Translation of "acknowledgement form" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acknowledgement - translation : Acknowledgement form - translation : Form - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The results are returned immediately in the form of an acknowledgement .
Tulemused saadetakse kohe kinnituse vormis tagasi .
The results will be returned immediately in the form of an acknowledgement .
Tulemused saadetakse viivitamata kinnituse vormis tagasi .
Acknowledgement
Tänuavaldus
The acknowledgement of receipt and the reply shall be sent in writing, where appropriate in electronic form.
Teade kättesaamise kohta ja vastus saadetakse kirjalikult, ning kui see on asjakohane, siis elektrooniliselt.
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
VASTUVÕTUTE ATIS
Acknowledgement of receipt
Teatise kättesaamise kinnitus
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
KINNITUS KÄTTESAAMISE KOHTA
(3) Upon completion and submission of the application form, the applicant shall receive an automatic acknowledgement of receipt, together with an application number.
(3) Pärast taotluse vormi täitmist ja esitamist saab taotleja automaatse kinnituse taotluse kättesaamise kohta ning taotluse numbri.
Acknowledgement of receipt of the shipment
Teatis veose vastuvõtu kohta
The legal officer is not to sign any form of undertaking or any acknowledgement other than a simple list of the documents inspected or copied.
Õigusametnik ei tohi allkirjastada ühtegi dokumenti, mis looks kohustusi või annaks heakskiidu, välja arvatud tavaline kontrollitavate või paljundatavate dokumentide nimekiri.
(b) registered letter with acknowledgement of receipt
b) tähitud kirjaga kviitungi vastu
Acknowledgement of receipt of dossier transmitted by
kinnitab järgmise asutuse edastatud toimiku vastuvõtmist
Agreement to transmit samples and acknowledgement of receipt
Proovide edastamist ja kättesaamisest teatamist käsitlev kokkulepe
Reporting , acknowledgement and verification of the reserve base
Reservibaasi aruandlus ning selle kinnitamine ja kontrollimine
send a positive acknowledgement to the connected NCB.
saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse.
send a positive acknowledgement to the connected NCB.
saatma ühendatud RKP le kinnituse.
The deciding authority may use a similar form or any other way of acknowledgement of receipt provided that it fulfils the obligations under Article 7 of the Directive.
Otsustav ametisutus võib kasutada samasugust vormi või mis tahes muud viisi teatamaks taotluse kättesaamisest tingimusel, et sellega täidetakse direktiivi artikli 7 kohased kohustused.
Acknowledgement of receipt and indication of the competent official
Vastuvõtuteatis ja pädeva ametniku teatamine
( ii ) send a positive acknowledgement to the connected NCB .
ii ) saatma ühendatud RKP le kinnituse .
(ii) send a positive acknowledgement to the connected NCB.
ii) saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse.
(ii) send a positive acknowledgement to the connected NCB.
ii) saatma ühendatud RKP le kinnituse.
(a) delivered by hand against acknowledgement of receipt or
a) käsipostiga kviitungi vastu või
(c) fax with a request for acknowledgement of receipt
c) faksi teel koos kviitungi taotlusega
deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
edastama kinnituse saatvale RKP le EKP le.
Applications received in electronic form and including all the necessary information required by Article 8 of this Decision shall automatically trigger dispatch of an acknowledgement of receipt to the applicant.
Elektrooniliselt saadud ning kõiki käesoleva otsuse artiklis 8 märgitud vajalikke elemente sisaldavale taotlusele saadetakse automaatselt kinnitus taotluse vastuvõtmise kohta.
When the service providing NCB receives a positive or negative acknowledgement from the receiving NCB ECB it shall forward such an acknowledgement to the connected NCB.
Kui teenust osutav RKP saab vastuvõtvalt RKP lt EKP lt positiivse või negatiivse kinnituse, peab ta selle edastama ühendatud RKP le.
When the service providing NCB receives a positive or negative acknowledgement from the receiving NCB ECB it shall forward such an acknowledgement to the connected NCB.
Kui teenust osutav RKP saab vastuvõtvalt RKP lt EKP lt kinnitava või tagasilükkava vastuse, edastab ta selle ühendatud RKP le.
(c) deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
c) edastama kinnituse saatvale riigi keskpangale EKP le.
and ( ii ) send a positive acknowledgement to the connected NCB .
Lõplikkus i ) debiteerima ühendatud RKP kontot ja Kahepoolse liite kaudu töödeldavate piiriüleste maksete lõplikkus määratakse kooskõlas artikli 4 lõike c punktis 2 ja artikli 4 lõike d punktis 2 sätestatud reeglitega . ii ) saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse .
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant .
Dokumendile juurdepääsu taotlus vaadatakse läbi viivitamata .
(c) deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
c) edastama kinnituse saatvale RKP le EKP le.
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant.
Taotlejale saadetakse kinnitus taotluse kättesaamise kohta.
(e) electronic mail with a request for acknowledgement of receipt.
e) elektronposti teel koos kviitungi taotlusega.
You spoke about the mutual respect and acknowledgement of others.
Te kõnelesite vastastikusest austusest ja teiste tunnustamisest.
thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
seejärel saatma saatvale RKP le EKP le positiivse kinnituse.
thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
seejärel edastama saatvale RKP le EKP le kinnituse.
If an error acknowledgement is received , NCBs should immediately provide corrections .
Veakinnituse saamisel esitab riigi keskpank kohe parandused .
The Commission welcomes the Court s acknowledgement of the improvements recently introduced.
Üldine hinnang välissuhete peadirektoraadi järele valve ja kontrollisüsteemidele on see, et need on osaliselt mõjusad.
(iii) thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
iii) seejärel saatma saatvale RKP le EKP le positiivse kinnituse.
(iii) thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
iii) seejärel edastama saatvale RKP le EKP le kinnituse.
The acknowledgement shall state the date of receipt of the application
Kinnituses märgitakse taotluse kättesaamise kuupäev
The acknowledgement shall state the date of receipt of the application
Kinnituses märgitakse taotluse kätesaamise kuupäev
The acknowledgement shall state the date of receipt of the information
Vastuvõtuteatises märgitakse teabe vastuvõtmise kuupäev
This is a major step forward in acknowledgement of this profession.
Tegemist on suure sammuga edasi selle elukutse tunnustamisel.
We have not yet received an acknowledgement, never mind a reply.
Me ei ole veel saanud kinnitust, vastusest rääkimata.

 

Related searches: Acknowledgement Form - Form Acknowledgement - Acknowledgement Of Order Form - Acknowledgement Of Service Of Claim Form - Acknowledgement - Acknowledgement Of Receipt - Order Acknowledgement - Acknowledgement Letter - Acknowledgement Of Order - Acknowledgement Of Service -