Translation of "account" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Account - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Account Account Properties
Konto Konto omadused
Account Delete Account
Konto Kustuta konto
Account New account...
Konto Lisa uued konto
Account Edit account...
Konto Muuda konto
Account Delete account...
Konto Kustuta konto
Account Close account
Konto Sulge konto
Account Reopen account
Konto Ava uuesti konto
Account Unmap account
Konto konto
Account Update account...
Konto Uuenda konto
Account Type POP Account
Konto tüüp POP konto
Account Type Local Account
Konto tüüp kohalik konto
Account Type Maildir Account
Konto tüüp Maildir konto
Account Type IMAP Account
Konto tüüp IMAP konto
Account Map to online account
Konto Kaart kuni võrgus konto
Account Type Disconnected IMAP Account
Konto tüüp lahutatud IMAP konto
being associated with the account, or the account becomes a High Value Account.
dokumentaalsed tõendid selle kohta, et konto omanik ei ole avaldatav isik.
being associated with the account, or the account becomes a High Value Account.
3.
Maps an account to an online account.
Kaart konto kuni võrgus konto.
Current account plus capital account balance2001200220032004 1)
Välismaiste otseinvesteeringute netosissevoog20012002200320041)
The term Financial Account does not include any account that is an Excluded Account.
Rahalise väärtusega kindlustusleping kindlustusleping (mis ei ole kahe kindlustusandja vahel sõlmitud kahjukindlustuse edasikindlustusleping), millel on rahaline väärtus.
The term Financial Account does not include any account that is an Excluded Account.
Hoidmiskonto konto (mis ei ole kindlustusleping ega annuiteedileping), millel hoitakse teise isiku kasuks üht või mitut finantsvara.
The term Financial Account does not include any account that is an Excluded Account.
Avaldatavat isikut käsitatakse trusti kasusaajana, kui sellel avaldataval isikul on õigus saada otse või kaudselt (näiteks esindajakonto omaniku kaudu) trustist kohustuslikus korras tehtavaid väljamakseid või kui tal on õigus otse või kaudselt saada trustist valikuliselt tehtavaid väljamakseid.
The term Financial Account does not include any account that is an Excluded Account.
kindlustusvõtja dividendina (välja arvatud lõpetamisdividend), kui kõnealune dividend on seotud kindlustuslepinguga, mille kohaselt ainsad makstavad hüvitised on kirjeldatud punkti C alapunkti 8 alapunktis b, või
The term Financial Account does not include any account that is an Excluded Account.
Kindlustusleping on leping (mis ei ole annuiteedileping), mille alusel kindlustusandja kohustub maksma rahasumma, kui saabub kindlustusjuhtum, mis võib olla surm, haigestumine, õnnetusjuhtum, vastutuse tekkimine või varaline kahju.
The term Financial Account does not include any account that is an Excluded Account.
Avaldatavat isikut käsitatakse trusti kasusaajana, kui sellel avaldataval isikul on õigus saada otse või kaudselt (näiteks esindajakonto omaniku kaudu) trustist kohustuslikus korras tehtavaid väljamakseid või kui tal on õigus otse või kaudselt saada trustist valikuliselt tehtavaid väljamakseid.
The term Financial Account does not include any account that is an Excluded Account.
sellise kindlustuslepingu alusel tasutud ettemakse või deposiit hoiustamismakse tagastusena, mille kindlustusmakseid tasutakse vähemalt kord aastas ja ettemakse või deposiit hoiustusmakse suurus ei ületa lepingu kohaselt makstavat järgmist aastamakset.
The term Financial Account does not include any account that is an Excluded Account.
Osalus finantsasutusest partnerluse puhul kas osalus partnerluse kapitalis või õigus partnerluse kasumile.
The term Financial Account means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and
Finantsasutusest trusti puhul tähendab osalus seda osalust, mis kuulub isikule, keda käsitatakse kogu trusti või selle osa asutaja või kasusaajana, või muule füüsilisele isikule, kellel on trusti üle lõplik tegelik kontroll.
The term Financial Account means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and
punkti C alapunkti 1 alapunktis a kirjeldamata finantsasutuse puhul osalus või võlanõue finantsasutuses, kui see osaluste või võlanõuete kategooria loodi selleks, et vältida I jao kohast andmete esitamist, ning
The term Financial Account means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and
Hoiusekonto hõlmab äri , tšeki , säästu , tähtajalist või sissemaksekontot või kontot, mida kinnitab hoiuse, sissemakse või investeeringu kohta antud tunnistus, võlakiri või muu selline instrument, ja mida finantsasutus hooldab tavapärase panganduse või muu sellise tegevuse käigus.
The term Financial Account means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and
Rahaline väärtus on suurem järgmisest kahest i) tagastusväärtus, millele kindlustusvõtjal on õigus lepingu ülesütlemisel või lõpetamisel (millest ei ole maha arvatud ülesütlemistasu ega laenu, mis on tagastusväärtuse tagatisel võetud), või ii) summa, mida kindlustusvõtja võib laenata lepingu alusel või sellest lähtudes.
The term Financial Account means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and
Hoiusekonto hõlmab ka summat, mida kindlustusandja hoiab tagatud investeerimislepingu või muu sellise lepingu alusel, millelt ta maksab või arvestab intressi.
The term Financial Account means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and
Hoiusekonto hõlmab äri , tšeki , säästu , tähtajalist või sissemaksekontot või kontot, mida kinnitab hoiuse, sissemakse või investeeringu kohta antud tunnistus, võlakiri või muu selline instrument, ja mida finantsasutus hooldab tavapärase panganduse või muu sellise tegevuse käigus.
The term Financial Account means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and
Eeltoodust olenemata ei hõlma rahaline väärtus kindlustuslepingu alusel välja makstavat summat
The term Financial Account means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and
Välistatud konto on milline tahes järgmistest kontodest
The term Financial Account means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and
finantsasutuse väljastatud või ülevõetud rahalise väärtusega kindlustusleping ja annuiteedileping, välja arvatud võõrandamatu eluaegne annuiteet, mis ei ole seotud investeerimisega, millele ei kohaldata edasilükatud väljamakseid, mis on väljastatud füüsilisele isikule ning mida kasutatakse pensioni või puudetoetuse maksmiseks välistatud kontolt.
Opening of an Operator Account Operator Holding Account
Igal õhusõiduki käitajal, kes on hõlmatud kas Šveitsi HKSiga ja või ELi HKSiga, peab olema üks õhusõiduki käitaja konto  õhusõiduki käitaja arvelduskonto.
Opening of a Personal Account Person Holding Account
äriregistri väljavõte VÕI koopia juriidilise isiku asutamisdokumentidest ja tõendist juriidilise isiku registreerimise kohta
account .
mata pärast nende laekumist .
Account
Konto
Account
Kontoaccount settings
Account
KontoThe total for considered operations
account
konto
Account
Konto
Account
Konto

 

Related searches: From Account To Account - Account Holder Account Number - Account To Account Mapping - Call Deposit Account Account - Global Key Account Account - Account Or Custody Account Statements - Account And Non-account - Account - Account For - Take Into Account -