Translation of "accepted" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accepted - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Compromise accepted Accepted
Heakskiidetud kompromiss
Accepted (25 15 10) Accepted
Heaks kiidetud (25 15 10) heaks kiidetud
Accepted
Heaks kiidetud
accepted
Rahuldatud taotlused,
Accepted
Võeti vastu
Accepted.
Võeti vastu.
Accepted
Heakskiidetud
Accepted.
Nõus.
Amendments accepted or accepted in spirit by the Commission
Muudatused, mille komisjon on heaks kiitnud või põhimõtteliselt heaks kiitnud
Accepted EULA
Nõustuti EULA gaThe role of the transaction, in past tense
(Not accepted)
(tagasi lükatud)
(Not accepted).
(Muudatusettepanek lükati tagasi)
Accepted amended
Võeti muudetult vastu
Accepted, amended
Võeti muudetult vastu
Amendment accepted.
Muudatusettepanek võeti vastu.
Amendments accepted
Muudatused, millega komisjon nõustub
Applications accepted
Heaks kiidetud taotlused
Applications accepted
Heakskiidetud taotlusi
Compromise accepted
Heakskiidetud kompromiss
Accepted. Good.
Vastu võetud.
They accepted?
Ja nad tulevad?
All amendments accepted by the Commission have been accepted by the Council.
Kõik komisjoni vastuvõetud muudatused on nõukogu heaks kiitnud.
Amendments accepted or accepted in part or in principle by the Commission
Komisjoni poolt heakskiidetud ning osaliselt või põhimõtteliselt heakskiidetud muudatused
Amendments not accepted by the Council but previously accepted by the Commission
Komisjoni eelnevalt heakskiidetud muudatused, mida nõukogu heaks ei kiitnud
Your apology's accepted.
Su vabandus on vastu võetud.
3.2.1 Amendments Accepted
3.2.1 Heakskiidetud muudatusettepanekud
Amendments Not Accepted
Muudatused, millega komisjon ei nõustu
Amendments Not Accepted
Tagasilükatud muudatused
Amendments partially accepted
Muudatused, millega komisjon nõustub osaliselt
It is accepted.
See on omaks võetud.
People accepted it.
Inimesed olid sellega nõus.
I've accepted them.
Ma nõustun nendega.
Read and accepted.
Lugenud ja nõustunud Jah!
I've accepted, Mama!
Mind on vääriliseks peetud, ema! Ei! Ei!
No he accepted.
Ei, ta kiitis heaks.
YES Series accepted
Seeria on vastu võetud
It has been accepted by the PPE Group, it has been accepted by the S D Group and even the Commissioner has accepted it.
Fraktsioon PPE on selle heaks kiitnud, fraktsioon S D on selle heaks kiitnud ja isegi volinik on selle heaks kiitnud.
Yet they accepted we all accepted the principle of proportional degression proportional to population.
Samas nõustusid nad me kõik nõustusime kahaneva proportsionaalsuse põhimõttega see on proportsionaalsus elanikkonna suhtes.
He accepted our offer.
Ta võttis meie pakkumise vastu.
Cue sheet not accepted.
Cue tabelit ei võetud vastu.
Remote files not accepted
Võrgus asuvaid faile ei aktsepteerita
Remote Files Not Accepted
Võrgus asuvaid faile ei aktsepteerita
New Connection Auto Accepted
Uue ühendusega automaatselt nõusComment
This invitation was accepted
Kutse võeti vastu
Import password was accepted.
Parooli importimine oli edukas.

 

Related searches: Widely Accepted - Well Accepted - Generally Accepted Accounting Principles - Generally Accepted - Challenge Accepted - Commonly Accepted - To Be Accepted - Not Accepted - Accepted And Agreed - Agreed And Accepted -