Translation of "accurate record" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accurate - translation : Accurate record - translation : Record - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Also, amendments that remove the obligation for accurate record keeping in the user establishment were not supported.
Ka ei toetatud muudatusettepanekuid, mis eemaldavad kasutajaettevõtete kohustuse säilitada täpseid andmeid.
The chairperson is responsible for the compilation in a report of an accurate summary record of the meetings.
Esimees vastutab täpse kokkuvõtva koosoleku protokolli koostamise eest aruande kujul.
Member States shall ensure the traceability of blood and blood components through accurate identification procedures, record maintenance and an appropriate labelling system.
Liikmesriigid tagavad vere ja verekomponentide jälgitavuse täpse identifitseerimise korra, registreeritud andmete säilitamise ja kohase märgistussüsteemi abil.
Traceability should be enforced through accurate donor, patient, and laboratory identification procedures, through record maintenance, and through an appropriate identification and labelling system.
Jälgitavuse rakendamisel tuleks kasutada doonori, patsiendi ja labori kindlaksmääramise, andmete säilitamise ning asjakohase identifitseerimise ja märgistamise täpset süsteemi.
I'm horrified by my curiosity, by my urge to record its course... to make an accurate description of her gradual disintegration... to use her.
Mind hirmutab mu uudishimu tema haiguse käigu vastu. Kirjeldada isiksuse lagunemist. Teda ära kasutada...
Accurate
Välju täisekraanirežiimist
Accurate
täpsed
accurate,
täpne,
Accurate Coastline
Täpne rannajoon
And accurate
Ja täpne.
whether the statements of expenditure and of intervention operations provided for in Article 5 are a materially true, complete and accurate record of the operations charged to the Fund,
kas artiklis 5 ette nähtud kuludeklaratsioonides ja sekkumistegevuse kokkuvõtetes on fondi poolt rahastatavaid meetmeid kajastatud terviklikult, täpselt ja tõepäraselt,
Sediment examination is accurate.
Uriinianalüüsid vajalik teha sette uuringud.
Sediment examination is accurate.
Uriini analüüsid vajalikud on sette uuringud.
A more accurate term.
Termini täpsustus.
Turntables record decks , with automatic record changing mechanism
Ilma võimendita plaadimängijad, automaatse plaadivahetusseadmega
Turntables record decks , without automatic record changing mechanism
Ilma võimendita plaadimängijad, ilma automaatse plaadivahetusseadmeta
Record
Salvesta
Record
Tekstitööriist
record
Abbrowser kanal KPiloti jaoks
Nobody can be that accurate.
Keegi ei suuda nii täpne olla.
That's a very accurate observation.
See on väga õige tähelepanek.
Accurate up to 30 yards.
Täpsust 30 jardi.
I don't think that's accurate.
Ma arvan, et see pole päris täpne.
Let me be absolutely accurate.
Luba mul täiesti täpne olla.
The notes, are they accurate?
Kas need märkmed on täpsed?
An editorial on this subject in the scientific periodical Nature argued that an accurate and reliable record of what is going on can trump any particular strategy for trying to understand it 16.
Teadusajakirja Nature ühes kõnealust teemat käsitlevas juhtkirjas on öeldud, et täpne ja usaldusväärne teave toimuvast trumpab üle iga konkreetse strateegia toimuva mõistmiseks .16
(15) For the purposes of rapid and accurate tracing of animals, each Member State should create a computer database which will record all holdings in its territory and the movements of the animals.
(15) Loomade kiireks ja täpseks kindlakstegemiseks peab iga liikmesriik looma elektroonilise andmebaasi, kus registreeritakse kõik tema territooriumil asuvad põllumajandusettevõtted ja loomade liikumised.
Where they work service record, reputation police record, if any.
Kus nad töötavad, teenistuskäik, maine, andmed politseist, kui on.
Invalid record
Vigane kirje
Record immediate
Salvesta
Record movie
Salvesta
Record serial
Salvesta seerianumber
Record counts
Salvesta
Instant Record
Otsesalvestus
Start record
Salvestuse algus
End record
Salvestuse lõpp
Video Record
VideosalvestusComment
Record Monitor
Salvestuse jälgija
Record Key
Kirjevõti
Add Record
Lisa kirje
Remove Record
Eemalda kirje
Add record
kasvav
Remove record
sisaldab
Record Changes
Salvesta muudatused
Record Location
Salvesta Asukoht

 

Related searches: Keep An Accurate Record - True And Accurate Record - Maintain An Accurate Record - Keeps Accurate Record - A True And Accurate Record - Accurate Record Of The Proceedings - From Record To Record - Record To Record - Record By Record - Record After Record -