Translation of "accidental" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accidental - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

accidental overdose
juhuslik üleannustamine
Accidental injuries
Juhuslikud vigastused
Accidental releases
Juhuslik vabanemine
Accidental death.
Surm õnnetusjuhtumi läbi.
Accidental loss
Juhuslik kadu
Accidental gain
Juhuslik juurdekasv
Common accidental injury
Infektsioonid ja infestatsioonid
accidental release measures
meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED
Verdict? Accidental death.
Verdikt surm õnnetusjuhtumi tõttu.
like it's accidental.
Ma tean.
accidental loss and
Andmete töötlemine, mis on kooskõlas andmete edastamise eesmärgiga, hõlmab andmete töötlemist raskete süütegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete ja kirjalike rahvusvaheliste raamistike sätete kohaselt.
accidental injury, impaired healing
juhuslikud vigastused, halvenenud paranemine
Avoid accidental self injection.
Vältida juhuslikku enesesüstimist.
Accidental injection is dangerous.
15 35 Juhuslik süstimine on ohtlik.
Accidental injection is dangerous.
Juhuslik süstimine on ohtlik.
Accidental and unintended exposures
Õnnetusjuhtumiga seotud ja juhuslik kiiritus
6. accidental release measures
6. juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed
accidental or unlawful destruction
Pool ei tohi isikuandmeid täiendavalt töödelda viisil, mis on vastuolus andmete edastamise eesmärgiga.
Values given over accidental errors.
Väärtused juhusliku vea kujul.
Accidental self injection is dangerous
Juhuslik vaktsiini enesele süstimine on ohtlik.
Accidental self injection is dangerous.
Juhuslik ravimi endale süstimine on ohtlik enne kasutamist lugege pakendi infolehte.
accidental event context and environment,
õnnetusjuhtumi taust ja ümbrus
Accidental death, pure and simple.
Õnnetu surm puhtal kujul.
It was an accidental coincidence.
See oli juhuslik kokkusattumus.
Consisting of accidental and systematic errors.
Sisaldab juhuslikke ja süstemaatilisi vigu.
Fatigue and asthenia Malaise Accidental fall
Väsimus ja asteenia Halb enesetunne Õnnetusjuhtum seoses kukkumisega
are protected against accidental displacement and
on veo ajal kaitstud juhusliku nihkumise eest ja
There are always accidental deaths occurring.
Õnnetuid surmajuhtumeid tuleb ikka ette.
are protected against accidental displacement and
asetsevad veo ajal nihkumiskindlalt ja
1.3 ), accidental injury (primarily falls) (8.2 vs.
Organism tervikuna sage kõhuvalu (3, 9 vs 1, 3 ), juhuslikud vigastused (peamiselt kukkumised) (8, 2 vs 5, 2 ), kaelavalu (1, 6 vs.
Accidental ingestion can be lethal for children.
Juhuslik sissevõtmine võib olla lastele surmav.
Accidental ingestion can be lethal for children.
Juhuslik sissevõtmine võib olla lastele surmav.
Accidental ingestion should be regarded as serious.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas Juhuslik manustamine on ohtlik.
Accidental ingestion should be regarded as serious.
Juhuslik manustamine on ohtlik.
Accidental oil tanker spills in European seas
Merereostusega tankeriõnnetused Euroopa meredel
The accidental killing of a person, sir.
Inimese mittetahtliku tapmise, söör.
Mr. Hutchins was something of an accidental hero.
Hutchinsist sai n ö juhuslik kangelane.
No serious problems are expected with accidental overdose.
Juhusliku üleannustamise korral tõenäoliselt tõsiseid probleeme ei teki.
4 After accidental intramuscular injection, hypoglycaemia may appear.
Pärast juhuslikku lihasesse süstimist võib tekkida hüpoglükeemia.
No incidents of accidental ingestion have been reported.
Ravimi allaneelamise juhte pole registreeritud.
Accidental self injection may give rise to pain.
Juhuslik enesesüstimine võib tekitada valu.
Accidental self injection may give rise to pain.
Mitte kasutada kassidel suukaudset järelravi meloksikaami või muu mittesteroidse põletikuvastase ravimiga, sest sellise järelravi ohutut annust ei ole kindlaks määratud.
Accidental self injection may give rise to pain.
Anesteesiariskiga (nt vanadel) loomadel tuleb kaaluda intravenoosset või subkutaanset vedelikuravi anesteesia ajal.
Accidental self injection may give rise to pain.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud Juhuslik süstimine iseendale võib tekitada valu.

 

Related searches: Risk Of Accidental Loss And Accidental Deterioration - Accidental Destruction Or Accidental Deterioration - Accidental Loss And Accidental Deterioration - Accidental Destruction And Accidental Deterioration - Accidental Damage - Accidental Loss - Accidental Release Measures - Accidental Death - Accidental Release - Accidental Exposure -