Translation of "accused" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Estonia accused Russia.
Eesti süüdistas Venemaad.
Call the next accused.
Kutsuge välja järgmine süüdistatav.
Bring in the accused.
Tooge süüalune sisse.
Accused, take the oath.
Võtke süüaluselt vanne.
Call the accused, Private Ferol.
Välja kutsutakse süüdistatav, reamees Ferol.
Who speaks for the accused?
Kes räägib süüaluse nimel? Mina.
And if I am being accused....
Ja kui mind süüdistatakse...
Final statement from the accused begins.
Algab süüaluse viimane sõna.
Let the accused be brought forward.
Las süüdistatav tuleb ette.
But I never accused you, Caesar.
Ei, ma pole kunagi sind süüdistanud, Tseesar.
The accused may return to his seat.
Süüdistatav võib istet võtta.
The accused may return to his seat.
Kohtualune võib istet võtta.
Then why is he called the accused?
Miks nimetatakse teda süüdistatavaks?
I will not be accused of anything.
Teie vastu ei ole ühtegi süüdistust.
How did you feel as the accused?
Kuidas te end tundsite süüaluse osas? Hei!
The chief priests accused him of many things.
Ja ülempreestrid kaebasid palju Tema peale.
The Uighurs are currently being accused of separatism.
Uiguure süüdistatakse praegu separatismis.
At best, he can be accused of dithering.
Parimal juhul saab teda kõhklemises süüdistada.
They are accused of a white collar crime.
Neid süüdistatakse majanduskuriteos.
I don't want to be accused of stealing.
Et mind varguses ei süüdistataks.
Accused de Peyrac, Court sentences you to death.
Süüalune de Peyrac, Kohus mõistab teid surma.
I don't want to be accused of stealing.
Ma ei taha, et mind varguses kahtlustataks.
The address? What am I accused of, Boyar?
Ütle, mis mulle süüks on pandud, bojaar?
The teacher accused me of cribbing off somebody.
Õpetaja süüdistas mind kelleltki mahakirjutamises.
For his trouble, he was accused of heresy.
Tema õnnetuseks süüdistati teda ketserluses.
In particular, when accused persons are heard by videoconferencing, it is recommended to have the interpreter in the same courtroom as the accused person.
Eelkõige on tõlgi viibimine süüdistatavaga samas kohtusaalis soovitatav juhul, kui süüdistatavaid küsitletakse videokonverentsi teel.
Australia's Commonwealth Bank Accused of Massive Money Laundering Breaches
Austraalia panka Commonwealth Bank süüdistatakse ulatuslikes rahapesuga seotud rikkumistes
Article 10 Persons other than suspects and accused persons
Artikkel 10 Muud isikud kui kahtlustatavad ja süüdistatavad
Women entrepreneurs are often accused of being too cautious.
Naisettevõtjatele heidetakse sageli ette liigset ettevaatlikkust.
It could not, therefore, be accused of any deficiency.
Seega ei saanud talle mingit rikkumist ette heita.
Some of my colleagues have accused me of nationalism.
Mõned kolleegid on mind natsionalismis süüdistanud.
Mrs Senyszyn accused the Catholic Church of oppressing women.
Joanna Senyszyn süüdistas katoliku kirikut naiste rõhumises.
Schultz is accused of treason, and you know why.
Schultzi süüdistatakse riigireetmises ning teie teate väga hästi, miks.
The accused has been found guilty on all charges.
Süüdistatav tunnistatakse süüdi kõigis punktides.
Shut up, we could be accused to be his accomplices.
Pea suu, muidu tehakse meid kaasosalisteks.
It's the only mistake I can ever be accused of.
See on ainus viga, milles mind süüdistada saab.
The accused will be escorted back to the guard room.
Süüdistavad eskorditakse vahtkonnaruumi.
And if Peyrac accused unjustly, father Kirsher will save him.
Ja kui Peyrac i süüdistatakse ebaõiglaselt, päästab isa Kirsher ta.
Mute accused, defense is also mute... and justice is mute.
Nojah, see on väga mugav. Vaikiv süüalune ja samuti ka vaikiv kaitse. Õiglus on vaikiv.
I tested the accused with seal soaked in holy water.
Ma testisin süüalust pühaveega.
I ask you now to pronounce judgment on those accused.
Ma palun teil langetada otsus süüaluste kohta.
who's accused of raping and brutally beating this young girl.
keda süüdistatakse selle noore neiu vägistamises ja jõhkras peksmises.
I have been officially accused of murder by the army.
Mind süüdistatakse sõjaväe poolt mõrvas .
I was accused of being passive in a critical situation.
Mind süüdistatakse, et olin kriitilises olukorras passiivne.
guaranteeing the procedural rights of accused persons in criminal proceedings
Edendada veelgi enam kõrgema kohtukooli sõltumatust, eelkõige suutlikkuse suurendamise teel.

 

Related searches: Accused - Accused For - To Be Accused Of - Falsely Accused - Wrongly Accused - Is Accused Of - Accused Person - Stand Accused - Being Accused - Was Accused -