Translation of "according to your needs" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

According - translation : Needs - translation : Your - translation :
Oma

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

uth regimen according to your needs.
Kui teile jääb mulje, et Viraferon i toime on
uth regimen according to your needs.
Kui teile jääb mulje, et Viraferon toime on
Your doctor will determine the exact dosage schedule and regimen according to your needs.
Teie raviarst määrab kindlaks täpse annustamisskeemi ja režiimi vastavalt teie vajadustele.
This control panel allows you to adjust the map according to your needs.
Siin saab kohandada kaarti vastavalt oma vajadustele.
Your doctor has determined the exact dosage for administration of IntronA according to your individual needs.
Teie raviarst on kindlaks määranud manustamiseks täpse IntronA annuse, mis lähtub teie individuaalsetest vajadustest.
Your doctor has determined the exact dosage for administration of IntronA according to your individual needs.
357 Teie raviarst on kindlaks määranud manustamiseks täpse IntronA annuse, mis lähtub teie individuaalsetest vajadustest.
Your doctor has determined the exact dosage for administration of Viraferon according to your individual needs.
Teie raviarst on kindlaks määranud manustamiseks täpse Viraferon i annuse, mis lähtub teie individuaalsetest vajadustest.
He will do this according to your particular needs using the formulae below.
Seejuures võtab ta arvesse teie konkreetseid vajadusi, lähtudes järgmistest valemitest.
Your doctor has determined the exact dosage for administration of Viraferon according to your individual needs. uc
ub
Your dose of Dynepo will be determined by your doctor and will be adjusted individually according to your personal needs.
Teie Dynepo raviannuse otsustab arst individuaalselt vastavalt teie vajadusele.
From each according to his means, to each according to his needs.
Kõikidelt vastavalt nende võimalustele, kõikidele vastavalt nende vajadustele.
Your doctor needs to
Arst
according to your weight by your doctor.
järgi.
according to your weight by your doctor.
kehakaalu järgi.
(b) assisting victims according to their immediate needs
b) ohvritele nende esmaste vajaduste kohase abi andmisel
Hear my voice according to your loving kindness. Revive me, Yahweh, according to your ordinances.
149
Contact your credit institutionearly on to plan your needs.
Võta oma krediidiasutusega juba varakult ühendust, et oma vajadusi planeerida.
Do good to your servant, according to your word, Yahweh.
65
Set your status according to appointments in your calendar
Oma oleku määramine vastavalt kohtumistele kalendrisName
Customize krusader to your own needs
Kohandaminekrusader kuni
Drop your bombs according to plan.
Heida oma pommid plaani kohaselt.
The selection criteria shall be revised according to programming needs
Valikukriteeriumid vaadatakse läbi vastavalt programmitöö vajadustele
Your dose will be calculated according to your body weight.
Teie annus arvutatakse lähtuvalt teie kehakaalust.
Deal with your servant according to your loving kindness. Teach me your statutes.
124
Your doctor will decide if your dose needs to be changed.
Arst otsustab, kas teile määratud annust tuleb muuta.
The Eurosystem will define the country windows according to business needs .
Eurosüsteem määratleb riigipõhise liitumise vastavalt ärivajadustele .
The duration of the procedure diers according to the employer s needs.
Menetluse pikkus sõltub tööandja vajadustest.
This will vary according to your disease.
See varieerub sõltuvalt teie haigusest.
Exactly according to Your Majesty's wishes, Sire.
Täpselt kooskõlas Teie Majesteedi soovidega, kõrgeausus.
It is catalogued according to your instructions.
See on kataloogi kantud vastavalt teie juhistele.
Everything is prepared according to your wishes
Kõik on valmis pandud vastavalt teie soovidele.
Let your loving kindness also come to me, Yahweh, your salvation, according to your word.
41
Your country needs you.
Teie riik vajab teid.
She needs your help.
Tema samuti.
No. Your makeup needs to be more, more...
Meiki oleks juurde vaja...
label and chat areas to meet your needs.
Nüüd saate siltide ala ja vestlusala suurust vastavalt oma vajadustele reguleerida.
Please let your loving kindness be for my comfort, according to your word to your servant.
76
However, I think that it needs to operate according to its own rules.
Ent leian, et sotsiaalfond peab tegutsema siiski vastavalt oma eeskirjadele.
Great are your tender mercies, Yahweh. Revive me according to your ordinances.
156
According to these results your doctor will adjust your dosage of Siklos.
Teie arst kohandab Siklose annust vastavalt analüüside tulemustele.
Then titrate according to individual needs (See titration guidelines in table above).
Patsiendi üleviimisel bifaasiliselt iniminsuliinilt insuliinile NovoMix 30 alustage sama annuse ja raviskeemiga, seejärel tiitrige individuaalsetest vajadustest lähtudes (vt tiitrimisjuhised ülaltoodud tabelis).
According to the paperwork, your name is Anna.
Paberite järgi oled sa ju Anna.
Who needs your lousy action?
Kellel sind vaja on?
Now your floor needs washing.
Su põrand vajaks pesemist.
In this case consult your doctor as your urine needs to be tested.
Sellisel juhul pidage nõu oma arstiga, sest teie uriini on vaja uurida.

 

Related searches: Needs, Needs, Needs - According To Your Needs - According To Your Personal Needs - Your Needs According - According To Your Production Needs - According To Your Specific Needs - Book According To Your Needs - Modify According To Your Needs - According To Your To Your Individual - According To The Needs -