Translation of "acknowledgement letter" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acknowledgement - translation : Acknowledgement letter - translation : Letter - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(b) registered letter with acknowledgement of receipt
b) tähitud kirjaga kviitungi vastu
All written communication during the procedures takes place by registered letter with acknowledgement of receipt.
Kogu menetluste ajal toimuv teabevahetus toimub väljastusteatega tähtkirjade teel.
(3) All written communication during the procedures takes place by registered letter with acknowledgement of receipt.
(3) Kogu menetlusaegne teabevahetus toimub väljastusteatega tähtkirjade teel.
Notification by registered letter, with or without acknowledgement of delivery, shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the letter.
Teated, mis on edastatud väljastusteatega või väljastusteateta tähtkirjana, loetakse kättetoimetatuks ka juhul, kui adressaat keeldub kirja vastu võtmast.
Tenders shall be submitted in writing to the intervention agency against acknowledgement or by letter addressed to the intervention agency.
Kirjalikud pakkumised esitatakse sekkumisasutusele kättesaamistõendi vastu või sekkumisasutusele adresseeritud kirjaga.
Acknowledgement
Tänuavaldus
Notifications shall be submitted forthwith by registered letter with an acknowledgement of receipt or shall be delivered by hand against receipt.
Teatised esitatakse viivitamatult tähitud kirjaga või antakse üle kättesaamistõendi vastu.
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
VASTUVÕTUTE ATIS
Acknowledgement of receipt
Teatise kättesaamise kinnitus
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
KINNITUS KÄTTESAAMISE KOHTA
The intervention agency shall immediately inform each tenderer, by registered letter against acknowledgement of receipt, of the result of his participation in the invitation to tender.
Sekkumisamet teatab tähitud kirja teel viivitamata igale pakkujale tema pakkumismenetluses osalemise tulemusest.
Any notice provided by these rules shall be served by registered letter or physically delivered, with a request for a dated acknowledgement of receipt in either case.
Nende eeskirjadega ettenähtud teatised saadetakse tähtkirjaga või antakse üle otse, mõlemal juhul koos taotlusega saada kuupäevaga varustatud vastuvõtuteatis.
Any notice provided by these rules shall be served by registered letter or physically delivered, with a request for a dated acknowledgement of receipt in either case.
Kõik käesolevates protseduurireeglites ettenähtud teated tuleb edastada tähtkirja teel või anda adressaadile isiklikult üle ning iga teate puhul tuleb nõuda kuupäeva ja allkirjaga kinnitust kättesaamise kohta.
Acknowledgement of receipt of the shipment
Teatis veose vastuvõtu kohta
Every letter or complaint to the Institution shall receive an acknowledgement of receipt within a period of two weeks, except if a substantive reply can be sent within that period.
Iga institutsioonile saabunud kaebuse kohta saadetakse kahe nädala jooksul kättesaamisteatis, välja arvatud juhul, kui kõnealuse ajavahemiku jooksul ei ole võimalik sisulist vastust saata.
Every letter or complaint to the Foundation shall receive an acknowledgement of receipt within a period of two weeks, except if a substantive reply can be sent within that period.
Iga fondile saabunud kaebuse kohta saadetakse kahe nädala jooksul kättesaamisteatis, välja arvatud juhul, kui kõnealuse ajavahemiku jooksul ei ole võimalik sisulist vastust saata.
Decisions subject to a time limit for appeal, summonses and other documents as determined by the President of the Office shall be notified by registered letter with acknowledgement of delivery.
Otsused, mille puhul hakkab kehtima kaebuse esitamise tähtaeg, kutsed ja muud ameti juhataja määratud dokumendid edastatakse väljastusteatega tähtkirjana.
Acknowledgement of receipt of dossier transmitted by
kinnitab järgmise asutuse edastatud toimiku vastuvõtmist
Tenders under each individual round shall be submitted by registered letter or delivered by hand to the intervention agency against acknowledgement of receipt, or by any other means of written telecommunication.
Igas voorus esitatakse pakkumised sekkumisametile tähtkirjaga või isiklikult vastuvõtuteatise vastu või kasutades muud kirjalikku sidevahendit.
Each Member State shall be free to effect service of judicial documents directly by postal services to persons residing in another Member State by registered letter with acknowledgement of receipt or equivalent.
Igal liikmesriigil on õigus anda kohtudokumendid kätte otse teises liikmesriigis elavatele isikutele postiteenuse vahendusel tähtkirjaga koos kättesaamise kinnitusega või samaväärse dokumendiga.
Each Member State should be free to effect service of judicial documents directly by postal services to persons residing in another Member State by registered letter with acknowledgement of receipt or equivalent.
Igal liikmesriigil peaks olema õigus kohtudokumente teises liikmesriigis resideeruvatele isikutele kätte anda ka otse postiteenuse abil tähtkirjaga koos kättesaamise kinnituse või samaväärse dokumendiga.
