Translation of "acclamation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acclamation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Adoption of the document by acclamation has a special implication.
Dokumendi vastuvõtmine kiiduavalduste saatel viitab selle erilisele tähendusele.
Where the number of nominations corresponds to the number of seats to be filled, theelection may take place by acclamation.
Kui iilesseatud kandidaatide arv vastab vabade kohtade arvule. vdib valimine toimudalihtsaheakskiitmisega. heakskiitmisega.
Where the number of nominations corresponds to the number of seats to be filled, the election may take place by acclamation.
Kui ülesseatud kandidaatide arv vastab vabade kohtade arvule, võib valimine toimuda ühise heakskiitmise teel.
And by popular acclamation to discard the rules under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule.
Ja loobumine eeskirjadest, mille järgi me käitume, üldise heakskiidu alusel on tõesti näide omavolilisest ja despootlikust valitsemisest.
Where the number of nominations corresponds to the number of seats to be filled, the election may take place by acclamation.
Kui ülesseatud kandidaatide arv vastab vabade kohtade arvule, võib valimine toimuda lihtsa heakskiitmisega.
However, if the number of nominations does not exceed the number of seats to be filled, the candidates may be elected by acclamation.
Kui ülesseatud kandidaatide arv ei ületa täidetavate kohtade arvu, võib kandidaatide valimine toimuda ühise heakskiitmise teel.
However, if the number of nominations does not exceed the number of seats to be filled, the candidates may be elected by acclamation.
Kui ülesseatud kandidaatide arv ei ületa täidetavate kohtade arvu, võib kandidaatide valimine toimuda lihtsa heakskiitmisega.
In my view it will meet with widespread acclamation tomorrow, including my own support, and, I am very happy to say, that of my British colleagues.
Arvan, et see saavutab homme ühise heakskiidu, ka minu toetuse, ja mul on heameel öelda, et ka minu Briti kolleegide toetuse.
In view of the fact that there is only one candidate, I propose that he be elected by acclamation, pursuant to Rule 13(1) of the Rules of Procedure.
Kuna kandidaate on ainult üks, teen ettepaneku, et valimine toimuks lihtsa heakskiitmisega vastavalt kodukorra artikli 13 lõikele 1.
First and foremost, may I suggest that together, we welcome by acclamation all the former Presidents who are with us here today Emilio Colombo, Lord Henry Plumb, Enrique Barón Crespo, Egon Klepsch, Klaus Hänsch, José Maria Gil Robles, Nicole Fontaine and Josep Borrell Fontelles.
Kõigepealt lubage mul teha ettepanek tervitada kiiduavaldustega kõiki täna meiega koos viibivaid endisi presidente Emilio Colombo, Lord Henry Plumb, Enrique Barón Crespo, Egon Klepsch, Klaus Hänsch, José Maria Gil Robles, Nicole Fontaine ja Josep Borrell Fontelles.
We did not increase payments by acclamation or at random, but in those budget lines that help to fund Parliament's priorities action to combat climate change, the social dimension in terms of growth for jobs, shaping globalisation and support for small and medium sized enterprises, and also certain lines that improve the safety of citizens.
Me ei suurendanud makseid hõisates või juhuslikult, vaid nendel eelarveridadel, mis aitavad rahastada parlamendi prioriteete kliimamuutuse vastase võitluse meetmeid, sotsiaalset mõõdet seoses kasvuga uute töökohtade loomiseks, globaliseerumise kujundamist ning toetust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, samuti mõnesid ridu, mis suurendavad kodanike turvalisust.

 

Related searches: Acclamation - By Acclamation - Gospel Acclamation - Elected By Acclamation - Popular Acclamation - With Acclamation - Vote By Acclamation - Acclamation For - Were Elected By Acclamation - Acclamation That -