Translation of "accomplished" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accomplished - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Mission accomplished!
Ülesanne täidetud!
Mission accomplished.
See ülesanne on täidetud.
The miracle is accomplished.
Ime on sündinud.
Mis... Mis... Mission accomplished.
Mi... mi... missioon on sooritatud.
Mission accomplished, oh Caesar!
Ülesanne on täidetud, Caesar.
Stage one is accomplished.
Esimene etapp õnnestus.
This is me, Barcarolle, mission accomplished.
See olen mina, Barcarolle, ülesanne täidetud.
How was that to be accomplished?
Kuidas see pidi toimuma?
Our mission has been completely accomplished.
Meie ülesanne on täielikult täidetud.
How is this to be accomplished, however?
Ent kuidas seda teha?
The mission is accomplished only by half.
Ülesanne on täidetud poolikult.
As soon as my mission is accomplished.
Kohe, kui olen ülesande täitnud.
This is accomplished by an unwinding enzyme.
Selle teostab lahtiharutav ensüüm.
10 Key Objectives to be accomplished by 2010
10 peaeesmärki, mis tuleb saavutada aastaks 2010
She was so lovely, so accomplished, so amusing.
Ta oli nii veetlev, nii täiuslik, nii lõbus.
It could easily be accomplished with a computer.
Selle töö võiks kerge vaevaga arvuti hooleks jätta.
When we've accomplished our mission, then we'll sing.
Täidame lahingukäsu ja siis laulame.
When we've accomplished our mission, then we'll sing.
Täidame lahinguülesande ja laulame.
She says she feels the mission has been accomplished.
Tema arvates on ülesanne täidetud.
But if we had Dersu, we have accomplished more.
Ent Dersuga oleksime jõudnud hoopis rohkem ära teha.
I have no interest... in becoming an accomplished cripple.
Mul pole huvi saada meisterlikuks vigaseks.
Until I have accomplished my training I won't return.
Ma ei tule enne tagasi, kui olen oma treeningud lõpule viinud.
Constantin Huygens was also an accomplished composer and musician.
Constantin oli ka hinnatud helilooja ning muusik.
But too many rules prevent accomplished jazz musicians from improvising.
Aga liiga karmid reeglid ei lase vilunud džässmuusikul improviseerida.
But the kids don't really see everything that they've accomplished.
Kuid õpilased tegelikult ei näe kõike, mida nad saavutasid.
Aggregation is accomplished via mechanisms tailored to specific business requirements.
Teenuste liitmine toimub vastavalt asjaomase haldusasutuse tegevuse vajadustele.
What you have accomplished in five years speaks for itself.
See, mida te viie aasta jooksul saavutasite, räägib ise enda eest.
Mr Zapatero said he has accomplished everything in good faith.
José Luis Rodríguez Zapatero ütles, et on heauskselt kõik korda saatnud.
Stupid fools must think Mr. Bond has accomplished his mission.
Need lollpead arvavad vist, et hr. Bond lõpetas oma missiooni.
This exchange of information was accomplished by designing and playing games.
See teabevahetus toimus mänge luues ja mängides.
Only one of the CBs audited (PL) accomplished the Commission s requirement.
Ainult üksauditeeritudsertifitseerimisasutus(Poola) suutis selle komisjoni kehtestatud nõudetäita.
Unfortunately this cannot be accomplished without a substantial increase in funding.
Kahjuks ei ole seda võimalik saavutada ilma rahastamise märkimisväärse tõhustamiseta.
Then it really is his head. You've accomplished a great feat.
Oled hakkama saanud suure vägiteoga.
You can consider your part of the mission accomplished... Fraulein Hoffmanstal.
Teie osa ülesandest on täidetud, preili Hoffmanstal.
The heads! You think these guys are accomplished fighters, don't you?
Kui keegi veel julgeb mulle vastu hakata...
Training for these events is accomplished by withholding food and sometimes water.
Nendeks sündmusteks treenimine saavutatakse loomadele toidu ja vahel isegi vee keelamisega.
This accomplished, however, he turned round when, good heavens! what a sight!
See saavutatud, kuid ta pöördus ümmargune kui hea taevas! milline vaatepilt!
2.4 ESA has accomplished impressive work over a long period of time.
2.4 ESA on teinud märkimisväärset tööd väga pika aja jooksul.
Thiswould be accomplished bygradually reducing the total allowablecatch (TAC) and fishing effort.
Soovon jõuda järk järgult kalastussuremuseni 0,6 läänepoolse varu ja 0,3idapoolse varupuhul.
Despite the progress made, much still remains to be accomplished in Serbia.
Edusammude kõrval on veel palju teha.
I am grateful to everybody for the work that has been accomplished.
Ma olen tehtud töö eest kõigile tänulik.
Just when we were starting to get something accomplished. All these people!
Me hakkasime just midagi saavutama.
Tab, you accomplished your mission to look for planets around other stars.
Tab, sinu missioon planeetide otsimisel tähtede juurest on täidetud.
It shall be accomplished before his time. His branch shall not be green.
32
Further funding will help new initiatives to build on the work already accomplished.
Edasine rahastamine aitab uute algatuste abil jätkata juba tehtud töö edasiarendamist.

 

Related searches: Mission Accomplished - To Be Accomplished - Is Accomplished - Highly Accomplished - Can Be Accomplished - Accomplished With - Most Accomplished - Was Accomplished - Successfully Accomplished - Has Been Accomplished -