Translation of "acetic" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acetic - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acetic acid and its salts acetic anhydride
diasinoon (ISO)
Acetic acid and its salts acetic anhydride
titaandioksiidi sisaldusega vähemalt 80 kuivaine massist
Acetic acid and its salts acetic anhydride
muud malonüüluurea (barbituurhappe) derivaadid nende soolad
Acetic acid and its salts acetic anhydride
muud, k.a kahe või enama alamrubriikidesse 3204.11 3204.19 kuuluva värvaine segud
Acetic Acid
Etaanhape
Acetic Acid
ÄädikhapeName
Acetic acid.
Äädikhape.
acetic acid,
äädikhape,
Acetic Anhydride
Efedriin
Acetic acid
1,4 diasabitsüklo 2.2.2 oktaan (trietüleendiamiin)
Acetic anhydride
kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) triasiiniringigaühendid
Acetic acid
loprazolaam (INN), meklokvaloon (INN), metakvaloon (INN) ja sipeprool (INN) nende soolad
Acetic anhydride
diasinoon (ISO)
Acetic acid
o , m ja p fenüleendiamiini ja diaminotolueenide derivaadid nende soolad (v.a nende halogeen , sulfo , nitro ja nitrosoderivaadid ja nende soolad)
Acetic anhydride
m fenüleenbis(metüülamiin)
Acetic anhydride
Äädikhappeanhüdriid
Glacial acetic acid
Jää äädikhape
Glacial acetic acid
Jää äädikhape
Indole acetic acid
indool äädikhape
Acetic acid, hydroxy
hüdroksü äädikhape
(phenylthio)acetic acid
(fenüültio)äädikhape
Thiodi(acetic acid)
tiodi(äädikhape)
Glacial acetic acid
jää äädikhape
Acetic acid ethyl ester
Äädikhappe etüülesterName
Acetic acid ethyl ester
Oblikhape
Esters of acetic acid
melamiin
Esters of acetic acid
pigmendid ja valmistised kroomiühendite baasil
Esters of acetic acid
1,4 diasabitsüklo 2.2.2 oktaan (trietüleendiamiin)
Esters of acetic acid
Lakkpigmendid nendel põhinevad käesoleva grupi märkuses 3 nimetatud valmistised
Acetic acid, copper salt
Äädikhappe vasksool
2,2' dithiodi(acetic) acid
2,2' ditiodiäädikhape
VAM is a commodity chemical derived from acetic acid. VAM can be produced in several ways (i) by adding acetic acid to acetylene (ii) by adding acetic acid to ethylene (iii) by reaction of acetic anhydride with acetaldehyde.
Vinüülatsetaatmonomeer äädikhappederivaat, mida toodetakse mitmel viisil i) äädikhappe lisamisega atsetüleenile, ii) äädikhappe lisamisega etüleenile, iii) äädikhappe anhüdriidi ja atseetaldehüüdi reageerimisel.
It's derived from acetic acid.
Seda saadakse äädikhappest.
So this is acetic anhydride.
Nii, et see on äädikanhüdriid.
Acetic anhydride looks like this.
Äädikanhüdriid näeb välja selline. Ja viimaks, oli meil atsetüülkloriid.
(ii) Acetic acid, dilute solution
ii) Äädikhappe lahjendatud lahus
(Method using glacial acetic acid)
(Jää äädikhappemeetod)
Glacial acetic acid (over 99 ).
Jää äädikhape (üle 99 line).
Aldehydes calculated as acetic acid
Aldehüüdid, väljendatud äädikhappena
Acetic acid, hydroxy , monoammonium salt
hüdroksüäädikhappe monoammooniumsool
Cyclohex 1,2 ylenediaminetetra(acetic acid)
tsükloheks 1,2 üleendiamiintetraäädikhape
Acetic acid ethenyl ester, homopolymer
äädikhappe etenüülestri homopolümeer
(9) VAM is a commodity chemical derived from acetic acid. VAM can be produced in several ways (i) by adding acetic acid to acetylene (ii) by adding acetic acid to ethylene (iii) by reaction of acetic anhydride with acetaldehyde.
(9) Vinüülatsetaatmonomeer äädikhappederivaat, mida toodetakse mitmel viisil i) äädikhappe lisamisega atsetüleenile, ii) äädikhappe lisamisega etüleenile, iii) äädikhappe anhüdriidi ja atseetaldehüüdi reageerimisel.
Acetex s acetyls products also include the following acetic acid derivatives acetic anhydride, PVOH and polyvinyl acetate ( PVAc ).
Acetexi atsetüültooted on ka järgmised äädikhappederivaadid äädikhappe anhüdriid, polüvinüülalkohol ja polüvinüülatsetaat.
Both Celanese and Acetex produce commodity chemicals including acetic acid, vinyl acetate monomer (VAM) and acetic anhydride.
Nii Celanese kui ka Acetex toodavad vabamüügis olevaid kemikaale, sealhulgas äädikhapet, vinüülatsetaatmonomeeri (VAM) ja äädikhappeanhüdriidi.

 

Related searches: Acetic Acid - Acetic - Glacial Acetic Acid - Acetic Anhydride - Acetic Acid Glacial - Acetic Fermentation - Acetic Acid Solution - Diluted Acetic Acid - Acetic Acid Anhydride - Acetic Acid Esters -