Translation of "accountability" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accountability - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accountability
Accountability
Accountability
Vastutus
Accountability.
Vastutus.
Accountability
infoturbe intsidendist teatamisega võib viivitada, kui teatamine võib ohustada avaliku julgeolekuga seotud operatsioone.
Accountability
Aruandekohustus
Accountability
Aruandlus
Independence , accountability
Sõltumatus , aruandekohustus ja
Transparency and accountability
Transparency and accountability
Transparency and accountability
Transparency and Accountability
(Accountability and transparency)
(Vastutus ja läbipaistvus)
Accountability and transparency
Vastutus ja läbipaistvus
Accountability for results
Tulemustega seotud aruandekohustus
accountability of members
aruandekohustuslikkus liikmete ees
Accountability is improved.
Turu korraldamine ei ole enam peamine abivahend.
Accountability and control
...Suurem läbipaistvusja kontroll
Accountability and control
Aruandekohustus ja kontroll
USE safety accountability
USE aineõpetaja ajakirjandus
More democratic accountability
Suurem demokraatlik vastutus
Transparency and Accountability
Läbipaistvus ja aruandekohustus
Transparency and accountability
Läbipaistvus ja aruandekohustus
Accountability through transparency
Läbipaistvusel põhinev aruandekohustus
Governance and accountability
Juhtimine ja aruandekohustus
It allowed accountability.
See võimaldas meil võtta vastutuse.
Article 14 Accountability
Andmete edasisaatmine
Accountability , credibility and trust .
Accountability , credibility and trust .
12 Mutual accountability frameworks
12 vastastikuse aruandekohustuse raamistikud
accountability by the authorities,
asutuste aruandekohustus,
accountability in their actions.
vastutus oma tegevuses.
accountability, legitimacy and transparency
vastutus, legitiimsus ja läbipaistvus
achieving transparency and accountability.
saavutada läbipaistvus ja vastutus.
Domestic and mutual accountability
riigisisene ja vastastikune aruandlus
Domestic transparency and accountability
Riigisisene läbipaistvus ja vastutavus
Democratic responsibility requires accountability.
PRESIDENDILE ALLUVAD ÜKSUSED
Independence , accountability and international relations
Sõltumatus , aruandekohustus ja rahvusvahelised suhted
4.6 Accountability and public control.
4.6 Aruandekohustus ja avalikkuse kontroll.
9) Monitoring, accountability and review
9) Järelevalve, aruandlus ja läbivaatamine
As such, transparency promotes accountability.
Sellisena edendab läbipaistvus aruandekohustust.
Financial independence, transparency and accountability
Rahaline sõltumatus, läbipaistvus ja vastutus
Democratic accountability of producer organisations
Tootjaorganisatsioonide demokraatlik kontroll
Flexibility and accountability are keywords.
Painduvus ja aruandekohustus on märksõnad.
Accountability to the European Parliament
Komisjoni aruandekohustus Euroopa Parlamendi ees
Accountability to the European Parliament
Komisjoniaruandekohustus Euroopa Parlamendiees ees
Transparency and accountability interested CSOs.
Läbipaistvus ja aruandekohustus sisekorralduslikel sätetel või mida teostavad pangavälised sõltumatud kontrollorganid.
Consequently, accountability forresults andimpactsis problematic19.
See viib omakorda probleemideni tulemusteja mõjuga seotud vastutuse osas19.
SHORTCOMINGSIN ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTABILITY PROCEDURES
PUUDUSED HALDUS JA ARUANDLUSKORRAS

 

Related searches: Accountability - Drug Accountability - Public Accountability - Social Accountability - Personal Accountability - Democratic Accountability - Health Insurance Portability And Accountability Act - Accountability Mechanism - Corporate Accountability - Responsibility And Accountability -