Translation of "accumulating" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accumulating - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

energy accumulating shock absorbers,
energiat akumuleerivad amortisaatorid
We spent months uncovering them and accumulating evidence.
Meil kulus kuid nende paljastamiseks ja asitõendite kogumiseks.
Survive successive rounds of enemies while accumulating a high score.
Jääda vaenlastest hoolimata ellu ja koguda võimalikult palju punkte.
CYSTAGON has not been shown to prevent cystine crystals accumulating in the eye.
CYSTAGON ei takista tsüsteiinikristallide kuhjumist silma.
accumulating in vessels containing grape must during storage or after authorised treatment or
ladustamise ajal või pärast lubatud töötlemist viinamarjavirret sisaldavatesse anumatesse kogunev jääk or
accumulating in vessels containing wine after fermentation, during storage or after authorised treatment
ladustamise ajal või pärast lubatud töötlemist veini sisaldavatesse anumatesse kogunev jääk
China is rapidly accumulating foreign currency reserves and control over scarce global resources.
Hiina välisvaluutareservid kasvavad kiiresti ning ta saavutab üle maailma järjest suuremat kontrolli nappide varade üle.
It's just growing, accumulating materials and building itself out, and then it actually replicates its chromosomes.
See kasvab, kogub materjale ja ehitab end üles ja siis kahekordistab oma kromosoomid.
The replacement enzyme helps to break down the Gb3 and stops it building up (accumulating) in the cells.
See ase ensüüm võimaldab organismis Gb3 lõhustumist ning peatab selle ladestumise (akumuleerumise) rakkudes.
There is accumulating evidence that a subgroup of patients is at an increased risk of developing hypersensitivity reactions.
Ülitundlikkusreaktsioonide tekke riski suurenemise kohta patsientide alagrupil on kogunenud tõendeid.
However, the evidence of danger to the fish stocks caused by Russian disregard for agreements has been accumulating.
Ometi on kogunenud tõendust ohtudest kalavarudele, mis on põhjustatud kokkulepete tähelepanu jätmisest Venemaa poolt.
So the birds that eat insects and seeds, they're accumulating phosphates and the excess comes out in their dung.
Linnud söövad neid Nad töötlevad neid oma kehadega ning nende sõnnik on maale väetis.
This development appears to have continued aimlessly, wasting natural and human resources, with the clear aim of accumulating capital.
Tundub, et kõnealust arengut on jätkatud ilma eesmärgita, raisates loodus ja inimressursse, selge eesmärgiga kapitali akumuleerida.
I think that there is too little talk about skills in this context and too much about accumulating knowledge.
Minu arvates räägitakse selles kontekstis liiga vähe oskustest ja liiga palju teadmiste kogumisest.
The replacement enzyme helps to break down GL 3 and stops it building up (accumulating) in the patient s cells.
See ase ensüüm võimaldab organismis GL 3 lõhustumist ning peatab selle ladestumise (akumuleerumise) patsiendi rakkudes.
A significant impact on the vehicle market can only be achieved by accumulating public procurements through harmonised criteria on EU level.
Märkimisväärset mõju sõidukiturule on võimalik saavutada üksnes riigihangete ühendamisega ELi tasandil ühtlustatud kriteeriumide põhjal.
A significant impact on the vehicle market can only be achieved by accumulating public procurements through harmonised criteria on EU level.
Ulatuslikku mõju sõidukiturule on võimalik saavutada üksnes riigihangete ühendamisega ELi tasandil ühtlustatud kriteeriumite põhjal.
Accumulating data centrally, in Brussels or elsewhere, adds to the problems of maintaining both data quality and of confidentiality where appropriate.
Andmete kogumine keskselt Brüsselis või mujal suurendab andmete kvaliteedi ja vajadusel konfidentsiaalsuse säilitamise probleeme.
Barriers hinder individual citizens from accessing education and training and from combining and accumulating learning outcomes achieved in different learning contexts.
Need takistused raskendavad inimeste juurdepääsu haridusele ja koolitusele ning erinevates õppesüsteemides saavutatud õpitulemuste ühendamist ja kogumist.
