Translation of "according to plan" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

According - translation : According to plan - translation : Plan - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

WERE PROJECTSIMPLEMENTED ACCORDING TO PLAN?
KAS PROJEKTID VIIDI ELLU VASTAVALT KAVALE?
Everything's going according to plan.
Kõik läheb plaanipäraselt.
Everything goes according to plan.
Kõik sujub vastavalt plaanile.
Vanguard proceeding according to plan.
Avangard kulgeb plaanipäraselt, kindral.
Drop your bombs according to plan.
Heida oma pommid plaani kohaselt.
That's their plan according to reports.
See on nende plaan ettekande kohaselt.
Is it proceeding according to plan?
Kas kõik läheb plaanipäraselt?
We must regroup according to Plan Six!
Me peame ümber grupeeruma vastavalt Plaan Kuuele!
ACCORDING TO PLAN AND WHETHER PROJECTS CONTRIBUTED TO
VIIDI ELLU VASTAVALT KAVADELE JA KAS PROJEKTID AITASID KAASA
Is all the rest according to the plan?
Edasi läheb plaani järgi?
Inspections according to the maintenance plan shall include
Hoolduskavale vastavad ülevaatused peavad sisaldama
I said we must regroup according to Plan Six.
Ma ütlesin, et peame ümber grupeeruma vastvalt Plaan Kuuele.
The deployment of troops is proceeding according to plan.
Vägede tegevus toimub kava järgi.
The operation will be organised according to Kronsteen's plan.
Operatsioon organiseeritakse vastavalt Kronsteeni plaanile.
Deploy all Zone Five units according to Plan B. Immediately!
Otsekohe kõik viienda tsooni väeüksused plaani B järgi lahingukorda!
These measures have already been largely implemented according to plan.
Kõnealused meetmed on plaanikohaselt ligikaudu juba suures ulatuses ellu viidud.
According to BE, the restructuring plan successfully addresses that problem.
BE arvates suudab ümberkorralduste kava selle probleemi täielikult lahendada.
Then we can plan the budget according to the situation.
Seejärel saame kavandada eelarvet vastavalt olukorrale.
Now, according to my plan... General Montgomery will land here.
Minu plaani järgi maabub kindral Montgomery siin.
According to France, the plan was financed by the public authorities.
Prantsusmaa sõnul rahastasid seda plaani riigiorganid.
(195) These measures have already been largely implemented according to plan.
(195) Kõnealused meetmed on plaanikohaselt ligikaudu juba suures ulatuses ellu viidud.
Now then, according to Patton's plan... I will attack Syracuse here.
Pattoni plaani kohaselt ründan ma Sürakuusat siit.
The restructuring plan consisted, according to Germany, of the following measures.
Vastavalt Saksamaa andmetele koosnes ümberstruktureerimisplaan allpool kirjeldatud meetmetest.
According to information from foreign sources, they have some kind of plan.
Jälgi välismaist informatsiooni. Võibolla on neil mingi hea plaan.
(24) The restructuring plan consisted, according to Germany, of the following measures.
(24) Vastavalt Saksamaa andmetele koosnes ümberstruktureerimisplaan allpool kirjeldatud meetmetest.
The Commission's earlier work programmes were only partially realised according to plan.
Komisjoni varasemad tööprogrammid viidi kava kohaselt ellu vaid osaliselt.
(a)whether projects had been implemented according to initial plan andthereasonsfor any delay
Kontrollikoda hindas, millises ulatuses peeti kinni rahastamismemorandumis paika pandud peamistesttingimustest, ehkteisisõnu a) kasprojektidviidielluvastavaltalgselekavaleja millisedolid viivituste põhjused b)kas rahastamiskavadest peeti kinnija kui ei, siis millistel põhjustel.
Taking into account these difficulties , data were submitted according to the following plan
Neid raskusi arvesse võttes esitati andmeid järgmise kava kohaselt
Commitments shall be made on an annual basis according to the following plan
Kulukohustusi täidetakse aasta jooksul järgmise plaani kohaselt
further testing of samples taken at the factory according to the prescribed test plan
