Translation of "accountable" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accountable - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Someone is accountable and must be made accountable.
Keegi vastutab ja ta tuleb vastutavaks teha.
I keep myself accountable.
Pean end vastutavaks.
Good Governance, Accountable Institutions, Transparency
Justiits ja siseküsimused
Good Governance, Accountable Institutions, Transparency
Hea valitsemistava, vastutustundlikud institutsioonid, läbipaistvus
LAGscommitpublicfunds whenselectingprojects,butare not democratically accountable.
Kohalikudtegevusrühmad eraldavad projekte validesriigi vahendeid, kuid nad ei kanna demokraatlikku vastutust nagu riigiasutused.
We are accountable to our voters.
Me vastutame oma valijate ees.
Institutions accountable to the Seimas Parliament
1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (ülikoolid, vt 7. detsembri 2007. aasta ülikooliseaduse konsolideeritud versioon nr 1368)
Institutions accountable to the Vyriausybė Government
Avalik õiguslikud juriidilised isikud
Controllers should be accountable for security breaches.
Vastutavad andmetöötlejad peaksid vastutama turvalisuse rikkumiste eest.
We have to be accountable to everyone.
Peame kõikide ees aru andma.
For this they must be held accountable.
Liibüalased peavad selle eest vastutama.
To whom would this person be accountable?
Kelle ees see isik vastutaks?
Fourthly, the Commission must be politically accountable.
Neljandaks peab komisjon poliitiliselt vastutama.
I'm not accountable to anyone but myself.
See, mida teen, on mu südametunnistuse asi.
The Director shall be accountable to the Board.
Direktor annab oma tegevusest aru juhatusele.
The Commission is accountable to the European Parliament.
Komisjon vastutab Euroopa Parlamendi ees.
The Commission is accountable to the European Parliament.
Põllumajandus , rahandus , energeetika ja muude valdkondade ministrite koh tumisi tumisi juhatab vastavalt Euroopa juhatab vastav
_BAR_ MAKING THEEU MORE DEMOCRATIC,EFFICIENT AND ACCOUNTABLE
ELi MUUTMINE TÕHUSAMAKS, DEMOKRAATLIKUMAKSJA VASTUTUSTUNDLIKUMAKS
It must also be accountable to democratic institutions.
Lisaks annab ta oma tegevusest aru demokraatlikele institutsioonidele.
These undertakings must be realistic, fair and accountable.
Need teod peavad olema realistlikud, õiglased ja aruandekohustuslikud.
Seimui atskaitingos institucijos (Institutions Accountable to the Seimas)
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (riiklik tervishoiu akrediteerimise amet)
Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutions Accountable to the Government)
Įmonių bankroto valdymo departamentas (ettevõtjate pankrottide haldamise osakond)
identify the accountable managers for safety related functions
ohutusega seotud ülesannete täitmise eest vastutavad juhatajad
The Director shall be accountable to the Management Board.
Direktor annab oma tegevusest aru haldusnõukogule.
5 MAKING THE EU MORE DEMOCRATIC, EFFICIENT AND ACCOUNTABLE
5ELi MUUTMINE TÕHUSAMAKS, DEMOKRAATLIKUMAKS JA VASTUTUSTUNDLIKUMAKS
CHAPTER 5MAKING THE EU MORE DEMOCRATIC, EFFICIENT AND ACCOUNTABLE
VIIES PEATÜKK ELi MUUTMINE TÕHUSAMAKS, DEMOKRAATLIKUMAKS JA VASTUTUSTUNDLIKUMAKS
Every citizen who commits a crime is personally accountable.
Iga kodanik, kes sooritab kuriteo, on isiklikult vastutav.
Citizens should be able to hold law makers accountable.
Kodanikud peaksid suutma hoida seadusetegijaid aruandekohustuslikena.
We are therefore also accountable for the French Presidency.
Seetõttu vastutame ka Prantsusmaa eesistumise eest.
The Executive Board shall be accountable to the Committee.
Juhatus annab aru komiteele.
They shall remain accountable only to their national administrations.
Artikkel 17
The Chief Executive shall be accountable to the Board.
Tegevjuht annab oma tegevusest aru juhtorganile.
National parliaments , however , may only hold NCBs accountable for the functions performed outside the Eurosystem , whereas the ECB is solely accountable for the Eurosystem functions .
Liikmesriikide parlamendid võivad aga nõuda keskpankadelt aru vaid seoses eurosüsteemiväliste ülesannetega , eurosüsteemiga seotud ülesannete eest vastutab üksnes EKP .
(m) the nominal value or accountable par of the shares
(f) osakute nimiväärtus või arvestuslik väärtus
Civil society organisations should be representative, democratic, transparent and accountable.
Kodanikuühiskonna organisatsioonid peaksid olema esindavad, demokraatlikud, läbipaistvad ja usaldusväärsed.
(a) public expenditure management is sufficiently transparent, accountable and effective
a) riik kulutab piisavalt läbipaistvalt, vastutustundlikult ja tulemuslikult
The Commission remains accountable for tasks delegated to UN organisations.
Komisjonjääb vastutavaks ÜRO organisatsioonidele delegeeritud ülesannete eest.
As well, unlike the Commissioners, we are held accountable locally.
Lisaks oleme, erinevalt volinikest, vastutavad ka kohalikul tasandil.
He shall be accountable to the Management Board for his activities.
Direktor annab oma tegevusest aru haldusnõukogule.
EU money flows endlessly without Israel being held accountable at all.
ELi raha voolab lõputult, ilma et Iisraeli peetaks üldse aruandekohustuslaseks.
And this is why we must insist they be held accountable.
Ja seetõttu peame nõudma nende vastutusele võtmist.
A professional, accountable, transparent and independent public administration is also key.
Tähtis on ka professionaalne, kindlate alluvussuhetega, läbipaistev ja sõltumatu avaliku halduse süsteem.
Only then will the banks be able to be held accountable.
Ainult sellisel juhul saame pangad vastutusele võtta.
The Executive Board shall be accountable to the Committee of Ambassadors.
Haldusnõukogu annab aru suursaadikute komiteele.
The EUSR shall be accountable to the Commission for all expenditure.
Euroopa Liidu eriesindaja annab kõigist kulutustest aru komisjonile.

 

Related searches: Accountable - Hold Accountable - Accountable For - Held Accountable - Be Accountable - Accountable Manager - Hold Accountable For - To Be Held Accountable - Holding Accountable - Is Accountable -