Translation of "accordingly" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accordingly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accordingly
Järelikult
Accordingly,
Järelikult nõukogu eksib, kui ta viitab
Proceed accordingly.
Tegutsege vastavalt sellele.
Accordingly, the Commission
Sellele vastavalt komisjon
Accordingly, the reports
Aruanded
So behave accordingly.
Käitu siis ka vastavalt.
Accordingly, the Parties
edendama kauplemist selliste loodusvaradest valmistatud toodetega, mille saamiseks on bioloogilisi ressursse kasutatud jätkusuutlikult ning kaitstud bioloogilist mitmekesisust
Mark box accordingly
Märkida ära vastavad kastid.
Mark box accordingly
Märkida vastavasse lahtrisse.
Accordingly, the EESC proposes
Sellest tulenevalt soovitab komitee
Accordingly, it follows that
Sellest järeldub, et
Accordingly, for hybrid companies
Seetõttu kehtib nn hübriidettevõtte suhtes järgmine kord
We therefore voted accordingly.
Seetõttu hääletasime vastavalt.
Accordingly, it follows that
VI JAOTIS
Accordingly, it follows that
Iga juhtumit tuleb uurida, et teha selgeks, kas probleemi saaks lahendada päritolu kumulatsiooni käsitlevate reeglitega.
Accordingly, the current description
Seepärast tuleks muuta praegust kirjeldust
Accordingly, for hybrid companies
Seetõttu kehtib nn hübriidettevõtte suhtes järgmine kord
Patients should be instructed accordingly.
Seda tuleb patsientidele selgitada.
a inform the applicant accordingly
j teavitab taotlejat sellest
Accordingly, the Commission proposes to
Sellest tulenevalt teeb komisjon järgmised ettepanekud
All must be analysed accordingly
Kõike tuleb analüüsida, võttes arvesse, et
Amend the subsequent numbering accordingly
Muuta vastavalt punktide numeratsiooni
Amend the subsequent numbering accordingly
Muuta vastavalt teksti numeratsiooni.
Amend the subsequent numbering accordingly
Muuta vastavalt teksti numeratsiooni
Amendment 47 is accordingly rejected.
Muudatus 47 lükatakse seega tagasi.
Article 49 shall apply accordingly.
Kohaldatakse artiklit 49.
This claim was accordingly rejected.
Seetõttu jäeti kõnealune taotlus rahuldamata.
Their market share dropped accordingly.
Vastavalt sellele vähenes nende turuosa.
Accordingly the claim is rejected.
Seetõttu lükatakse see väide tagasi.
Accordingly, this claim was rejected.
Seetõttu lükati see väide tagasi.
The Commission accordingly commenced proceedings.
Komisjon otsustas seejärel esitada hagi.
The complainant was informed accordingly.
Kaebuse esitajal soovitatigi seda teha.
The complainant was informed accordingly.
Kaebuse esitajat teavitati sellest kohaselt.
I have therefore voted accordingly.
Seetõttu hääletasin vastavalt.
Accordingly, I supported this report.
Sellest tulenevalt toetasin ma kõnealust raportit.
You will make arrangements accordingly.
Sa teed korda vastavalt.
The company was informed accordingly.
Äriühingut teavitati sellest.
The condition is accordingly met.
See tingimus täidetakse.
Article 28 ( 4 ) shall apply accordingly .
Kohaldada tuleb artikli 28 lõiget 4 .
Accordingly, amlodipine is contraindicated during pregnancy.
Vastavalt sellele on amlodipiin raseduse ajal vastunäidustatud.
Accordingly, the following wording was adopted
Seetõttu kiideti heaks järgmine sõnastus
4.4 All must be analysed accordingly
4.4 Kõike tuleb analüüsida, võttes arvesse, et
a inform the applicant accordingly and
v teavitab taotlejat sellest ning
Accordingly, a structured approach is needed.
Järelikult on tarvis ühist struktureeritud lähenemist.
Accordingly, the following actions are proposed
Seepärast soovitatakse järgmisi meetmeid.

 

Related searches: Act Accordingly - Proceed Accordingly - And Accordingly - Inform Accordingly - Adjusted Accordingly - Apply Accordingly - Adjust Accordingly - Plan Accordingly - Change Accordingly - We Will Proceed Accordingly -