Translation of "access" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Internet users moderate access very low access moderate access moderate access low access moderate access
Interneti kasutajad väga madal juurdepääs Internetile madal juurdepääs Internetile keskmine juurdepääs Internetile keskmine juurdepääs Internetile keskmine juurdepääs Internetile keskmine juurdepääs Internetile
Internet users low access high access moderate access moderate access
Interneti kasutajad madal juurdepääs Internetile kõrge juurdepääs Internetile keskmine juurdepääs Internetile keskmine juurdepääs Internetile
Access to the profession and market access
Juurdepääs tegevusalale ja turulepääs
Direct Internet access Access by written application Exceptions
Vahetu juurdepääs Interneti kaudu Ligipääs kirjaliku taotluse alusel Erandid
barriers to home Internet access have access elsewhere
Kodus Interneti kasutamist takistavad tegurid kasutab mujal
Access
Juurdepääsu EKP dokumentidele ja arhivaalidele reguleerib 4 .
Access
Ligipääs
Access
Ligipääs
Access
Ligipääs
access
juurdepääsetavus
Access
Juurdepääs
Access
Juurdepääs
Access
Pädev asutus võib kasutada logi või arvestust asjaomaste andmebaaside või failide nõuetekohase toimimise tagamiseks, andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks ning vajaduse korral varukoopiate tegemise korra järgimiseks.
access
ligipääsetavus
BT education policy NT entry to school NT open access NT restricted access access to employment
USE ainepunktide süsteem ainepunktide süsteem
Articles 8.4 (Market access), 9.6 (Market access) or, for the European Union, Article 13.6 (Market access)
tehakse kulutusi provintsis teostatavate teadusuuringute ja arendustegevuse ning seal osutatava koolituse tarbeks, ning
vascular access thrombosis (blood clots in your dialysis access).
veenitee tromboos (verehüübed dialüüsiks kasutatavas veenitees).
Access controls Unauthorised access to facilities should be prohibited.
Juurdepääsukontroll tuleb keelata loata juurdepääs rajatistele.
barriers to home Internet access access costs too high
Kodus Interneti kasutamist takistavad tegurid Interneti ühendus maksab liiga palju
ensure that persons authorised to access the EES have access only to the data covered by their access authorisation, by means of individual user identities and confidential access modes only (data access control)
tagada, et sisenemise ja lahkumise süsteemile juurdepääsu luba omavatel isikutel oleks juurdepääs üksnes nendele andmetele, mida hõlmab nende juurdepääsuluba, kasutades üksnes individuaalseid ja kordumatuid kasutajatunnuseid ning konfidentsiaalseid juurdepääsuviise (juurdepääsu kontroll)
(ba) duct access enabling installation of access and backhaul networks
ba) juurdepääs kaablikanalisatsioonile, mis võimaldab juurdepääsu ja tagasiühenduse võrkude paigaldamist.
Access Controls Unauthorised access to the facilities should be prohibited.
Juurdepääsukontroll tuleb keelata loata juurdepääs rajatistele.
Access way for passengers and goods, including access by road
juurdepääsuteed reisijatele ja kaupadele, k.a juurdepääsu võimaldavad sõiduteed
Access to Single Market Access to EU programmes Late payments
Pääs rahvusvahelistele turgudele Teabe ja nõustamise kättesaadavus
Direct access
Direct access
Access denied
Ligipääs keelatud
Image Access
Pildi kasutamine
Access Keys
Liikumisklahvid
MS Access
MS Access
Administrative access
Administraatori õigused
Access Permissions
Ligipääsuõigused
Invalid access
Vigane juurdepääs
Quick access
Raha annetamine...
Access Level
Ligipääs
Access Point
Tugijaam
Access point
Tugijaam
Access key
Kasutamisvõti
Data access
Andmed
Synchronous access
Sünkroonne kasutamine
Remote Access
KaugligipääsName
ACCESS bus
ACCESS siin
File Access
Faili lugemine
Storage Access
Salvesti juurdepääs
Easy Access
Hõlpus ligipääs
Access Denied
Juurdepääs keelatud

 

Related searches: Access A Access Time For - Subject To Access Access By - Access Delays Or Access Interruptions - Get Access Access To - Access - Remote Access - Grant Access - Access Control - Gain Access - Access Point -