Translation of "accurate information" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accurate - translation : Accurate information - translation : Information - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

accurate, relevant and comparable information on specific energy consumption
täpne, asjalik ja võrreldav teave konkreetse toote energiatarbimise kohta
2. the information installed in the system is accurate
2. süsteemi lisatud teave on täpne
Organizer and retailer must provide full and accurate information.
Pakettreisi korraldaja või selle vahendaja peab esitama täieliku ja täpse teabe.
the information and supporting documents supplied are accurate, and
andmete ja esitatud tõendatavate dokumentide õigsust
Our goal is to keep this information timely and accurate .
Meie eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus .
(a) the information and supporting documents supplied are accurate, and
a) andmed ja täiendavad dokumendid on täpsed ja
Our goal is toprovide accurate and up to date information.
Meie eesmärk on edastada täpset ja ajakohastatud teavet.
operational information information providing an accurate picture of proceedings in the course of the event
operatiivne teave teave, mis annab täpse ülevaate spordiürituse käigus toimuvast
Our goal is to provide accurate and up to date information.
Meie eesmärk on edastada täpset ja ajakohastatud teavet.
Our goal is to provide accurate and up to date information.
Meie eesmärk on edastada täpset ja kaasajastatud teavet.
accurate information provided by official authorities and confirmed by the other Party.
taotluse saanud riigi välja antud viisa ja või elamisluba,
I, the undersigned, declare that the information on this certificate is accurate.
Slovakkia
I, the undersigned, declare that the information on this certificate is accurate.
Oliiviõli
Currently, those entities are required to hold accurate information on their beneficial ownership.
Hetkel on nõutav, et need isikud säilitaksid oma kasusaava omaniku kohta tõest teavet.
Food information shall be accurate, clear, and easy to understand for the consumer.
Toidualane teave peab olema täpne, selge ja tarbijale kergesti arusaadav.
(a) accurate and timely information on world markets of lead and zinc and
a) täpset ja õigeaegset teavet plii ja tsingi maailmaturgude kohta ja
Consumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Tarbijad vajavad korrektset teavet, et nad saaksid oma õigusi kaitsta.
Consumers must have access to accurate information on which to base their decisions.
Tarbijatele peab olema juurdepääs täpsele informatsioonile, mille põhjal oma otsuseid vastu võtta.
Packaging must include accurate information about thrombin and the labelling must be clear.
Pakendil peab olema täpne teave trombiini kohta ja märgistus peab olema selge.
Accurate
Välju täisekraanirežiimist
Accurate
täpsed
accurate,
täpne,
1.12 Potential investors must receive accessible information that is clear, appropriate, accurate and not misleading.
1.12 Potentsiaalsed investorid peavad saama ligipääsetavat, selget, kohast, tõest ja mitteeksitavat teavet.
Accurate and timely information on the state of marine resources and ecosystems remains a challenge.
Mereressursside ja ökosüsteemide seisundi kohta täpse ja õigeaegse teabe saamine on jätkuvalt keeruline.
all the information contained in the re export certificate has been established to be accurate,
kogu reekspordisertifikaadis sisalduv teave on tõeseks tunnistatud
It aims to provide consumers with simplified, accurate and practical information on local energy markets.
Eesmärk on anda tarbijatele lihtsustatud, täpset ja praktilist teavet kohalike energiaturgude kohta.
In these circumstances, the rapid provision of accurate information to passengers was an absolute must.
Sellises olukorras oli reisijatele täpse teabe kiire edastamine hädavajalik.
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.
Käesoleva sertifikaadi ehtsust ja õigsust tuleb kontrollida.
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.
on välja antud nimetatud tolliasutuse poolt ja selles sisalduv teave on õige.
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.
on nimetatud tolliasutuse poolt välja antud ja selles sisalduv teave on õige.
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.
Geograafilise tähise kaitse taotluse esitamise kuupäev määratakse kindlaks vastavalt lõigetele 2 ja 3.
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate ( )
Lõuna Aafrikas on see toode liigitatud kui maitsestatud viinamarjaliköör .
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.
väärkasutus, imiteerimine või seoste tekitamine, sealhulgas
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate ( )
Küpros
Accurate Coastline
Täpne rannajoon
And accurate
Ja täpne.
Consumers are entitled to accurate, relevant, understandable and comparable information on the composition of textile products.
Tarbijatel on õigus täpsele, asjakohasele, arusaadavale ja võrreldavale teabele tekstiiltoodete koostise kohta.
information as accurate and as full as possible concerning the natural or legal persons under investigation,
võimalikult täpne ja täielik teave uuritava füüsilise või juriidilise isiku kohta,
4.8 Any voluntary information provided on the label must be accurate and understandable to the final user.
4.8 Igasugune vabatahtlikult märgistusel avaldatud teave peab olema täpne ja kasutajale arusaadav.
Accurate and accessible information can limit abuses by employers and the passive acceptance of discrimination by workers.
Asjakohane ja kättesaadav teave võib piirata tööandjate kuritarvitamisi ja seda, et töötajad ei seisa vastu diskrimineerimisele.
The Member State which forwards the information shall ensure that it is accurate and up to date.
Teavet andev liikmesriik hoolitseb selle täpsuse ja ajakohasuse eest.
Standards provide accurate definitions of relevant parameters. Standards can provide practical information specific to the considered solution.
Standardites on esitatud asjakohaste parameetrite täpsed määratlused. Standardid võivad pakkuda praktilist teavet kaalutava lahenduse eripära kohta.
The Ombudsman recalled that principles of good administration require the Commission to provide accurate information to citizens.
Kandidaatidelt nõuti ülikoolidiplomit, kuid mist e erialast töökogemust.
2.15 Products must be placed on the market with more accurate information on the characteristics of their components.
2.15 Toodete turuleviimisel tuleb esitada täpsem teave toodete osade omaduste kohta.
3.1.1 The EESC holds the pharmaceutical industry responsible for accurate and up to date information on its products.
3.1.1 Komitee on seisukohal, et ravimitootjad vastutavad oma ravimite täpse ja ajakohase teabe esitamise eest.

 

Related searches: Accurate Information - Information Is Accurate - Provide Accurate Information - Most Accurate Information - Accurate Position Information - True And Accurate Information - Keep Information Accurate - Timely, Accurate Information - More Accurate Information - Information Provided Is Accurate -