Translation of "accustomed" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accustomed - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accustomed to her voice
Ta häälega.
Accustomed to her face
Ja näoga.
Accustomed to her face
Ma tema näoga harjunud.
I'm not accustomed to it.
Mina ei ole sellega harjunud.
much accustomed to usurpation and conquest.
uute maade vallutamisega.
l've grown accustomed to her face
Ma tema näoga harjunud.
I'm not accustomed to the altitude.
Ma pole kõrgusega harjunud.
Men accustomed to warfare do arm themselves.
Mehed on harjunud sõjaolukorras end relvastatuna hoidma.
And then somehow you get accustomed to capture.
Ja siis kuidagi sa harjud vangistusega ära.
I've become accustomed to your voice and appearance.
Olen su hääle ja välimusega harjunud.
I am not accustomed to speaking in public...
Ma pole harjunud avalikkuse ees kõnelema.
You'll have to become accustomed to many things.
Sul tuleb veel paljude asjadega harjuda.
And yet I've grown Accustomed to her looks
Ja ometi ma harjunud tema kohaloluga.
And yet I've grown Accustomed to the trace
Ja ometi ma harjunud jäljega, mis jäänud.
I can tell you're accustomed to fine living.
Ma näen, et olete harjunud hea eluga.
Miss Annie, she's accustomed to helping herself from our plates.
Preili Annie, ta on harjunud taldrikutelt ise võtma.
Mooji laughs So we again get accustomed to the fish market
Meie jällegi harjume kalaturuga
It doesn't know you are accustomed to getting your own way.
See ei tea, et oled harjunud oma tahtmist saama.
Strange as it may seem, I've grown accustomed to your face.
See võib veidrana tunduda, aga olen teie näoga harjunud.
The squirrel gets accustomed to this life of having nuts delivered. OK.
Orav harjub selle eluga, pähklite kättetoomisega.
l've grown accustomed to the tune That she whistles night and noon
Ma olen juba harjunud viisiga ta suul.
We are clearly not accustomed to thinking about how widespread the problem is.
Kindlasti pole me harjunud mõtlema sellest, kui laialt levinud probleem see on.
Thus the city of Thebes was accustomed to dispose of its unwanted children.
Nii saadi Teebais lahti soovimatutest lastest.
It took a long time for me to get accustomed to the Venezuelan accent.
Venetsueela aktsendiga harjumiseks kulus mul tükk aega.
They had become quite accustomed to it, both the family and Gregor as well.
Nad olid muutunud üsna harjunud sellega, et nii pere ja Gregor samuti.
It is not pleasant to lose money once one becomes accustomed to its use.
Pole meeldiv raha kaotada, kui oled harjunud seda kasutama.
Get out there and support me in the manner to which I'll be accustomed.
Tõuse üles, et pakkuda mulle elatustaset, millega ma tahan harjuda.
Young people have normalised and grown accustomed to violence and the values associated with it.
Noored inimesed on harjunud vêgivalla ja sellega seotud vêêrtustega.
We have been accustomed to the insolence of power and contempt for the people's will.
Meid on harjutatud võimu jultumusega ja inimeste tahte põlgamisega.
I'm accustomed to having a load on, but what have you got in these bags?
Ma olen harjunud koormat tassima, aga mis sul nende kottides on?
the animals are not accustomed to regular contact with humans and show highly aggressive behaviour
tegemist on loomadega, kes ei ole harjunud olema inimestega tavalises kontaktis ning kelle käitumine on väga agressiivne
Only later, when she had grown somewhat accustomed to everything naturally there could never be any talk of her growing completely accustomed to it Gregor sometimes caught a comment which was intended to be friendly or could be interpreted as such.
Alles hiljem, kui ta oli kasvanud mõnevõrra harjunud kõike loomulikult seal ei saa kunagi olla mingit juttu tema kasvav täiesti harjunud sellega Gregor mõnikord püütud kommentaar, mis oli mõeldud sõbralik või võib tõlgendada kui sellist.
I take him daily to a neighbouring estate where Citizen Lémeri has accustomed him to taking milk.
Võtan ta iga päev naabermõisa kaasa, kus hea kodanik Lêmeri talle piima annab.
Furthermore, many of the corporate heavyweights are not accustomed to the intense sometimes personal scrutiny from the media.
Veelgi enam, paljud korporatiivsed raskekaallased ei ole harjunud meedia intensiivse ja mõnikord ka isiklikule tasandile laskuva kriitilise jälgimistegevusega.
Now at the feast the governor was accustomed to release to the multitude one prisoner, whom they desired.
Aga tavaliselt laskis maavalitseja pühiks rahvale vabaks ühe vangi, keda nad tahtsid.
It is necessary first and foremost to get accustomed to this cooperation, analyse it and subsequently improve it.
Kõige vajalikum on selle koostööga harjuda, seda analüüsida ja seejärel parandada.
The standards which are found there are far different from those to which we are accustomed in Europe.
Sealsed olud erinevad tunduvalt nendest, millega me siin Euroopas harjunud oleme.
Laughter Because they were more accustomed to the smell of raw fish that would be repulsive to anybody else, but that was what they were accustomed to. And so the flowers' beautiful smell of jasmine and lavender and roses, they could not stand it.
Sest nad olid rohkem harjunud värske kala lõhnaga, mis oleks olnud vastuvõetamatu ükskõik kellele teisele, kuid see oli see, millega nad olid harjunud ja meeldiv lillelõhn jasmiin, lavendel ja roos, see oli neile talumatu.
(CS) Ladies and gentlemen, Europe has in recent times become accustomed to relatively strong economic growth and economic prosperity.
(CS) Daamid ja härrad, Euroopa on kohandunud viimase aja suhteliselt kindla majanduskasvu ja õitsenguga.
You will get accustomed again to your natural being, natural expression and say, 'But wait a minute, this is just ...
Sa harjud jälle oma loomuliku oleku, loomuliku väljendusega ja ütled
Martha gave her hand a clumsy little shake, as if she was not accustomed to this sort of thing either.
Martha andis talle käe kohmakas vähe raputada, sest kui ta ei olnud harjunud sellist asi kas.
We are also accustomed to seeing posters and T shirts and to everyone being free to express their opinion here.
Samuti oleme harjunud siin nägema plakateid ja T särke ja kõikide vabadust oma arvamust avaldada.
Due regard shall be paid to the need of animals to become accustomed to the mode of feeding and watering.
Piisavalt tuleb arvestada loomade vajadust söötmise ja jootmise viisiga harjuda.
We cannot give in, adapt or become accustomed to the notion of an unresolved conflict, because there is no such thing.
Me ei saa alla anda, kohaneda või harjuda lahendamata konflikti mõistega, sest sellist asja ei ole olemas.
This has been one of the standards to which European consumers have become accustomed and to which European producers have adapted.
Euroopa tarbijad on selle normiga harjunud ja tootjad kohanenud.

 

Related searches: Accustomed - Get Accustomed - Become Accustomed - Be Accustomed - Grown Accustomed - I Am Accustomed - Grow Accustomed - Accustomed With - Accustomed To Act - Getting Accustomed -