Translation of "accomplice to murder" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accomplice - translation : Accomplice to murder - translation : Murder - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An accomplice?
Kaasosaline?
My accomplice?
Minu kaasosaline?
Accomplice jailed.
Kolm ohvrit.
It's the accomplice.
See on kaasosaline.
Yes, your accomplice.
Jah, teie kaasosaline.
Then there's an accomplice.
Siis on tal kaasosaline.
This is accomplice of Peyrac!
See on Peyrac i kaassüüdlane!
And Friend was my accomplice.
Ja Friend oli mu kaasosaline!
I do not want to become your accomplice.
Ma ei soovi saada teie kaasosaliseks.
(b) is an accomplice in, or
b) osalevad õigusrikkumises või
I've never worked with an accomplice.
Ma ei tööta kunagi kaasosalisega.
Mind you, you're an accomplice now!
Hoiatan, et olete nüüd kaasosaline.
Me? You're coming to the castle with your accomplice.
Tulete lossi koos oma kaasosalisega.
I suspect murder and conspiracy to murder.
Ma kahtlustan mõrva ja vandenõu mõrva.
Would you bring an accomplice to such an easy job?
Kas teie võtaksite kaasosalise nii lihtsa töö peale?
And they'll arrest you as an accomplice.
Sind arreteeritakse kaasosaluse pärast.
Will Europe continue watching as a silent accomplice?
Kas Euroopa jätkab pealtvaatamist vaikiva kaasosalisena?
My servant is an accomplice in this affair?
Minu teenija on segatud sellesse afääri?
To murder you?
Teie mõrvamise eest?
Uncomfortable time, why cam'st thou now To murder, murder our solemnity?
Ebamugav aeg, miks cam'st sa nüüd mõrv, mõrv meie pidulikkuse?
You'll be my accomplice in an important financial transaction.
Sul on minu kaasosaline aastaloluline rahaline tehing.
COSTA VALDES, THE HAWK's accomplice still on the run.
Pistriku kaasosaline Costa Valdez põgenes vanglast.
The limitation of love is that you need an accomplice
Armastuse piiranguks on see, et sa vajad kaassüüdlast.
No, I said murder because you said murder !
Ei, ma ütlesin mõrvast , sest teie ütlesite mõrvast !
Murder.
Mõrv. Ei.
Murder?
Mõrva?
Murder?
Mõrv?
Murder.
Tapetakse.
Murder?
Mõrvast?
Murder!
Mõrv, mõrv!
I'd murder you so it didn't look like murder.
Ma tapaksin su nii, et see poleks mõrva moodi.
I want to murder you.
Ma tahan sind maha lüüa.
How to Murder Your Wife ?
Kuidas mõrvata oma naist ?
No, your intention was to denounce, but you end up supporting it like an accomplice.
Te alustate taotlusega teda üles anda. . . . ja jõuate välja tema kui kaasosalise kaitsmiseni!
Of murder ?
Mõrvas?
It's murder.
See on mõrv.
It's murder!
See oli mõrv.
Murder, sir.
Mõrv, söör.
Murder trial?
Mõrva juhtum?
Matthewson murder.
Matthewson. Mõrv.
Chergov, murder.
Chergov, mõrv.
What murder?
Millisest mõrvast?
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Te, muidugi, nägin, et kõik tänav oli kaasosaline.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Sa muidugi nägi, et kõik tänav oli kaasosaline.
Such behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
Kõnealune käitumine teeb Sudaani valitsusest väidetavate kuritegude kaassüüdlase.

 

Related searches: Accomplice To Murder - Willing Accomplice - Non-accomplice - Become Accomplice - Accomplice To Crime - To Act As An Accomplice To - Being An Accomplice - Alleged Accomplice - Be Accomplice - Accomplice To A Crime -