Translation of "according to which" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

According - translation : According to which - translation : Which - translation :
Mis

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Those charges, which, according to the applicant, are
Neid tariife, mis põhinesid hageja sõnul BMPT 1996. aasta otsusel ja
which, according to official findings, were free from tuberculosis
Kalandustooted ja elusad kahepoolmelised karploomad
which, according to official findings, were free from brucellosis
Inimtoiduks ettenähtud kala ja kalandustooted
which, according to official findings, have been free from tuberculosis,
ametliku kinnituse kohaselt tuberkuloosivabad,
which, according to official findings, have been free from brucellosis,
ametliku kinnituse kohaselt brutselloosivabad,
which, according to official findings, have been free from tuberculosis,
ametliku kinnituse kohaselt selle aja jooksul tuberkuloosivabad,
which, according to official findings, have been free from brucellosis,
ametliku kinnituse kohaselt selle aja jooksul brutselloosivabad,
of which I was made a servant, according to the gift of that grace of God which was given me according to the working of his power.
mille teenijaks ma olen saanud Jumala armuande järgi, mis mulle on antud Tema väe mõjustust mööda.
Amount which defendant has to pay to the claimant according to the judgment
Summa, mille kostja peab hagejale kohtuotsuse kohaselt maksma
for which I also labor, striving according to his working, which works in me mightily.
Selle jaoks minagi näen vaeva ja võitlen Tema tarmu mööda, mis minus on vägevasti tegev.
(b) which, according to Annex IV are included in the special incentive arrangements for the protection of the environment and which originate in a country which, according to Annex I, enjoys those arrangements,
b) mis on IV lisa kohaselt hõlmatud keskkonnakaitseks kohaldatava stimuleeriva erikorraga ning pärinevad riigist,
Assets are presented according to their liquidity (i.e. potential exchangeability into cash) liabilities are presented according to the extent to which they are due.
Varad esitatakse vastavalt nende likviidsusele (s.t kui kergesti on neid võimalik sularahaks vahetada), kohustused esitatakse vastavalt nende täitmise tähtajale.
The treaties on which the Union is founded constitute the rules according to which it functions.
VVK alustas tööd 2007. aasta juulis ning jõudis lõplikule kokkuleppele sama aasta oktoobris.
According to a recent survey which asked the Roma about their experiences
Hiljutises uuringus , mille käigus küsiti romidelt nende igapäevaelu kogemuste kohta, selgus et
for goods to which the Intrastat system does not apply, according to the circumstances
kaupade puhul, mille suhtes süsteemi Intrastat ei kohaldata, vastavalt järgmistele asjaoludele
Classification(s) according to the dangerous goods which the vehicle is intended to transport
Ohtlike kaupade klass(id), mille veoks sõiduk on ette nähtud
according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord
ajastute ettemääramise järgi, mille Ta teostas Kristuses Jeesuses, meie Issandas,
Corporate governance procedures and processes according to which organisations are directed and controlled .
Vahetuskursid võisid kõikuda kahepoolsete keskkursside kõikumisvahemike piires .
This date should vary according to the purpose for which potatoes are cultivated.
Kõnealune kuupäev peaks varieeruma lähtuvalt kasvatatava kartuli otstarbest.
According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord
ajastute ettemääramise järgi, mille Ta teostas Kristuses Jeesuses, meie Issandas,
Thus they should act according to their own Constitution, which is not respected.
Nii peaksid nad käituma vastavalt omaenda põhiseadusele, mida ei järgita.
Which direction should this reform take, according to the content of our report?
Milline peaks meie raporti järgi olema selle reformi suund?
And thou shalt do according to the sentence, which they of that place which the LORD shall choose shall shew thee and thou shalt observe to do according to all that they inform thee
10
Statistical Regulations , according to which MFIs have to deliver data Article 26.3 of the Statute
Määrused statistiliste andmete esitamise kohta , millele vastavalt RAd andmeid esitavad Põhikirja artikkel 26.3
According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.