tehases võetud proovide edasise katsetamise vastavalt kindlaksmääratud katsetamisplaanile
The decisions concerning the establishment plan will be taken according to the following procedure
Ametikohtade loetelu käsitlevate otsuste vastuvõtmisel järgitakse järgmist menetluskorda
Has the Member State decided to define and implement a National Plan according to Article 6?
Kas liikmesriik on otsustanud määratleda riikliku kava ja kohaldada seda vastavalt artiklile 6?
The Annual Report and most of the Specific Annual Reports were adopted according to plan.
Aastaaruanne ja enamik igaaastaseid eriaruandeid võeti vastu vastavalt plaanile.
Meanwhile, as you know, the implementation of the White Paper is continuing according to plan.
Samal ajal, nagu te teate, jätkub valge raamatu rakendamine kavakohaselt.
According to this plan France intends to vaccinate ducks and geese against highly pathogenic avain influenza H5N1.
Kõnealuse kava kohaselt kavatseb Prantsusmaa vaktsineerida parte ja hanesid kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu.
When deployed according to Plan Baker, maintain station and remain on radio alert until further orders.
Kui olete lahingukorras plaani Baiker kohaselt, seadke side ja olge kuuldel edasiste käskudeni.
According to the restructuring plan, the external situation in the UMTS sector was worse than planned.
Vastavalt ümberkorralduskavale oli UMTSi valdkonna väline olukord kehvem kui ennustati.
According to Article 9, how is compliance by the operator demonstrated (solvent management plan or equivalent)?
Kuidas ettevõtja tõendab nõuete järgimist vastavalt artiklile 9 (lahustikasutuskava või samaväärne)?
According to France, the five year business plan, which it describes as a restructuring plan, is designed to tackle these problems by adopting three sets of measures.
Prantsusmaa sõnul on selle viieaastase kestusega äriplaani, mille Prantsusmaa liigitab ümberkorraldamisplaaniks, eesmärgiks lahendada need probleemid, kohaldades kolm meetmetekogu.
further testing of samples taken at the factory by the manufacturer according to the prescribed test plan
tehases võetud proovide tootjapoolse edasise katsetamise vastavalt kindlaksmääratud katsetamisplaanile
(54) According to the restructuring plan, the external situation in the UMTS sector was worse than planned.
(54) Vastavalt ümberkorralduskavale oli UMTSi valdkonna väline olukord kehvem kui ennustati.
All relevant security information must be properly communicated according to security clearance standards included in the plan.
Kogu oluline julgeolekualane informatsioon tuleb edastada vastavalt julgeolekukontrolli standarditele, mida plaan sisaldab.
All relevant security information will be properly communicated according to security clearance standards included in the plan.
Kogu oluline julgeolekualane teave edastatakse vastavalt julgeolekukontrolli standarditele, mida plaan sisaldab.
(14) According to France, the five year business plan, which it describes as a restructuring plan, is designed to tackle these problems by adopting three sets of measures.
(14) Prantsusmaa sõnul on selle viieaastase kestusega äriplaani, mille Prantsusmaa liigitab ümberkorraldamisplaaniks, eesmärgiks lahendada need probleemid, kohaldades kolm meetmetekogu.
According to scientific advice a full evaluation of 3 year performance of the plan cannot be conducted until 5 years from the commencement of the plan.
Teadusliku nõuande kohaselt ei ole võimalik kava kolme aasta tulemuslikkust täielikult hinnata enne, kui kava käivitamisest on möödunud viis aastat.

 

Related searches: According To Plan - Go According To Plan - Goes According To Plan - If All Goes According To Plan - Going According To Plan - Everything Goes According To Plan - If Everything Goes According To Plan - Proceeding According To Plan - Proceed According To Plan - Went According To Plan -