Translation of "according to this" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

According - translation : According to this - translation : This - translation :
See

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

According to this.
Nii on siia kirjutatud.
According to this Convention,
Sellel aruandesüsteemil on kolm taset
According to this information
Selle teabe kohaselt
According to all these words, and according to all this vision, so Nathan spoke to David.
17
According to all these words, and according to all this vision, so Nathan spoke to David.
15
According to the Geneva Convention this man...
Vastavalt Genfi konventsioonile on see...
This will vary according to your disease.
See varieerub sõltuvalt teie haigusest.
According to this, it's within five metres.
Selle järgi on ta viie meetri sees.
according to the BRF only machine types with automated processing are tested according to this test procedure ,
Vastavalt raamistikule katsetatakse selle katsemenetluse kohaselt ainult seadmeliike , mis töötlevad pangatähti automaatselt .
According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David.
17
According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David.
15
According to the complainant, this accusation was unfounded.
Kaebuse esitaja kinnitusel oli selline süüdistus alusetu.
According to the complainant, this calculation was erroneous.
Komisjon selgitas oma arvamuses, et kaebuse esitaja taotlus lükati tagasi seetõ u, et plenaaristungitele eelnev ja järgnev töö pidi võtma istungitel viibitud ajast rohkem aega.
This percentage may vary according to ethnic background.
See protsent võib erineva etnilise tausta korral varieeruda.
According to this request 1351 animals were culled.
Vastavalt taotlusele oli tapetud 1351 looma.
In this respect, according to the Italian authorities
Siin on Itaalia ametiasutused seisukohal, et
According to this map, the main gate lies in this direction.
Järgides seda kaarti jääb peavärav sinnapoole.
According to the bank, this is at least 7 .
Panga andmetel on see vähemalt 7 .
According to him, globalisation made this even more urgent.
Globaliseerumine muutis selle vajaduse tema arvates veelgi kiireloomulisemaks.
According to this policy, all Council deliberations on legislative acts adopted according to the codecision procedure are open to the public.
See poliitika näeb eelkõige ette, et kõik kaasotsustamismenetluse kohaselt vastuvõetavate õigusaktide üle toimuvad nõukogu arutelud on üldsusele avatud.
3.2 According to the Commission, this decision is expected to favour
3.2 Komisjoni kohaselt peaks see otsus edendama
According to Prayon Rupel, this amounted to a doubling of capacity.
See põhjustab Prayon Rupeli arvates võimsuse kahekordistumist.
Solution acoustic performance will vary widely according to this parameter.
See parameeter muudab oluliselt lahenduse akustilist toimivust.
Entitlements established according to this paragraph shall be modified accordingly.
Käesoleva lõike kohaselt kehtestatud õigusi muudetakse vastavalt.
They're both a bit out of position, according to this.
Nad on nii veidi eemal, vastavalt sellele.
According to local legend this cave was once his abode.
Kohaliku pärimuse järgi oli see koobas tema eluase.
800 mm stripline according to paragraph 4.5 of this Annex
800 mm ribaliin vastavalt käesoleva lisa punktile 4.5
800 mm Stripline according to clause 4.5 of this Annex.
800 mm ribaliin vastavalt käesoleva lisa punktile 4.5
According to the notification this is the case with KH.
Teatise kohaselt kehtib see määratlus KH suhtes.
According to this law, factual information on this is supposedly damaging to these young people.
Nimetatud seaduse kohaselt on faktiline teave selle kohta arvatavasti nendele noortele inimestele kahjulik.
This has been done according to the brand s clear objectives, namely to
Seda on tehtud lähtudes kaubamärgi selgetest eesmärkidest
According to the complainant this tax is equivalent to an import tax.
Kaebuse esitaja nõudis, et komisjon alustaks rikkumismenetlust.
About 25,8 M was budgetted to this purpose according to the programmes.
Programmide kohaselt eraldati sel otstarbel umbes 25,8 miljonit eurot.
About 55,5 M was budgetted to this purpose according to the programmes.
Programmide kohaselt eraldati sel otstarbel umbes 55,5 miljonit eurot.
About 81 M was budgetted to this purpose according to the programmes.
Programmide kohaselt eraldati sel otstarbel umbes 81 miljonit eurot.
According to the proposal, this restructuring responds in particular to four factors
Vajaduse ümberstruktureerimise järele on eelkõige tinginud järgmised neli tegurit
According to Finland this was equal to or below the market price.
Soome arvates vastas see turuhinnale või oli sellest madalam.
According to the exporting producer, this user was an independent customer.
Kõnealuse eksportiva tootja sõnul oli nimetatud kasutaja sõltumatu klient.
Substances are listed in the Appendix according to this index number.
Ained on liites loetletud vastavalt sellele indeksinumbrile.
Environmental production This publication is printed according to high environmental standards.
Keskkonnahoidlik tootmine Käesolev väljaanne on trükitud rangeid keskkonnastandardeid järgides.
Environmental production This publication is printed according to high environmental standards.
Keskkonnasõbralik toode Käesolev väljaanne on trükitud kõrgete keskkonnanormide kohaselt.
Environmental production This publication is printed according to high environmental standards.
Keskkonnahoidlik tootmine Käesolev väljaanne on trükitud kõrgeid keskkonnastandardeid järgides.
According to our last assessment this is unfortunately not yet sustainable.
Meie viimase hinnangu kohaselt ei ole see kahjuks veel teostatav.
This is leading the European Union according to the Community method.
See juhib Euroopa Liitu vastavalt ühenduse meetodile.
This must be signalled according to the maxim 'We have understood!'
Peame andma märku, et saime kõigest aru.

 

Related searches: According To - According To This - According To Which - According To Him - According To Our Records - In According To - According To Plan - According With - According To Your Request - According To Your Needs -