Translation of "acknowledgement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acknowledgement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acknowledgement
Tänuavaldus
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
VASTUVÕTUTE ATIS
Acknowledgement of receipt
Teatise kättesaamise kinnitus
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
KINNITUS KÄTTESAAMISE KOHTA
Acknowledgement of receipt of the shipment
Teatis veose vastuvõtu kohta
(b) registered letter with acknowledgement of receipt
b) tähitud kirjaga kviitungi vastu
Acknowledgement of receipt of dossier transmitted by
kinnitab järgmise asutuse edastatud toimiku vastuvõtmist
Reporting , acknowledgement and verification of the reserve base
Reservibaasi aruandlus ning selle kinnitamine ja kontrollimine
Agreement to transmit samples and acknowledgement of receipt
Proovide edastamist ja kättesaamisest teatamist käsitlev kokkulepe
send a positive acknowledgement to the connected NCB.
saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse.
send a positive acknowledgement to the connected NCB.
saatma ühendatud RKP le kinnituse.
( ii ) send a positive acknowledgement to the connected NCB .
ii ) saatma ühendatud RKP le kinnituse .
(c) fax with a request for acknowledgement of receipt
c) faksi teel koos kviitungi taotlusega
Acknowledgement of receipt and indication of the competent official
Vastuvõtuteatis ja pädeva ametniku teatamine
(a) delivered by hand against acknowledgement of receipt or
a) käsipostiga kviitungi vastu või
(ii) send a positive acknowledgement to the connected NCB.
ii) saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse.
(ii) send a positive acknowledgement to the connected NCB.
ii) saatma ühendatud RKP le kinnituse.
deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
edastama kinnituse saatvale RKP le EKP le.
When the service providing NCB receives a positive or negative acknowledgement from the receiving NCB ECB it shall forward such an acknowledgement to the connected NCB.
Kui teenust osutav RKP saab vastuvõtvalt RKP lt EKP lt positiivse või negatiivse kinnituse, peab ta selle edastama ühendatud RKP le.
When the service providing NCB receives a positive or negative acknowledgement from the receiving NCB ECB it shall forward such an acknowledgement to the connected NCB.
Kui teenust osutav RKP saab vastuvõtvalt RKP lt EKP lt kinnitava või tagasilükkava vastuse, edastab ta selle ühendatud RKP le.
and ( ii ) send a positive acknowledgement to the connected NCB .
Lõplikkus i ) debiteerima ühendatud RKP kontot ja Kahepoolse liite kaudu töödeldavate piiriüleste maksete lõplikkus määratakse kooskõlas artikli 4 lõike c punktis 2 ja artikli 4 lõike d punktis 2 sätestatud reeglitega . ii ) saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse .
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant .
Dokumendile juurdepääsu taotlus vaadatakse läbi viivitamata .
(e) electronic mail with a request for acknowledgement of receipt.
e) elektronposti teel koos kviitungi taotlusega.
(c) deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
c) edastama kinnituse saatvale riigi keskpangale EKP le.
(c) deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
c) edastama kinnituse saatvale RKP le EKP le.
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant.
Taotlejale saadetakse kinnitus taotluse kättesaamise kohta.
You spoke about the mutual respect and acknowledgement of others.
Te kõnelesite vastastikusest austusest ja teiste tunnustamisest.
thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
seejärel saatma saatvale RKP le EKP le positiivse kinnituse.
thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
seejärel edastama saatvale RKP le EKP le kinnituse.
The results are returned immediately in the form of an acknowledgement .
Tulemused saadetakse kohe kinnituse vormis tagasi .
If an error acknowledgement is received , NCBs should immediately provide corrections .
Veakinnituse saamisel esitab riigi keskpank kohe parandused .
The acknowledgement shall state the date of receipt of the application
Kinnituses märgitakse taotluse kätesaamise kuupäev
The acknowledgement shall state the date of receipt of the information
Vastuvõtuteatises märgitakse teabe vastuvõtmise kuupäev
(iii) thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
iii) seejärel saatma saatvale RKP le EKP le positiivse kinnituse.
(iii) thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
iii) seejärel edastama saatvale RKP le EKP le kinnituse.
The Commission welcomes the Court s acknowledgement of the improvements recently introduced.
Üldine hinnang välissuhete peadirektoraadi järele valve ja kontrollisüsteemidele on see, et need on osaliselt mõjusad.
This is a major step forward in acknowledgement of this profession.
Tegemist on suure sammuga edasi selle elukutse tunnustamisel.
We have not yet received an acknowledgement, never mind a reply.
Me ei ole veel saanud kinnitust, vastusest rääkimata.
The acknowledgement shall state the date of receipt of the application
Kinnituses märgitakse taotluse kättesaamise kuupäev
The acknowledgement is one of two types i ) acquisition acknowledgement this contains summary information of the MFI updates which have been processed and implemented successfully in the MFI dataset ii ) error acknowledgement this contains detailed information on the MFI updates and the validation checks which have failed .
Kinnitusi on kaht liiki i ) ii ) vastuvõtukinnitus sisaldab kokkuvõtlikku teavet rahaloomeasutuste ajakohastuste kohta , mis on töödeldud ja edukalt rahaloomeasutuste andmekogumisse lülitatud veakinnitus sisaldab üksikasjalikku teavet rahaloomeasutuste ajakohastuste kohta ja ebaõnnestunud õigsuse kontrollide kohta .
The results will be returned immediately in the form of an acknowledgement .
Tulemused saadetakse viivitamata kinnituse vormis tagasi .
Consequences of an express acknowledgement of the facts during the administrative procedure
Haldusmenetluse käigus faktide otsesõnalise tunnistamise tagajärjed
No less important is the acknowledgement of Georgia's and Ukraine's transatlantic aspirations.
Vähem tähtis pole Gruusia ja Ukraina atlandiüleste püüdluste tunnustamine.
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant without delay.
Taotlejale saadetakse viivitamata kinnitus taotluse kättesaamise kohta.
Consequences of an express acknowledgement of the facts during the administrative procedure...................................................................92
Haldusmenetluse käigus faktide otsesõnalise tunnistamise tagajärjed .................................................................................................86

 

Related searches: Acknowledgement - Acknowledgement Of Receipt - Order Acknowledgement - Acknowledgement Form - Acknowledgement Letter - Acknowledgement Of Order - Acknowledgement Of Service - Acknowledgement Receipt - Letter Of Acknowledgement - Acknowledgement Of Debt -