Translation of "achieve a result" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achieve - translation : Achieve a result - translation : Result - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I sincerely hope that we can achieve a better result next year.
Ma loodan siiralt, et järgmisel aastal saavutame me veel parema tulemuse.
I therefore hope that we can achieve a good result in tomorrow's vote.
Sellepärast ma loodan, et me homsel hääletusel head tulemused saavutame.
In our work that is always vital in order to achieve a good result.
Meie töös on see heade tulemuste saavutamiseks alati ülioluline.
Specifying the end result, but not how to achieve it
Määrake kindlaks lõpptulemus, mitte selle saavutamise viis
Tinkering with the rules will not achieve the desired result.
Eeskirjade kallal nikerdamine ei anna soovitud tulemust.
A physical redenomination of existing legal instruments is therefore not necessary to achieve this result.
Selle tulemuse saavutamiseks ei ole olemasolevate õiguslike vahendite füüsiline uuestivääringustamine seetõttu vajalik.
I am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Olen veendunud, et lähinädalate jooksul jõuame me rahuldava tulemuseni.
If that happens then I have no doubt that we will achieve a good result.
Kui see nii läheb, siis ma ei kahtle, et me saavutame hea tulemuse.
However, the fact remains that we did not achieve a good result or a stable result, and we will probably have to respond to that.
Faktiks jääb aga see, et me ei saavutanud head ega stabiilset tulemust ning meil tuleb sellele tõenäoliselt reageerida.
As a result of inequalities of opportunities, not all EU citizens can achieve their full potential.
Ebavõrdsed võimalused ei lase kõigil ELi kodanikel oma täielikku potentsiaali kasutada.
Admittedly, all national authorities are obliged to help to achieve the result prescribed by a directive.
Kõik siseriiklikud ametiasutused peavad andma oma panuse direktiivis ettenähtud tulemuse saavutamiseks.
We regret the fact that the negotiations have not, as yet, managed to achieve a result.
Kahetseme asjaolu, et siiani ei ole läbirääkimistel suudetud tulemust saavutada.
Despite this decrease, the Community industry did not achieve this result.
Hinnalangusest hoolimata ei saavutanud ühenduse tootmisharu soovitud tulemust.
36 ures at Community level, to achieve any such result. 38
36 meetmete puudumisel kohustatud sellisele tulemusele jõudma. 38
Only as a result of this was it possible to achieve this goal in such a short time.
Ainult selle tulemusel sai eesmärgi saavutamine nii lühikese aja jooksul võimalikuks.
As a result, the dose of Effentora should be individually titrated to achieve the desired effect (see section 4.2).
Seetõttu tuleb soovitud toime saavutamiseks Effentora annus individuaalselt tiitrida (vt lõik 4. 2).
I am relying on the efforts of Mrs Ferrero Waldner to achieve a quick result in the current negotiations.
Ma loodan proua Ferrero Waldneri jõupingutustele saavutada kiire tulemus toimuvates läbirääkimistes.
The regulation of paternity leave must be flexible that is the only way we can achieve a positive result.
Isapuhkuse regulatsioon peab olema paindlik, ainult sel teel saavutame positiivse tulemi.
in writing. (SV) I regret the fact that the negotiations have not as yet managed to achieve a result.
kirjalikult. (SV) Mul on kahju, et läbirääkimistega ei ole veel tulemust saavutatud.
(2) specific objectives which the operational programme s priorities aim to achieve, using result indicators (
2) erieesmärgid, mille saavutamisele on rakenduskava prioriteedid suunatud, kasutades tulemusnäitajaid(
Let us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Lubage meil jätkata tööd, et meresõiduohutuse jaoks parim võimalik tulemus saavutada.
As a result, it is essential to complete the steps needed to achieve the goal of reinforcing transatlantic economic integration.
Seetõttu on oluline lõpule viia sammud, mida on vaja astuda atlandiülese majandusliku integratsiooni tõhustamise eesmärgi saavutamiseks.
I hope that, as a result of the negotiations with the Council, we shall achieve greater coherence, clarity and accuracy throughout.
Loodan, et nõukoguga läbirääkimiste tulemusena saavutame parema sidususe, selguse ja täpsuse.
CIP implementation must not result in any slackening of Member States' efforts to achieve this objective.
Raamprogrammi ellurakendamine ei tohiks mingil juhul viia selleni, et liikmesriigid loobuvad jõupingutustest selle eesmärgi saavutamisel.
When we discuss environmental issues here, Greenpeace will never be happy with the result we achieve.
Kui me siin keskkonnaprobleeme arutame, ei ole Greenpeace kunagi rahul meie saavutatud tulemusega.
35 Moreover, such a restriction would not correspond to the result they have stated they wish to achieve by the appeal, namely
35Selline piiramine ei vastaks taotletud eesmärgile tühistada vaidlustatud kohtuotsus täies ulatuses.
I voted for this resolution in the firm conviction that we are going to achieve a different result this year in Cancún.
