Translation of "according to" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

According to - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

From each according to his means, to each according to his needs.
Kõikidelt vastavalt nende võimalustele, kõikidele vastavalt nende vajadustele.
The meanings change, according to the capacity, according to the evolution, according to the maturity, of the perceiver. The pictures change.
Tähendused muutuvad vastavalt vaataja võimekusele, vastavalt ta arengule, vastavalt ta küpsusele, pildid muutuvad.
According to rules.
Vastavalt seadustele!
According to Para
Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt tulenevad need
according to origin
päritolu järgi
According to this.
Nii on siia kirjutatud.
According to Bugenhagen...
Bugenhageni andmetel...
According to scale
Vastavalt värviskaalale
From each according to their ability, to each according to their need... in cash.
Igaühelt vastavalt tema võimetele, igaühele vastavalt tema tööle... sularahas.
38 cm18 23 cm, differs according to stockg25 cm30 cm30 cm35 cm50 60 cm, differs according to stockg40 50 cm, differs according to stockg
Hiljuti vastu võetud elektrooniliste aruandlussüsteemide ja kaugtundlike tehnoloogiate määrus tähendab veel kord seda, et EL on
According to that Opinion
Selle arvamuse kohaselt
according to Article 68.
' kohaldamise peatamise ajal käsitletakse idapoolse suveräänse baasipiirkonna ja artiklis 68 osutatud piirkondade vahelist piiri suveräänsete baasipiirkondade välispiirina Suurbritannia ja Põhja Iiri Ühendkuningriigi suveräänseid baasipiirkondi Küprosel käsitleva 16. aprilli 2003. aasta ühinemisakti protokolli nr 3 lisa neljandas osas määratletud tähenduses.
According to the complainant,
Seega tuvastas ombudsman, et tegu oli haldusliku omavoli juhtumiga, ning tegi selle kohta kriitilise märkuse.
According to those witnesses.
Tunnistajate sõnade järgi jah.
According to this Convention,
Sellel aruandesüsteemil on kolm taset
Resuspend according to instructions
Resuspendeerida vastavalt juhistele
According to current coding
vastavalt käesolevatele koodidele
According to the Communication, ( )
Teatises on märgitud, et ( )
According to my information ...
Minu andmete kohaselt ...
According to my experiments...
Vastavalt minu eksperimentidele...
According to recent theory...
Üks hiljutine teooria...
according to divine will.
Jumala tahte järele.
Report according to form.
Kandke ette, nagu peab! Kannan ette
Yes, according to seniority...
Oodake, lubage, ma olen ju ikkagi teie direktor.
According to this information
Selle teabe kohaselt
According to national specifications
Vastavalt riiklikele nõuetele
According to all these words, and according to all this vision, so Nathan spoke to David.
17
According to all these words, and according to all this vision, so Nathan spoke to David.
15
Hear my voice according to your loving kindness. Revive me, Yahweh, according to your ordinances.
149
Therefore Yahweh has rewarded me according to my righteousness, According to my cleanness in his eyesight.
25
According to the model applied
Vastavalt paljude avalike
According to Article 6 EU
EL artikli 6 kohaselt
According to Article 255 EC
EÜ artikli 255 kohaselt
WERE PROJECTSIMPLEMENTED ACCORDING TO PLAN?
KAS PROJEKTID VIIDI ELLU VASTAVALT KAVALE?
Budget according to programme decision
Eelarve programmi käsitleva otsuse kohaselt
ACCORDING TO THE FOLLOWING CRITERIA
Kas materjalide, seadmete ja tööriistade omadused vastavad kasutatavale keemilisele mõjurile? 22.
C according to DIN 52025.)
20 vahemikus C 52025 järgi.)
According to Article 90 EC
EÜ artikli 90 alusel
According to Article 8(2)
Artikli 8 lõige 2 on sõnastatud järgmiselt
Everything's going according to plan.
Kõik läheb plaanipäraselt.
Recommended dose according to indication
Soovitatav annus vastavalt näidustusele
ORENCIA, according to relevant guidelines.
esinemise suhtes enne ravi ORENCIA' ga.
After reconstitution according to instructions
Pärast juhistele vastavat lahustamist
Overall survival according to treatment
Ravijärgne üldelulemus
classification according to distances covered
läbitud vahemaade kategooriad

 

Related searches: According To - According To This - According To Which - According To Him - According To Our Records - In According To - According To Plan - According With - According To Your Request - According To Your Needs -