MT (04) SN A means of accumulating, measuring and comparing learning outcomes and study periods and transferring them between education systems or institutions.
MT (04) SN Kasuta üldises riigi arengu kontekstis.
The greatest challenge, of course, is to protect human health and to prevent toxic products from accumulating in our water and our environment.
Kõige raskem ülesanne on loomulikult inimeste tervise kaitsmine ja toksiliste taimekaitsevahendite kogunemise vältimine meie vees ja keskkonnas.
Density ratio to air the heavier the gases and vapours are,the faster theysink,mixing progressively with theavailable air and accumulating in trenches,conduits and shafts.
Tihedus õhu suhtes mida raskem gaas või aur on, seda kiiremini see vajub, segunedes järk järgult olemasoleva õhuga ja kogunedes kraavidesse, kanalitesse ja ðahtidesse.
SAGAN This work was difficult, routine, tedious but although they didn't yet know it Hubble and Humason were meticulously accumulating the evidence for the big bang.
Selline töö oli raske, rutiinne ja tüütu, ent ehkki Hubble ja Humason seda vee ei adunud, olid nad pedantselt kokku korjamas tõendeid Suurest Paugust.
The massacres in Jos are another profoundly sad, regrettable and bloody page in the history of a country that is accumulating them at too quick a pace.
Veresaunad Josis on järjekordne äärmiselt kurb, kahetsusväärne ja verine lehekülg selle riigi ajaloos, kus selliseid juhtumeid lisandub liiga kiiresti.
SECONDARY SOURCES FOR THE GENERATION OF CHEMICAL AGENTS 4HEfiR E FOR E WORKERS MUST BE ENCOURAGED TO KEEP THEIR WORK AREA CLEAN AND TO AVOID ACCUMULATING MATERIALS CONTAINING HAZARDOUS CHEMICAL AGENTS
keelata söömine, joomine ja suitsetamine kohtades, kus võivad esineda ohtlikud keemilised mõjurid
4.3.1 In all probability, one key challenge for China in the future will be the emergence of rapidly accumulating private wealth alongside existing poverty the income and wealth gap is getting bigger.
4.3.1 Hiina jaoks osutub tulevikus väga tõenäoliselt üheks oluliseks probleemiks see, et praegusele vaesusele on lisandunud kiiresti kasvav eraisikute jõukuse kuhjumine tekkiv lõhe sissetulekute ja vara jaotumises laieneb.
The more unregulated gambling is, the more sport just becomes a means of accumulating profits and the more it becomes prone, for example, to criminal activity in the form of money laundering.
Mida vähem reguleeritud hasartmängud on, seda rohkem saab spordist vaid kasumi kogumise vahend ja seda tõenäolisemalt saab selles võimalikuks kuritegevus, näiteks rahapesu.
I cannot understand why this body is accumulating seemingly unnecessary surpluses, for example a surplus of nearly EUR 27 million in 2008 and accumulated funds on 31 December 2008 of nearly EUR 50 million.
Ma ei mõista, miks sellel asutusel tekib näiliselt põhjendamata akumuleeritud eelarveülejääk, mis moodustas 2008. aastal ligikaudu 27 miljonit eurot, ja miks neil 2008. aasta 31. detsembril oli akumuleeritud vahendeid ligi 50 miljonit eurot.
In particular, in a context of continued upward pressure on energy prices, and accumulating threats to the climate, it is important to push energy efficiency improvements as a contribution to both growth and sustainable development.
Eelkõige energiahinna jätkuva tõusu ja kliimamuutuse ohtlike mõjude kasvu tingimustes on oluline edendada energia veelgi tõhusamat kasutamist, mis aitab kaasa nii majanduskasvule kui ka konkurentsivõime tõstmisele.
machinery must be designed and constructed in such a way as to prevent any substances or living creatures, in particular insects, from entering, or any organic matter from accumulating in, areas that cannot be cleaned
masin peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et saaks vältida vedelike ja elusolendite, eriti putukate pääsu või mis tahes orgaaniliste ainete kogunemist kohtadesse, mida ei saa puhastada
They also emphasised the importance of accumulating these Leader skills at the LAG level and being able to carry them forward, and that engaging the regional, national and European Leader networks was crucial in this process.
