Translation of "accumulation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accumulation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Bio accumulation
Bioakumulatsioon
Accumulation of sanctions
Sanktsioonide akumulatsioon
Accumulation of reductions
Vähendamiste kuhjumine
Service accumulation schedule
Kasutusaja saavutamise plaan
Minimum service accumulation
Kasutusaja saavutamise minimaalne periood
Service accumulation testing
Kasutusaja saavutamise katseplaani läbiviimine
The accumulation module
Akumulatsioonimoodul
Accumulation period (11)
pensionikind lustusstaaž
Accumulation of Community support
Ühenduse toetuse kumuleerumine
Minimum service accumulation period
Kasutusaja saavutamise minimaalne periood
Redistribution, accumulation or loss of
Informeerige oma arsti sellest, kui te märkate muutusi keha rasva jaotumises.
There was no relevant accumulation.
Märkimisväärset ravimi kumulatsiooni ei täheldatud.
There is little to no accumulation in AUC and Cmax and evidence of slight accumulation in C12 hr.
AUC ja Cmax suurenemine on vähene või puudub ning C12 h suureneb vähesel määral.
Start of the service accumulation schedule
Kasutusaja saavutamise katseplaani algus
No unexpected accumulation of rasburicase was observed.
Rasburikaasi ootamatut akumuleerumist ei täheldatud.
No further clinically relevant accumulation was observed.
Kliinilist tähendust omavat edasist kumuleerumist ei täheldatud.
No evidence of prolonged accumulation was observed.
Tõendeid pikemast akumulatsioonist ei täheldatud.
No accumulation occurs after multiple dose administration.
Mitmekordsete annuste manustamisega akumulatsiooni ei kaasne.
The average accumulation factor is about 1.7.
Keskmine akumulatsioonitegur on ligikaudu 1, 7.
Accumulation of metabolites has not been tested.
Metaboliitide kumulatsiooni ei testitud.
Accumulation of pre financing and interim payments
Eelmaksete ja vahemaksete akumulatsioon
Accumulation of prefinancing and of interim payments .............................
EELMAKSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The observed drug accumulation index is 2 times with once daily dosing, suggesting an effective accumulation half life of about 24 hours.
Üks kord ööpäevas annustamisel on täheldatud 2 kordset ravimi akumulatsiooniindeksit, mis osutab, et efektiivse akumulatsiooni poolväärtusaeg on umbes 24 tundi.
Multiple dosing does not cause marked drug accumulation.
Korduvannustamine ei põhjusta märkimisväärset ravimi kuhjumist.
Accumulation or maintenance of pension rights for staff
Pensioniõiguste kogumine või säilitamine
No accumulation occurs on repeated administration (twice daily).
Korduval manustamisel (kaks korda ööpäevas) akumulatsiooni ei teki.
No accumulation occurs on repeated administration (twice daily).
Korduval manustamisel (kaks korda ööpäevas) ravimi akumuleerumist ei ilmne.
0.07 1.12 µg ml, with no apparent accumulation.
g ml, kumuleerumiseta.
accumulation and biotransformation in biological materials or sediments
akumulatsioon ja biotransformatsioon bioloogilistes materjalides või setetes
Accumulation of initial pre financing and annual balances
Esialgsete eelmaksete ja aastabilansimaksete akumulatsioon
Accumulation of pre financing and of interim payments
Eelmaksete ja vahemaksete akumulatsioon
Accumulation of pre financing and of interim payments
Ettemaksete ja vahemaksete akumulatsioon
The system led to an accumulation of debt.
See süsteem viis võla kogunemiseni.
The revised in service accumulation schedule or dynamometer service accumulation schedule shall be prepared by the manufacturer and agreed by the type approval authority.
Reaalsetes tingimustes ja dünamomeetril läbiviidava kasutusaja saavutamise muudetud katseplaani valmistab ette tootja ning selle kiidab heaks tüübikinnitusasutus.
au accumulation was observed with either route of administration.
pp intravenoosselt manustatatuga, tuleneb nahaaluse imendumise kineetikast.
au accumulation was observed with either route of administration.
pp Kliinilistes uuringutes täheldati mõlema manustamistee puhul minimaalset kumulatsiooni.
au accumulation was observed with either route of administration.
Erütropoetiini retseptorid võivad paikneda mitmesuguste kasvajarakkude pinnal.
au accumulation was observed with either route of administration.
Ülaltoodu põhjal peab mõningates kliinilistes situatsioonides eelistama vereülekannet aneemia raviks kasvajaga patsientidel.
au accumulation was observed with either route of administration.
staadium, aneemia raskusaste, oodatav eluiga, keskkond, milles patsienti ravitakse ja patsiendi eelistus im
au accumulation was observed with either route of administration.
(vt lõik 5. 1).
au accumulation was observed with either route of administration.
Kui soliidtuumori või lümfoproliferatiivse pahaloomulise kasvajaga patsientidel ületab hemoglobiini av
au accumulation was observed with either route of administration.
väärtus 12 g dl (7, 5 mmol l), tuleb täpselt järgida lõigus 4. 2 kirjeldatud viisi annuse muutmiseks, et vähendada võimalike trombembooliliste tüsistuste tekke ohtu.
au accumulation was observed with either route of administration.
Epilepsiaga patsientidel tuleb Nespo t kasutada ettevaatusega.
au accumulation was observed with either route of administration.
Esinemissagedus uuringupatsientidel
au accumulation was observed with either route of administration.
ud EU 1 01 184 012 4 süstalt pakis

 

Related searches: Accumulation - Capital Accumulation - Heat Accumulation - Inventory Accumulation - Wealth Accumulation - Accumulation Of Capital - Dust Accumulation - Fat Accumulation - Asset Accumulation - Accumulation Of Income -