Translation of "achievement of objectives" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Achievement of objectives - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
SAAVUTATUD TULEMUSED
(achievement of objectives)
(eesmärkide saavutamine)
Achievement of objectives
Eesmärkide saavutamine
Effectiveness (achievement of objectives)
Tulemuslikkus (eesmärkide saavutamine)
Assessment of Achievement of Objectives
Eesmärkide saavutamise hindamine
ACHIEVEMENT OF THE PROJECTS OBJECTIVES
PROJEKTIDE EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
Achievement of this Agreement's objectives
Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamine
Achievement of the roadmap objectives
Juhistes väljendatud eesmärkide saavutamine
ACHIEVEMENT OF THE NEWINSTRUMENTS SPECIFIC OBJECTIVES
UUTE VAHENDITE ERIEESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
AND MEASUREMENT OF ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES, RESULTS
RAKENDAMISEELEMENTE,KONTROLLISÜSTEEMI,ARUANDLUST
Assessment of the framework Achievement of objectives
Raamistiku hindamine eesmärkide saavutamine
Conclusions and Assessment of achievement of objectives
Järeldused ja hinnang eesmärkide täitmisele
RECOMMENDATION ON THE ACHIEVEMENT OF THE OBJECTIVES
SOOVITUSED EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
Achievement of objectives (functional and practical effectiveness)
Eesmärkide saavutamine (funktsionaalne ja praktiline toimivus)
the progresstowardsthe achievement ofits objectives
projekti eesmärkidesaavutamisekstehtud edusammud
RECOMMENDATION ONTHE ACHIEVEMENT OFTHE OBJECTIVES
SOOVITUSED EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
3.3 Assessment of the framework achievement of objectives
3.3 Raamistiku hindamine eesmärkide saavutamine
achievement ofthe overall objectives ofthe CAP.
ÜPP üldeesmärkidesaavutamist.
AND ACCURATE MANNER ON THE ACHIEVEMENT OF THEIR OBJECTIVES.
PROGRAMMIDE EESMÄRKIDE TÄITMISE KOHTA ON SELGE, TÄIELIK JA TÄPNE.
Economic benefits from the achievement of the technological objectives
Tehnoloogiliste eesmärkide saavutamisest saadav majanduslik kasu
Citigroup took account of four successful outcome scenarios based on the AZ Servizi plan, ranging from full achievement of objectives as regards savings made and new turnover from third parties to only 60 achievement of savings objectives and 85 achievement of turnover objectives.
Citigroup võttis arvesse nelja võimalikku AZ Servizi kaval põhinevat positiivse tulemusega hüpoteesi, mis majanduse ja kolmandatelt isikutelt pärineva täiendava käibe osas muutuvad nende täielikult eesmärkideni jõudmisest vaid 60 eesmärkideni jõudmiseni esimese puhul ja 85 teise puhul.
4 _BAR_ Objectives and achievement of the Jean Monnet Programme
Jean Monnet programm Euroopa integratsiooni mõistmine
All this points to achievement of the Lisbon strategy objectives.
Kõik see osutab Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele.
the clear definition and monitoring of objectives and indicators of achievement.
kõikide projektide eesmärkide ja tulemusenäitajate selgele määratlemisele ja järelevalvele.
DIDTHEEUROPEANCOMMISSIONENSURETHAT THEDECENTRALISEDIMPLEMENTATIONSYSTEM RESULTEDIN TIMELY ANDSUCCESSFUL ACHIEVEMENT OF PROJECT OUTPUTS AND OBJECTIVES?
KAS EUROOPA KOMISJON TAGAS PROJEKTIEESMÄRKIDE JA VÄLJUNDITE ÕIGEAEGSE JA EDUKA SAAVUTAMISE DETSENTRALISEERITUD RAKENDUSSÜSTEEMI ABIL?
Achievement of these objectives depends only partly on Community decision making.
Nende eesmärkide saavutamine sõltub ainult osaliselt ühenduse otsustusprotsessist.
Whereas the Community's participation thus contributes to the achievement of its objectives,
ühenduse osalus aitab seega kaasa konventsiooni eesmärkide saavutamisele
Assessment quality is a key achievement of this governance by objectives method.
Hindamise kvaliteet on selles eesmärgipõhises juhtimises määrava tähtsusega vahend.
Cable and satellite can also contribute to the achievement of such objectives.
Selliste eesmärkide saavutamisele võivad kaasa aidata ka kaabel ja satelliitside.
Where appropriate, achievement of these objectives may be enhanced by exchanges of officials.
Vajaduse korral võib nende eesmärkide saavutamiseks läbi viia ametnike vahetusi.
do not jeopardise the achievement of the objectives of Article 39 of the treaty.
ei ohusta aluslepingu artikli 39 eesmärkide saavutamist.
(b)Do monitoringarrangements provideassurance onthero bustness offinancial procedures and onthe achievement of objectives?
b) kasjärelevalvekordvõimaldabveendudarahastamiskorra kindlusesjatulemustesaavutamises?
(3) to contribute to the achievement of the European Research Area (ERA) objectives.
(3) aidata kaasa Euroopa teadusruumi eesmärkide saavutamisele.
And such integration relies on the achievement of two objectives attractiveness and diversification.
Selline integratsioon toetub kahe eesmärgi atraktiivsuse ja mitmekesistamise saavutamisele.
The Grosch report has proposed the achievement of unusually ambitious objectives by 2020.
Groschi raportis on kavandatud ebatavaliselt ambitsioonikate eesmärkide saavutamine 2020. aastaks.
the clear definition and monitoring of objectives and indicators of achievement for all activities.
kõigi tegevuste eesmärkide ja tulemusnäitajate selgele määratlemisele ja järelevalvele.
the clear definition and monitoring of objectives and indicators of achievement for all activities.
kõikide toimingute eesmärkide ja tulemusenäitajate selgele määratlemisele ja järelevalvele.
the clear definition and monitoring of objectives and indicators of achievement for all projects.
kõikide projektide eesmärkide ja tulemusnäitajate selgele määratlemisele ja järelevalvele.
the clear definition and monitoring of objectives and indicators of achievement for all projects.
kõikide projektide eesmärkide ja tulemusenäitajate selgele määratlemisele ja järelevalvele.
the clear definition and monitoring of objectives and indications of achievement for all projects.
kõikide projektide eesmärkide ja tulemusenäitajate selgele määratlemisele ja järelevalvele.
the clear definition and monitoring of objectives and indicators of achievement for all projects,
kõikide projektide eesmärkide ja nende tulemusnäitajate selgele määratlemisele ja järelevalvele,
(1) to contribute to the achievement of the objectives of the revised Lisbon Strategy
(1) aidata kaasa uuendatud Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele
Agricultural product quality policy should contribute to achievement of the objectives of the CAP.
Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika peaks panustama ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärkide saavutamisse.
This kind of structural support affords an opportunity for the achievement of our objectives.
Sedalaadi struktuuriabi võimaldab meil eesmärgid saavutada.

 

Related searches: Achievement Of Objectives - Objectives Achievement - Achievement Of Overall Objectives - Achievement Of Corporate Objectives - Achievement Of Business Objectives - Ensure Achievement Of Objectives - Achievement Against Objectives - Achievement Of The Quality Objectives - Achievement Of Objectives Set By - Achievement Of The Proposed Objectives -