Translation of "accomplice to crime" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An accomplice?
Kaasosaline?
My accomplice?
Minu kaasosaline?
Accomplice jailed.
Kolm ohvrit.
It's the accomplice.
See on kaasosaline.
Yes, your accomplice.
Jah, teie kaasosaline.
Then there's an accomplice.
Siis on tal kaasosaline.
This is accomplice of Peyrac!
See on Peyrac i kaassüüdlane!
And Friend was my accomplice.
Ja Friend oli mu kaasosaline!
I do not want to become your accomplice.
Ma ei soovi saada teie kaasosaliseks.
(b) is an accomplice in, or
b) osalevad õigusrikkumises või
I've never worked with an accomplice.
Ma ei tööta kunagi kaasosalisega.
Mind you, you're an accomplice now!
Hoiatan, et olete nüüd kaasosaline.
Me? You're coming to the castle with your accomplice.
Tulete lossi koos oma kaasosalisega.
Would you bring an accomplice to such an easy job?
Kas teie võtaksite kaasosalise nii lihtsa töö peale?
And they'll arrest you as an accomplice.
Sind arreteeritakse kaasosaluse pärast.
Will Europe continue watching as a silent accomplice?
Kas Euroopa jätkab pealtvaatamist vaikiva kaasosalisena?
My servant is an accomplice in this affair?
Minu teenija on segatud sellesse afääri?
You'll be my accomplice in an important financial transaction.
Sul on minu kaasosaline aastaloluline rahaline tehing.
COSTA VALDES, THE HAWK's accomplice still on the run.
Pistriku kaasosaline Costa Valdez põgenes vanglast.
The limitation of love is that you need an accomplice
Armastuse piiranguks on see, et sa vajad kaassüüdlast.
No, your intention was to denounce, but you end up supporting it like an accomplice.
Te alustate taotlusega teda üles anda. . . . ja jõuate välja tema kui kaasosalise kaitsmiseni!
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Te, muidugi, nägin, et kõik tänav oli kaasosaline.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Sa muidugi nägi, et kõik tänav oli kaasosaline.
Such behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
Kõnealune käitumine teeb Sudaani valitsusest väidetavate kuritegude kaassüüdlase.
It seems that his fiancée is an accomplice because she disappeared as well.
Tundub, et tema armuke on kaasosaline kuna ta on kusagile kadunud.
Participating as an accomplice in an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention
teiste organiseerimine või juhtimine artiklites 5 7 määratletud kuriteo toimepanemisel
The police think you had an accomplice who has the object involved in his possession.
Politsei arvab, et teil oli kaasosaline, kelle valduses on kadunud objekt.
Coercive measures are not enough to reduce crime and organised crime.
Kuritegude ja organiseeritud kuritegevuse vähendamiseks sunnimeetmetest ei piisa.
What if he's not an accomplice, and you've robbed such a respectable person of his vacation time?
Aga kui ta ei olegi kaasosaline ja te jätsite auväärse kodaniku teenitud puhkusest ilma?
COMPENSATION TO CRIME VICTIMS
KOHTUTE PÄDEVUS
Here s to crime.
Kuritegude terviseks!
compensation to crime victims
kohaldamise kohta
To tackle organised crime?
Organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks?
Still wearing his prison uniform. The escapee, the younger one... he's the accomplice of that bitch, the hawk.
See teine põgenik on ju Pistriku kaasosaline.
Your little memories, bathed in nostalgia, your inoffensive and fundamentally sentimental evocations are all the expressions of an accomplice...
Teie väikesed nostalgiaga kastetud mälestused. . . . ja teie vaoshoitud, olemuselt emotsionaalsed meenutused. . . . on ühe kaasosalise teod.
Clear indications point to a growing involvement of organised crime groups in cyber crime
On selgeid märke selle kohta, et organiseeritud kuritegevusrühmitused osalevad küberkuritegevuses järjest rohkem.
Design and implement a comprehensive strategy to fight organised crime, financial crime and terrorism.
Töötada välja ja rakendada põhjalik strateegia võitluseks organiseeritud kuritegevuse, finantskuritegevuse ja terrorismiga.
Crime...
Kuritegu...
Crime?
Kuritegu?
Crime?
Kuritöö?
A number of different explanatory models for the drugs crime nexus have been proposed crime leads to drugs drugs lead to crime drugs and crime are correlated through co occurrence drugs and crime are mediated by a range of other variables and share a common cause.
Käesoleva kategooria all tuleks kindlasti käsitleda ka kuritegusid, mis on tingitud ohvri uimastitarbimisest.
I wish to report a crime.
Ma tahan kuriteost teatada.
You wish to report a crime?
Te soovite kuriteost teatada?
No crime to visit these mountains.
Nendes mägedes pole keelatud käia.
assistance to victims of violent crime,
vägivalla ohvriks langenud inimeste abistamine

 

Related searches: Accomplice To Crime - Accomplice To A Crime - Willing Accomplice - Accomplice To Murder - Non-accomplice - Become Accomplice - To Act As An Accomplice To - Being An Accomplice - Alleged Accomplice - Be Accomplice -