Translation of "according with" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

According - translation : According with - translation : With - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

according to the BRF only machine types with automated processing are tested according to this test procedure ,
Vastavalt raamistikule katsetatakse selle katsemenetluse kohaselt ainult seadmeliike , mis töötlevad pangatähti automaatselt .
Relevant on lines with level crossing with detection loops according to infrastructure register.
Kohaldatakse detektorühendustega ülesõidukohtadega liinidel vastavalt infrastruktuuriregistrile
Relevant on lines with level crossing with detection loops according to infrastructure register.
Kohaldatakse detektorühendustega ülesõidukohtadega liinidel vastavalt infrastruktuuriregistrile.
with Class A functions and interfaces according to the specifications referenced in Annex A and with Class B functions and interfaces according to Annex B, or
A klassi funktsioonide ja liidestega vastavalt lisas A viidatud spetsifikaatidele ja B klassi funktsioonide ja liidestega vastavalt B lisale või
Relevant on lines with level crossing according to infrastructure register.
Kohaldatakse ülesõidukohtadega liinidel vastavalt infrastruktuuriregistrile
Relevant on lines with level crossing according to infrastructure register.
Kohaldatakse ülesõidukohtadega liinidel vastavalt infrastruktuuriregistrile.
According to the notification this is the case with KH.
Teatise kohaselt kehtib see määratlus KH suhtes.
only with Class B functions and interfaces according to Annex B.
üksnes B klassi funktsioonide ja liidestega vastavalt lisale B.
Yahweh also has a controversy with Judah, and will punish Jacob according to his ways according to his deeds he will repay him.
2
Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness
ja saades vägevaks kõige väega Tema au vägevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga
2 generation study with 4,4 isopropylidenediphenol in mice according to OECD 416 (with some specific modifications)
Kaht põlvkonda hõlmav uuring 4,4 isopropülideendifenooli mõjust hiirtele vastavalt OECD 416 katsejuhenditele (mõnede muudatustega)
It establishes permanent relations with NATO according to EU NATO Permanent arrangements
staap loob vastavalt EL NATO vahelistele alalistele kokkulepetele alalised suhted NATOga
My soul is weary with sorrow strengthen me according to your word.
28
in connection with the reimbursement according to Article 70 of the Regulation
seoses hüvitamisega vastavalt kõnealuse määruse artiklile 70
only with Class B functions and interfaces according to Annex B, or
üksnes B klassi funktsioonide ja liidestega vastavalt lisale B või
And the stones were according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet, every one with his name, according to the twelve tribes.
14
The LORD hath also a controversy with Judah, and will punish Jacob according to his ways according to his doings will he recompense him.
2
They sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth, and the men marveled one with another.
Ja nad pandi istuma temaga vastamisi, esmasündinu esimesena ja noorim viimsena, ja mehed panid seda isekeskis imeks.
First reporting according to this Regulation begins with monthly data for January 2003 .
Esimesed andmed esitatakse käesoleva määruse kohaselt 2003 . aasta jaanuarikuu kohta .
The first option was to revise NACE according to principles of relevance with
ET
Spanish law is consistent, according to the Kingdom of Spain, with that distinction.
Seega on Hispaania õigus sellise eristamisega kooskõlas.
Deal with your servant according to your loving kindness. Teach me your statutes.
124
Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.
65
Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.
124
(f) penalties provided for according to Article 20 and experience with their application.
(i) määratud trahvid vastavalt artiklile 20 ja nende kohaldamisest saadud kogemused.
According to EUROSTAT, 20 of women are NEETs, compared with 13 of men.
Eurostati andmeil on sellises olukorras 20 naistest võrreldes 13 ga meestest.
According to Eurostat, people with higher educational levels have a higher life expectancy.
Vastavalt Eurostati andmetele on kõrgema haridustasemega inimestel ka kõrgem keskmine eluiga.
According to the latest European data only 40 of people with disabilities work.
Euroopa viimaste andmete põhjal töötab vaid 40 puuetega inimestest.
According to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.
Kõigi näitajate kohaselt on Slovakkia kriteeriumid täitnud ja ruumi jääb veel ülegi.
According to the government in Manila, Abu Sayyaf is collaborating with al Qaida.
Manila valitsuse andmete kohaselt teeb Abu Sayyaf koostööd Al Qaidaga.
strengthened with all power, according to the might of his glory, for all endurance and perseverance with joy
ja saades vägevaks kõige väega Tema au vägevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga
If a full flow dilution system is used, qmedf as determined according to section 6.2 shall be replaced with qmdew as determined according to section 6.3.
Täisvoolu lahjendussüsteemi kasutamisel asendatakse punkti 6.2 kohaselt kindlaksmääratud qmedf punkti 6.3 kohaselt kindlaksmääratud qmdew ga.
(all of which perish with use), according to the precepts and doctrines of men?
seda, mis kõik on määratud kadumisele kulutamise teel inimeste käskude ja õpetuste järgi?
Financial products with roll over provisions must be classified according to the earliest maturity .
Automaatselt pikenevad finantstooted tuleb liigitada varaseima tähtaja järgi .
Financial products with roll over provisions must be classified according to the earliest maturity .
Automaatselt pikenevad finantstooted tuleb liigitada varasema tähtaja järgi .
Financial products with roll over provisions must be classified according to the earliest maturity .
Automaatselt pikenevad finantstooted tuleb liigitada varasema tähtaja järgi . Etteteatamisega lõpetatavad hoiused .
Financial products with roll over provisions must be classified according to their earliest maturity .
Kolme osapoolega kaardisüsteemides ( näiteks American Express , Diners Club Interna tional jt ) on kaardi väljaandja ühtlasi ka kaardisüsteem .
Financial products with roll over provisions must be classified according to their earliest maturity .
Kolme osapoolega kaardisüsteemides ( näiteks American Express , Diners Club International jt ) on kaardi väljaandja ühtlasi ka kaardisüsteem .
The Council shall meet in different configurations according to the subject matter dealt with.
Nõukogu tuleb kokku erinevates koosseisudes olenevalt käsitletavast küsimusest.
The Council may meet in different configurations according to the subject matter dealt with.
Nõukogu võib kokku tulla erinevas koosseisus olenevalt käsitletavast küsimusest.
Somalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.
Viimase ÜRO raporti alusel on Somaalia relvadega üle ujutatud rohkem kui kunagi varem.
According to opposition sources, political activists have been charged with criminal offences and executed.
Opositsiooni allikate kohaselt on poliitaktiviste süüdistatud kriminaalkuritegudes ning hukatud.
The Council may meet in different configurations according to the subject matter dealt with.
Nõukogu võib kokku tulla erinevates koosseisudes olenevalt käsitletavast küsimusest.
Requirements regarding emissions are deemed to be complied with if the test vehicle equipped with the replacement catalytic converter complies with the limit values according to Annex I, II or III (according to the type approval of the vehicle) 2 .
Heitega seotud nõuded loetakse täidetuks, kui varukatalüüsmuunduriga varustatud katsesõiduk vastab I, II või III lisas toodud piirväärtustele (vastavalt sõiduki tüübikinnitusele). 2
Wide consultation with interested parties is one of the Commission s duties according to the Treaties.
Laiaulatuslikud konsultatsioonid huvitatud isikutega on asutamislepingute kohaselt üks komisjoni ülesandeid.

 

Related searches: According To - According To This - According To Which - According To Him - According To Our Records - In According To - According To Plan - According With - According To Your Request - According To Your Needs -