Translation of "accountancy" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accountancy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accountancy
Raamatupidamine
Accountancy Act
Mereseadus (Pomorski zakonik), artikkel 187
Accountancy system
Arvestussüsteem
Accountancy and auditing
24. aprillil esitas komisjon aruande (
Treasury Accountancy Systems
Riigikassa raamatupidamissüsteemid
NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTANCY
TUUMAMATERJALI ARVESTUS
farm accountancy offices, and,
põllumajandustootjaid,
Accountancy and audit fees
Raamatupidamis ja auditeerimistasud
Accountancy data in agricultural holding
Põllumajanduslike majapidamiste raamatupidamisandmed
Accountancy data in agricultural holdings
Põllumajanduslike majapidamiste raamatupidamisandmed
Accountancy data of agricultural holdings
Põllumajanduslike majapidamiste raamatupidamisandmed
Accountancy, tax and legal advice
Raamatupidamis , maksualane ja juriidiline nõustamine
Accountancy, tax and legal advise
Raamatupidamis , maksualane ja juriidiline nõustamine
Chapter III Nuclear material accountancy
III peatükk Tuumamaterjali arvestus
NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTANCY AND CONTROL
TUUMAMATERJALI ARVESTUS JA KONTROLL
Chapter III Nuclear, material accountancy
III peatükk. Tuumamaterjali raamatupidamine
Chapter III Nuclear material accountancy
III peatükk. Tuumamaterjali raamatupidamine
Accountancy reports file naming convention
Raamatupidamisaruannete failinimede konventsioon
Transmission of accountancy reports files
Raamatupidamisaruandluse failide edastamine
Cutting accountancy burdens for small businesses
Väikeettevõtete raamatupidamiskoormuse vähendamine
Implementation of the budget and accountancy
Eelarve täitmine ja raamatupidamisarvestus
Implementation of the budget and accountancy
Eelarve täitmine ja raamatupidamine
Electronic transmission of accountancy reports files
Raamatupidamisaruandluse failide elektrooniline edastamine
Description of nuclear material accountancy and control system (describe item and or mass accountancy system, including assay methods used and assessed accuracies, supplying specimen blank forms used in all accountancy and control procedures).
Tuumamaterjali arvestus ja kontrollisüsteemi kirjeldus (kirjeldada artikli ja või massiarvestussüsteemi, sealhulgas kasutatavaid analüüsimeetodeid ja nende hinnangulist täpsust, esitada kõigi arvestus ja kontrollimenetluste juures kasutatavate tühjade vormide näidised).
Description of the nuclear material accountancy and control system, supplying specimen blank forms used in all accountancy and control procedures.
Tuumamaterjali arvestus ja kontrollisüsteemi kirjeldus, kusjuures tuleb esitada kõigi arvestus ja kontrollimenetluste juures kasutatavate tühjade vormide näidised.
Accountancy data in agricultural holdings (category C)
Põllumajanduslike majapidamiste raamatupidamisandmed (C kategooria)
Full cradle to grave life cycle accountancy
Täielik olelusringi raamatupidamisarvestus hällist hauani.
Source Farm Accountancy Data Network (FADN) Eurostat
Allikas Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (Farm Accountancy Data Network FADN) Eurostat
Organisational arrangements for material accountancy and control.
Tuumamaterjali arvestuse ja kontrolli organisatsiooniline korraldus.
3.9 Article 5 accountancy procedures for the correction.
3.9 Artikkel 5 korrektsioonide arvestamise menetlus.
Labelled expenditure is traced in official accountancy documents.
Märgitud kulusid on võimalik tuvastada ametlike raamatupidamisdokumentide kaudu.
Description of analytical methods used for accountancy purposes.
Arvepidamises kasutatavate analüüsimeetodite ülevaade.
Accountancy Requirements for nuclear material contained in waste
Jäätmetes sisalduva tuumamaterjali arvestuse nõuded
Description of the accountancy system used to record and report accountancy data and establish material balances, supplying specimen blank forms used in all procedures.
Arvestusandmete registreerimiseks ja teatamiseks ning materjalibilansside koostamiseks kasutatava arvestussüsteemi kirjeldus, seejuures esitada kõigi arvestus ja kontrollimenetluste juures kasutatavate tühjade vormide näidised.
the accountancy office, chosen as provided in Article 8
vastavalt artiklile 8 valitud raamatupidamisbüroo,
Number of accountancy reporting files attached to the message
N sõnumile lisatud raamatupidamisaruandluse failide arv
Description of the accountancy system used to record and report accountancy data and to establish material balances, supplying specimen blank forms used in all procedures.
Arvestusandmete registreerimiseks ja teatamiseks ning materjalibilansside koostamiseks kasutatava arvestussüsteemi kirjeldus, mille juurde tuleb esitada kõigi arvestus ja kontrollimenetluste juures kasutatavate tühjade vormide näidised.
Broadly speaking, non audit services involve either consulting or accountancy.
Üldjoontes hõlmavad auditivälised teenused kas nõustamist või raamatupidamist.
Public expenditures explicitly labelled as drugrelated in official accountancy documents.
Riiklikud kulutused, mis on ametlikes raamatupidamisdokumentides märgitud kui uimastitega seotud kulutused.
Collection network for accountancy data on agricultural holdings (codified version) (
Põllumajandustootjate tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk (kodifitseeritud versioon) (
Accounting services Only locally licensed accountants can own accountancy firms.
Nimetust tunnustatud audiitor ja volitatud audiitor võivad kasutada ainult Rootsis tunnustatud või volitatud audiitorid.
Branch is required to be registered and run separate accountancy.
Välisriigi juriidilised isikud ja välisriigi kodanikud, kes omavad alalist elukohta välismaal, võivad omandada hooneid ja saada piiratud kinnisvara omamise õiguse 2 .
Agency is required to be registered and run separate accountancy.
Erirežiimi kohaldatakse põllu ja metsamaa omandamisel, mida võivad omandada üksnes residendid (s.o alalist elamisluba omavad füüsilised isikud või Tšehhi Vabariigis registreeritud juriidilised isikud), ning osaleda riigi põllu ja metsamaa erastamisel on lubatud üksnes Tšehhi Vabariigi kodanikel.
the regulation and oversight of the audit and accountancy professions
koostöö rahvusvaheliste auditistandardite ja Rahvusvahelise Raamatupidajate Föderatsiooni (IFAC) eetikakoodeksi küsimustes, et edendada standardite ja eetikanormide täitmist kutseorganisatsioonide, auditiorganisatsioonide ja audiitorite poolt ning seega parandada audiitorite kutseoskusi.
This farm return shall include the accountancy data required under Article 7 (2) and all such further accountancy items and details as each particular analysis may require.
Kõnealune põllumajandusaruanne sisaldab artikli 7 lõike 2 kohaselt nõutavaid raamatupidamisandmeid ja kõiki muid raamatupidamiselemente ja üksikasju, mida on vaja konkreetseks analüüsiks.

 

Related searches: Accountancy Firm - Accountancy Department - Accountancy Fees - Accountancy Profession - Accountancy Body - Accountancy Practice - Accountancy Services - Accountancy System - Accountancy Act - Accountancy Data -