Translation of "according to our records" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It's running our records...
See jooksutab meie salvestusi...
He's on our records. A professional killer.
Meie andmetel on ta elukutseline tapja.
We don't have them in our Hall of Records.
Meie registris Ventura maakonda pole.
We want to continue taking the same care with our records of proceedings.
Me tahame edaspidi samasugust hoolikust ilmutada meie enda istungite protokollide suhtes.
Health surveillance shall include keeping individual health records (according to national law and or practice), which
Tervisekontroll hõlmab terviseandmeid sisaldavate isiklike toimikute pidamist (vastavalt riiklikule õigusele ja või tavale), mis
According to our Mr. Fish Kite's report.
Meie Tuulelohe aruande kohaselt siis.
According to our tax adviser, she's only soso.
Meie maksunõustaja jutu järgi ta nagu on ja pole ka.
The workmanship is undemanding according to our standards.
Meie standardi järgi tagasihoidlik töö.
The records shall be sorted according to geographical unit, table, and size classes or variety, in that order.
Andmed sorteeritakse antud järjekorras geograafiliste üksuste, tabelite, suurusklasside ja sortide kaupa.
Ready to launch remote communications drone... with complete ship's records... including our present situation, Sir.
Valmis startima sidedrooni koos täielike salvestustega, sealhulgas ka praegune olukord.
According to police records, just for one bay window he broke he paid ninety seven rubles and eighteen kopecks.
Aga protokolli järgi maksis teie mees lõhutud peegelklaasi eest 97 rubla ja 18 kopikat.
According to our opinion the Commission isn t ambitious enough.
Meie arvamuse kohaselt ei ole komisjon piisavalt ambitsioonikas.
For centuries, our farmers have produced food without keeping vast quantities of records.
Juba sajandeid on tootnud meie põllumajandustootjad toitu ilma sellise tohutu hulga arvestusdokumentideta.
Talk to Records?
Rääkisid sa arhiiviga?
To keep records.
Üles tähendada.
He has not dealt with us according to our sins, nor repaid us for our iniquities.
10
He hath not dealt with us after our sins nor rewarded us according to our iniquities.
10
Records Records of of attendanceattendance
kohalolijate nimekirjad
According to our last assessment this is unfortunately not yet sustainable.
Meie viimase hinnangu kohaselt ei ole see kahjuks veel teostatav.
The reason is that, to our regret, some countries with problematic human rights records have so far been elected.
Selle põhjuseks on asjaolu, et kahetsusväärselt on seni valituks osutunud ka mõned inimõiguste osas probleemsed riigid.
(d) to establish the records and reports requirements and records evaluation procedures
d) andmike ja aruannete nõuete ja andmike hindamise toimingute kehtestamiseks
But to find our slope, according to our traditional algebra 1 definition of a slope, we need 2 points.
Aga et leida tõusu on meil vaja 2 punkti.
These have to be assessed on an individual basis according to our legislation.
Neid tuleb hinnata üksikjuhtumipõhiselt vastavalt meie õigusnormidele.
Copying records to Pilot...
Kirjet pole valitud
Access to video records
Juurdepääs videosalvestistele
provide access to records.
Artikleid 9.3, 9.5 ja 9.6 ei kohaldata järgmise suhtes
The competent authority shall keep records of the data received from the blood establishments according to Articles 5, 7, 8, 9 and 15.
Pädev asutus säilitab vereteenistusasutustelt artiklite 5, 7, 8, 9 ja 15 kohaselt saadud andmed.
According to the services and in our view, this second amendment falls.
Talituste ja meie seisukoha järgi muutub see teine muudatusettepanek kehtetuks.
So let us base our criticism on facts and not take unfair records against the Chinese.
Seega rajagem oma kriitika faktidele ja ärgem esitagem ülekohtuseid väiteid hiinlaste kohta.
Do you want to see Mr. Barker's phone records and his money records?
Kas te tahate näha hr Barkeri kõneeristust ja konto väljavõtet?
We all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Me kõik peame kooskõlastatult tegutsema, igaüks vastavalt oma kohustustele.
So, I'd very much like to see us begin to really seize this as an opportunity to get this into our medical records.
Mulle meeldiks väga, kui me haaraksime võimalusest saada see informatsioon oma tervisekaartidele.
Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Savior, and Christ Jesus our hope
Paulus, Kristuse Jeesuse Apostel Jumala, meie Õnnistegija, ja Kristuse Jeesuse, meie lootuse käsul,
Records
Register
Records
Registrid
Records
Arvestus
Records
Andmed
Records
Arvestusdokumendid
Records
Kirjed
Records.
Plaadid?
according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord
ajastute ettemääramise järgi, mille Ta teostas Kristuses Jeesuses, meie Issandas,
According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord
ajastute ettemääramise järgi, mille Ta teostas Kristuses Jeesuses, meie Issandas,
Our costs for security policy are running almost according to the time frame.
Meie kulutused julgeolekupoliitikale kulgevad peaaegu nii, nagu ajakavas ette nähtud.
According to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Vastavalt meie õigusteenistusele on komisjoni õigusliku aluse valik seaduspärane.
Which direction should this reform take, according to the content of our report?
Milline peaks meie raporti järgi olema selle reformi suund?

 

Related searches: According To Our Records - Info Records Records - He Broke All Records. He Beat All Records. - According To My Records - According To The Records - According To Official Records - According To The Guinness Book Of World Records - According To Government Records - For Our Records - Our Records -