Hääletasin selle resolutsiooni poolt kindlas veendumuses, et tänavu suudame Cancúnis teistsuguse tulemuse saavutada.
rapporteur. (FR) Madam President, in closing, I can say I have found that this debate today has revealed a common desire to achieve a result.
raportöör. (FR) Proua juhataja, võin lõpetuseks öelda, et minu arvates on tänasel arutelul väljendatud ühist soovi tulemuseni jõuda.
Failing to achieve this will in the long run result in high societal, ecological, and economic costs.
Kui seda ei saavutata, siis tähendab see edaspidi suuremaid ühiskondlikke, ökoloogilisi ja majanduslikke kulusid.
Whereas this system can only achieve the desired result if the industry recognizes that it is justified
kõnealune süsteem annab soovitud tulemuse ainult siis, kui kalandusettevõtjad tunnistavad selle õigustatust
Many people have worked very hard to achieve this result, and today we have achieved it together.
Paljud inimesed on selle tulemuse nimel kõvasti tööd teinud ja täna me selle koos saavutasimegi.
I would be glad if we could achieve a similar result at the vote tomorrow and will do my best to ensure it.
Oleksin rõõmus, kui saavutaksime sarnase tulemuse homsel hääletusel, ning ma annan oma parima selle tagamiseks.
Ladies and gentlemen, I cannot imagine that EU representatives guided by a resolution drafted by the European Parliament will manage to achieve a result in Stockholm.
fraktsiooni GUE NGL nimel. (CS) Head kolleegid! Ma ei suuda ette kujutada, et ELi esindajad, kes juhinduvad Euroopa Parlamendi kavandatud resolutsioonist, suudaksid Stockholmis mingeid tulemusi saavutada.
Therefore you should not stop using Rebif but continue to use it regularly to achieve the desired result.
Seepärast ärge katkestage Rebif i kasutamist, vaid jätkake selle regulaarset kasutamist, et soovitud tulemust saavutada.
Thank you very much, and I congratulate all those who have worked to achieve this highly satisfactory result.
Tänan teid väga ning õnnitlen kõiki, kes on teinud tööd selle äärmiselt rahuldustpakkuva tulemuse saavutamiseks.
We need to achieve a critical mass, creating the conditions to ensure that the result of one person becomes the legacy of us all.
Meil on tarvis saavutada kriitiline mass, luues tingimused, et tagada, et ühe inimese tulemusest saab meie kõigi pärand.
The Cancún conference must achieve a balanced result which addresses the parties' concerns and enables us to establish the progress made up to now.
Cancúni konverentsil peab jõudma tasakaalustatud tulemuseni, milles arvestatakse asjaosaliste probleeme ja millega võimaldatakse meil kindlaks määrata senised saavutused.
As a result, it is vital to link immigration and employment policies in order to achieve a fair and practical position, while observing the Community preference principle.
Seetõttu on tähtis siduda sisserände ja tööhõivepoliitika, et saavutada õiglane ja praktiline positsioon, järgides samas ühenduse eelistuse põhimõtet.
As a result, the EU will mostlikely not be able to achieve the Lisbon targets unless Member States vigorously step up theirefforts to implement reform.
Kui liikmesriigid ei suurenda omajõupingutusi olulisel määral, siis ei suuda ELtõenäoliselt Lissaboni eesmärke saavutada.
The Council will emphasise the fact that close cooperation between the EU and Russia is important to enable us to achieve a result in Copenhagen.
Nõukogu rõhutab tõsiasja, et tihe koostöö ELi ja Venemaa vahel on Kopenhaagenis tulemuse saavutamiseks oluline.
Only then can we achieve a really good result that meets our demands, taking into account data protection as well as the fight against terror.
Alles siis on võimalik saavutada tõeliselt head, meie nõudmistele vastavat tulemust, milles võetakse arvesse nii andmekaitset kui ka võitlust terrorismi vastu.
The refore you should not stop using Rebif but continue to use it regularly to achieve the desired result.
Seepärast ärge katkestage Rebif i kasutamist, vaid jätkake selle regulaarset kasutamist, et soovitud tulemust saavutada.
First of all, we should investigate how to achieve the 2o C target, which is the result of Copenhagen.
Esiteks peaksime uurima, kuidas saavutada 2 C eesmärki, mis on Kopenhaageni tulemus.
Therefore, I think that without the clear regulation of penalties, it will be impossible to achieve the desired result.
Seepärast arvan, et ilma karistuste selge reguleerimiseta on võimatu soovitud tulemusi saavutada.
This way, it will be possible to get the aid to its destination and achieve the best possible result.
Sel moel on võimalik saata abi sihtkohta ja saavutada parim võimalik tulemus.

 

Related searches: Achieve#achieve - Achieve A Result - Achieve A Good Result - Achieve The Same Result - Achieve A Perfect Result - In Order To Achieve The Best Possible Result - Achieve Desired Result - To Achieve This Result - We Achieve The Result. - Achieve A Common Result -