õndsa Jumala au Evangeeliumi järgi, mis on usaldatud minu kätte.
According to Germany, in the years which followed, IBB's special purpose reserve continued to grow.
Saksamaa sõnul kasvas IBB sihtotstarbeline reserv järgnevatel aastatel pidevalt.
According to the Commission, an installation which shuts down no longer needs emission allowances .
Komisjoni arvates ei ole käitisel, mis lakkab olemast, enam saastekvoote tarvis.
(all of which perish with use), according to the precepts and doctrines of men?
seda, mis kõik on määratud kadumisele kulutamise teel inimeste käskude ja õpetuste järgi?
Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee.
Ja nüüd, mu poeg, kuule mu sõna ja tee, mida ma sind käsin
According to the body of caselaw which has been built up involving the interpretation
Direktiivi 76 207 selle sätte tõlgendamisel on välja kujunenud ühenduse kohtu
Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.
Selle jaoks minagi näen vaeva ja võitlen Tema tarmu mööda, mis minus on vägevasti tegev.
Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command you.
Ja nüüd, mu poeg, kuule mu sõna ja tee, mida ma sind käsin
According to some National reports, elements which would help support synergies between funds are
Mõne riigi aruannete kohaselt aitaks fondide koostoimet toetada järgmised elemendid
The enterprises have numerous business relations, which according to Germany cannot be fully listed
Ettevõtjate arvukate ärisuhete kohta ei ole Saksamaalt saadud teabe kohaselt võimalik esitada eraldi loetelu
You shall do according to the tenor of the sentence which they shall show you from that place which Yahweh shall choose and you shall observe to do according to all that they shall teach you
10
Exposure to factors which inuence health diers according to where people live and their job situation.
Mitmed mudelid üritavad näidata seost erinevate mõjurite ja tervise vahel.
and Statistical Regulations , according to which MFIs have to deliver data Article 26.3 of the Statute
Määrused statistiliste andmete esitamise kohta , millele vastavalt RAd andmeid esitavad Põhikirja artikkel 26.3
Statistical Regulations , according to which MFIs have to deliver data Article 26.3 of the Statute None
Määrused statistiliste andmete esitamise kohta , millele vastavalt RAd andmeid esitavad Põhikirja artikkel 26.3
3.12 Energy systems must be evaluated according to the extent to which they fulfil these requirements.
3.12 Energiasüsteeme tuleb hinnata selle järgi, mil määral need vastavad nimetatud nõuetele.
the embryos to be exported were collected in the exporting country, which according to official findings
Eksporditavad embrüod koguti ekspordiriigis, mis ametlikel andmetel on
the embryos to be exported were produced in the exporting country, which according to official findings
Eksporditavad embrüod toodeti ekspordiriigis, mis ametlikel andmetel on
According to the sentence of the law which they shall teach thee, and according to the judgment which they shall tell thee, thou shalt do thou shalt not decline from the sentence which they shall shew thee, to the right hand, nor to the left.
11
It shall organise its departments according to the management needs of the Community programmes for which it is responsible and according to the criteria of sound financial management.
Ta korraldab oma allüksused vastavalt tema vastutusalasse kuuluvate ühenduse programmide juhtimisvajadustele ning lähtuvalt usaldusväärse finantsjuhtimise kriteeriumist.
According to the results of this survey, 22 countries hold screening programmes for breast cancer, among which 21 are organised according to the definitions given in the guidelines.
Küsitlusest selgus, et 22 riiki rakendab rinnavähi sõeluuringu programme ning 21 riigi puhul on sõeluuringute organiseerimisel lähtutud suunistes esitatud juhtnööridest.
(c) the cost accounting principles according to which separate accounts are maintained are clearly established.
c) eraldi raamatupidamisarvestuse pidamise kuluarvestuspõhimõtted on selgelt kindlaks määratud.

 

Related searches: According To Which - Which According To - Which Is According To - Provision According To Which - According To Which You - Decision According To Which - An Agreement According To Which - Principles According To Which - Reports According To Which - Theory According To Which -