härra Klaus peaks aktsepteerima oma ajaloolist vastutust ja selle lepingu allkirjastama.
We, too, have responsibility here, I am happy to accept that.
Ka meil siin on vastutus ja mul on hea meel seda kanda.
They did not want to make a commitment, to accept responsibility.
Nad ei tahtnud kohustust võtta, vastutust võtta.
4.7 Work to ensure employers implement the equal pay principle and accept social responsibility.
4.7 Tööandjate seas võrdse tasu põhimõtte edendamine ja sotsiaalse vastutuse võtmine
We all have to be prepared to accept and take responsibility for the change.
Me kõik peame olema ette valmistatud muutustega nõustuma ja nende eest vastutust võtma.
If we knew who he was, he might be willing to accept his responsibility.
Kui me teaksime, kes ta on, ehk tahaks ta võtta vastutust lapse ees.
Under no circumstances do we accept that education should be an EU area of responsibility it remains the preserve of national responsibility.
Mitte mingil juhul ei nõustu me sellega, et haridus peaks olema ELi vastutusvaldkond see jääb liikmesriikide pädevusse.
Now, we have to accept more responsibility and use the opportunities presented by the treaty.
Nüüd peame selle suurema vastutuse omaks võtma ja kasutama kõiki võimalusi, mida see leping pakub.
Political leaders there need to accept the fact that exercising power is tied in with responsibility.
Sealsed poliitilised juhid peavad tunnustama tõsiasja, et võimu teostamine on seotud kohustusega.
What is difficult is to accept joint responsibility when starting from the fixed idea of economic partnership agreements.
Raskusi valmistab hoopis ühine vastutuse võtmine, kui lähtepunktiks on kinnisidee majanduspartnerluslepingute kohta.
A martial artist has to take responsibility for himself... and to accept the consequences of his own doing.
Võitluskunstnik peab enda eest vastutama... ja oma tegude tagajärjed vastu võtma.
We have to force China to accept its share of the responsibility for development policy, poverty reduction and sustainable growth.
Me peame Hiinat sundima tunnistama oma vastutust arengupoliitikas, vaesuse vähendamises ja jätkusuutlikus majanduskasvus.
Although the matter falls outside the EU's sphere of responsibility, I can accept the inclusion of this principle in a recital.
Kuigi see küsimus jääb väljapoole ELi vastutusala, võin ma anda nõusoleku selle kohta, et kõnealune põhimõte lisatakse põhjendustesse.
If I decide to hit and perhaps kill another man myself, then I must be prepared to accept the moral responsibility.
Kui otsustan teist inimest lüüa või isegi tappa, pean olema valmis kandma moraalset vastutust.
I accept your bargain I accept!
Võtan sinu tingimused vastu! Võtan vastu!
At present almost all carriers accept responsibility for transporting and assisting people with reduced mobility, and go to considerable expense to do so.
Praegusel ajal võtavad peaaegu kõik lennuettevõtjad vastutuse liikumispuudega inimeste vedamise ja abistamise eest ning kannavad seoses sellega märkimisväärseid kulusid.
Above all, it should accept part of the responsibility for the war on terrorism and should react sharply to any manifestations of terrorism.
Eelkõige peaks ta võtma vastutuse terrorismivastase võitluse eest osaliselt enda kanda ning tal tuleks reageerida teravalt mis tahes terrorismiavaldustele.
The EU is calling on the parties to accept responsibility and begin negotiations on all final status issues, including Jerusalem, borders, refugees and security.
EL kutsub osalisi üles võtma vastutust ja alustama läbirääkimisi kõigis lõpliku staatuse küsimustes, sealhulgas Jeruusalemma, piiride, põgenike ja julgeolekuküsimustes.
accept
nõustun
Accept
Aktsepteeri
Accept
Lubatud
Accept
Nõustu
Accept
Aktsepteeri
Accept
Nõus
Accept
Sobib
Accept
Nõus
Accept
NõusToggle reconciliation flag
Accept
Heaks kiita
Accept
Heaks kiita.
Accept?
Oled nõus?
(iii) they accept that it is their responsibility to provide evidence that the alcohol is used as specified in the notice of invitation to tender.
iii) tunnistab oma kohustust tõendada, et alkoholi kasutatakse pakkumismenetluse teadaandes määratletud otstarbel.
Until you accept responsibility for the request, you will not be able to see any data which would allow you to identify the service provider.
Süsteem ei luba Teil täielikku vastust saata, kui Te ei ole vastanud kõigile päringus esitatud küsimustele.
The European Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this report,nor does it accept responsibility for any use made thereof.
Euroopa Komisjon ei garanteeri käesolevas aruandes esitatud andmete täpsust, ega võta endale mingit vastutust nende andmete kasutamise eest.
Although the view may be taken that the originator of the transfer must accept responsibility for delays in payment attributable to his financial institution, that
Kuigi võib eeldada, et maksekorralduse tegija peab eeldama tema krediidiasutuse tõttu tekkinud maksmisega hilinemisi, ei kehti see hilinemiste puhul, mille on põhjustanud võlausaldaja
Europe must accept its share of responsibility and cooperate in measures to adapt to climate change, as well as in measures to limit global warming.
Euroopa peab võtma endale vastutuse ning tegema koostööd, nii kliimamuutustega kohanemistel kui globaalse soojenemise vähendamise meetmete rakendamisel.

 

Related searches: Accept Responsibility - Accept No Responsibility - Accept Any Responsibility - Accept Responsibility For - Cannot Accept Any Responsibility - Accept Or Assume Responsibility - Cannot Accept Responsibility - Accept All Responsibility - Willingness To Accept Responsibility - Unfortunately We Cannot Accept Responsibility -