Agreement to transmit samples and acknowledgement of receipt
Proovide edastamist ja kättesaamisest teatamist käsitlev kokkulepe
Reporting , acknowledgement and verification of the reserve base
Reservibaasi aruandlus ning selle kinnitamine ja kontrollimine
send a positive acknowledgement to the connected NCB.
saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse.
send a positive acknowledgement to the connected NCB.
saatma ühendatud RKP le kinnituse.
Acknowledgement of receipt and indication of the competent official
Vastuvõtuteatis ja pädeva ametniku teatamine
( ii ) send a positive acknowledgement to the connected NCB .
ii ) saatma ühendatud RKP le kinnituse .
(ii) send a positive acknowledgement to the connected NCB.
ii) saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse.
(ii) send a positive acknowledgement to the connected NCB.
ii) saatma ühendatud RKP le kinnituse.
(a) delivered by hand against acknowledgement of receipt or
a) käsipostiga kviitungi vastu või
(c) fax with a request for acknowledgement of receipt
c) faksi teel koos kviitungi taotlusega
deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
edastama kinnituse saatvale RKP le EKP le.
Along with my colleague Mrs Carlotti, I wrote a letter to President Barroso on 6 May, for which I have not yet received an acknowledgement, but I hope to receive a reply one day.
Koos oma kolleegi, pr Carlottiga, kirjutasin 6. mail president Barrosole kirja, mille kättesaamise kohta ma ei ole seni kinnitust saanud, kuid millele loodan ühel päeval vastuse saada.
Nevertheless, it must be borne in mind that the Commission dispatched the letter in dispute without taking the care to send it by registered post or sending with it a form for acknowledgement of receipt.
Siiski tuleb märkida, et komisjon saatis vaidlusaluse kirja, võtmata vaevaks teha seda tähtkirja teel või lisada sellele kättesaamise kinnitust.
Objections and designations of contact points shall be notified in the form of electronic mail, delivery by courier or in person, or by postal delivery effected by way of registered letter and acknowledgement of receipt.
Vastuväidetest ja kontaktisikute määramisest teatatakse elektronposti teel, kullerpostiga või isiklikult või posti teel tähitud ja vastuvõtuteatisega kirjaga.
Where notification is effected by registered letter, whether or not with acknowledgement of delivery, it shall be deemed to be delivered to the addressee on the 10th day following that of its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him her at a later date.
Teate edastamisel väljastusteatega või väljastusteateta tähtkirjana loetakse teade adressaadile kättetoimetatuks kümnendal päeval pärast postitamist, välja arvatud juhul, kui kiri ei ole adressaadi kätte jõudnud või on saabunud hiljem.
When the service providing NCB receives a positive or negative acknowledgement from the receiving NCB ECB it shall forward such an acknowledgement to the connected NCB.
Kui teenust osutav RKP saab vastuvõtvalt RKP lt EKP lt positiivse või negatiivse kinnituse, peab ta selle edastama ühendatud RKP le.
When the service providing NCB receives a positive or negative acknowledgement from the receiving NCB ECB it shall forward such an acknowledgement to the connected NCB.
Kui teenust osutav RKP saab vastuvõtvalt RKP lt EKP lt kinnitava või tagasilükkava vastuse, edastab ta selle ühendatud RKP le.
(c) deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
c) edastama kinnituse saatvale riigi keskpangale EKP le.
and ( ii ) send a positive acknowledgement to the connected NCB .
Lõplikkus i ) debiteerima ühendatud RKP kontot ja Kahepoolse liite kaudu töödeldavate piiriüleste maksete lõplikkus määratakse kooskõlas artikli 4 lõike c punktis 2 ja artikli 4 lõike d punktis 2 sätestatud reeglitega . ii ) saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse .
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant .
Dokumendile juurdepääsu taotlus vaadatakse läbi viivitamata .
(c) deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
c) edastama kinnituse saatvale RKP le EKP le.
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant.
Taotlejale saadetakse kinnitus taotluse kättesaamise kohta.
(e) electronic mail with a request for acknowledgement of receipt.
e) elektronposti teel koos kviitungi taotlusega.
You spoke about the mutual respect and acknowledgement of others.
Te kõnelesite vastastikusest austusest ja teiste tunnustamisest.

 

Related searches: Acknowledgement Letter - Letter Of Acknowledgement - Registered Letter With Acknowledgement Of Receipt - Registered Letter With Acknowledgement - By Registered Letter With Acknowledgement Of Receipt - Registered Letter With Acknowledgement Of Delivery - Registered Letter With An Acknowledgement Of Receipt - Register Letter With Acknowledgement Of Receipt - Response Letter To Letter - Letter To Letter -