Nad rõhutasid ka, kui oluline on koguda Leaderi alaseid oskusi kohaliku tegevusrühma tasandil, olla võimeline neid edasi andma ning, et selles protsessis on otsustava tähtsusega piirkondlike, riiklike ja Euroopa Leader võrgustike kaasamine.
The green economy being promoted by the EU and the USA offers a way out for the purpose of over accumulating capital, safeguarding profits for the monopolies and increasing the exploitation of workers and natural resources.
ELi ja USA propageeritav roheline majandus pakub võimaluse koguda kapitali juurde, kaitsta monopolide tulusid ning suurendada töötajate ja loodusvarade ärakasutamist.
2.8 The economic crisis is boosting the trend of people owning less, watching their spending and keeping an eye on value for money when considering their needs, on the understanding that accumulating possessions is not going to guarantee their wellbeing.
2.8 Koos majanduskriisiga levib ka tendents vähem omada, hinnata kulusid ja jälgida saadud tulu seoses rahuldatud vajadusega, võttes eelduseks selle, et heaolu saavutamisel ei ole kasu asjade kogumisest.
4.3.1 The EESC takes note of the Commission's decision to ensure the enforcement of consumer law, which answers a key expectation, since constantly accumulating new regulations is not a solution that will result in a high level of consumer protection.
4.3.1 Komitee võtab teadmiseks komisjoni otsuse tarbijakaitseseadused tõhusalt jõustada, mis vastab üldisele ootusele, kuna üha uute õigusaktide väljaandmine ei ole lahendus, mis tagab tugeva tarbijakaitse.
Here, indicators act as an incentive to gather more comprehensive data.There is a need to set priorities rather than accumulating data on many different issuesgovernments need to focus on questions which are central to the success andeffectiveness of their integration policies.
Sel puhul võivad näitajad ergutada terviklikumaid andmeid koguma. Asjad tuleb panna tähtsuse järjekorda selle asemel, et koguda andmeid paljude erinevate küsimuste kohta, peaksid valitsused keskenduma küsimustele, mis on integratsioonipoliitika edukuse ja tõhususe seisukohalt kõige tähtsamad.
The rationale for enzyme replacement therapy is to restore a level of enzymatic activity sufficient to clear the accumulating substrate in the organ tissues thereby, preventing, stabilizing or reversing the progressive decline in function of these organs before irreversible damage has occurred.
Ensüümasendusteraapia eesmärgiks on ensümaatilise aktiivsuse taastamine tasemel, mis oleks küllaldane kuhjuvate ainete eemaldamiseks kudedest, ning mille abil oleks enne pöördumatute muutuste teket võimalik nende organite funktsiooni progresseeruvat häirumist vältida ja talitlust stabiliseerida ja taastada.
No 10 (a) In the light of accumulating experience, the Commission will assess whether there is need to review the indications about whento use GBS and SBS, and how bestto usethetwotogether, whicharecurrently contained in the Commission s guidelines for programming, GBS and SBS.
Nr 10 (a) Komisjon hindab saadud kogemuste põhjal, kas oleks vaja üle vaadata näitajad selle kohta, millal kasutada üldist eelarvetoetustja millal valdkondlikku eelarvetoetust ning kuidas neid kahte vahendit koos kasutada need näitajad sisalduvad praegu ka komisjoni suunistes programmide koostamise, üldise eelarvetoetuse ja valdkondliku eelarvetoetuse kohta.
Member of the Commission. International financial markets have now been in turmoil for about one year and the interaction between accumulating losses in the financial system and the deteriorating global economic outlook make it very difficult to predict when the turmoil will end.
komisjoni liige. Rahvusvahelised finantsturud on nüüd olnud segaduses umbes üks aasta ning vastastikune koostoime finantssüsteemis kahjumite akumuleerimise ja halveneva ülemaailmse majandusliku väljavaate vahel teevad selle segaduse lõpu ennustamise raskeks.
The common agricultural policy must, therefore, encourage farming practices that limit emissions and or improve carbon fixation, since agriculture and forestry are the main economic sectors able to capture the CO2 produced by human activities, accumulating and storing it in the soil.
Seetõttu peab ühine põllumajanduspoliitika julgustama heiteid piiravaid ja või süsiniku kinnistamist arendavaid tootmisviise, sest põllumajandus ja metsandus on peamised majandusvaldkonnad, kus inimtegevusest tulenev CO2 on võimalik kinni püüda ning see pinnasesse koguda ja ladustada.
The instability of financial markets, the oscillating price of fuel, terrorism, the spectre of the Cold War, the acute need for energy security, the accumulating effects of climate change are threats which the European Union can overcome only by means of unity and consensus.
Finantsturgude ebastabiilsus, kütuse hinna kõikumine, terrorism, külma sõja spekter, terav vajadus energiaturvalisuse järele, kliimamuutustest tulenevate mõjude kuhjumine need on ohud, millest Euroopa Liit vaid üksmeelsete meetmetega üle saab.
5.20 At the same time, more and more people are wondering quite rightly, in the EESC's view whether these crises that are accumulating across a range of very different policy areas a) are not interlinked or b) are a symptom and or consequence of unsustainable economics.
5.20 Ent järjest rohkem inimesi tõstatab õigusega, nagu komitee leiab küsimuse selle kohta, kas esiteks ei ole kõnealused väga erinevates poliitikavaldkondades kuhjuvad kriisid omavahel seotud ja teiseks, kas nendes ei väljendu mittesäästev majandamisviis või selle tagajärg.
providing criteria for including among the substances of very high concern those that are persistent and bio accumulating and toxic and substances that are very persistent and very bio accumulative and envisaging the addition of known endocrine disrupters when agreed test methods and criteria are established
kriteeriumide väljatöötamine, mille kohaselt üliprobleemsete ainete hulka arvatakse püsivad, bioakumuleeruvad, toksilised, väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained ning nähakse ette sisesekretsioonsüsteemi kahjustavate teada olevate ainete lisamine, kui katsemeetodites ja kriteeriumides on kokku lepitud
Member of the Commission. (EL) Mr President, honourable members of the European Parliament, the refuse which has been accumulating in the streets of Naples and neighbouring towns since 21 December, as the media inform us, is estimated to have exceeded the huge quantity of 100,000 tonnes.
komisjoni liige. (EL) Härra president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed jäätmed, mis on kogunenud Napoli ja selle naaberlinnade tänavatele alates 21. detsembrist, on ületanud tohutu 100 000 tonni piiri.
Moreover, in the context of 'better regulation', which is something we in Parliament have been working on for some time, I realise that it is important not to give the impression that we are once again just putting things through the Commission mill and accumulating one regulation after another.
Lisaks, tõhusama korraldamise kontekstis, millega me parlamendis juba mõnda aega tegelenud oleme, mõistan, et on tähtis mitte jätta muljet, et me järjekordselt laseme asju läbi Euroopa Komisjoni veski ja kuhjame määrusi üksteise otsa.
When, at European level, economies are collapsing, all confidence has been lost in the financial system, small and medium sized enterprises are gradually disappearing and employment is shrinking, we cannot turn a blind eye to the problems accumulating in the countryside, in farming, in the rural economy and in regional employment.
Kui Euroopa tasandil kukuvad kokku majandused, kui on kaotatud igasugune usaldus finantssüsteemi vastu, kui väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad järk järgult tegevuse lõpetavad ja tööhõive kokku kuivab, ei saa me pöörata selga maapiirkondades, põllmajanduses, maapiirkondade majanduses ja regionaalses tööhõives kuhjuvatele probleemidele.

 

Related searches: Accumulating Evidence - Accumulating Conveyor - Accumulating Funds - Accumulating Shares - Accumulating Costs - Accumulating Roller Conveyor - Evidence Is Accumulating - Accumulating Interest - Accumulating Wealth - Accumulating Money -