Translation of "acknowledgement receipt" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acknowledgement - translation : Acknowledgement receipt - translation : Receipt - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
VASTUVÕTUTE ATIS
Acknowledgement of receipt
Teatise kättesaamise kinnitus
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
KINNITUS KÄTTESAAMISE KOHTA
Acknowledgement of receipt of the shipment
Teatis veose vastuvõtu kohta
(b) registered letter with acknowledgement of receipt
b) tähitud kirjaga kviitungi vastu
Acknowledgement of receipt of dossier transmitted by
kinnitab järgmise asutuse edastatud toimiku vastuvõtmist
Agreement to transmit samples and acknowledgement of receipt
Proovide edastamist ja kättesaamisest teatamist käsitlev kokkulepe
receipt of applications, acknowledgement of receipt, registration and filing of applications for co financing
taotluste vastuvõtmine, kättesaamistõendite saatmine, kaasrahastamiseks esitatud taotluste registreerimine ja klassifitseerimine
Acknowledgement of receipt and indication of the competent official
Vastuvõtuteatis ja pädeva ametniku teatamine
(a) delivered by hand against acknowledgement of receipt or
a) käsipostiga kviitungi vastu või
(c) fax with a request for acknowledgement of receipt
c) faksi teel koos kviitungi taotlusega
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant .
Dokumendile juurdepääsu taotlus vaadatakse läbi viivitamata .
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant.
Taotlejale saadetakse kinnitus taotluse kättesaamise kohta.
(e) electronic mail with a request for acknowledgement of receipt.
e) elektronposti teel koos kviitungi taotlusega.
The acknowledgement shall state the date of receipt of the application
Kinnituses märgitakse taotluse kättesaamise kuupäev
The acknowledgement shall state the date of receipt of the application
Kinnituses märgitakse taotluse kätesaamise kuupäev
The acknowledgement shall state the date of receipt of the information
Vastuvõtuteatises märgitakse teabe vastuvõtmise kuupäev
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant without delay.
Taotlejale saadetakse viivitamata kinnitus taotluse kättesaamise kohta.
The DPO shall send an acknowledgement of receipt to the requester within 20 working days of receipt of the request .
Andmekaitseametnik peab saatma taotlejale vastuvõtukinnituse 20 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest .
The General Secretariat s computer system sent an automatic acknowledgement of receipt to the complainant upon receipt of his e mail.
Peasekretariaadi arvutisüsteem saatis kaebuse esitajale tema meili kä esaamisel automaatse vastuvõtuteatise.
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant within five working days of the receipt of the request.
Taotluse saatjale saadetakse viie tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest kinnitus kättesaamise kohta.
(a) personal service attested by an acknowledgement of receipt, including the date of receipt, which is signed by the debtor
a) kättesaamistõendiga tõendatud isiklik kättetoimetamine, sealhulgas kättesaamise kuupäev, millele on alla kirjutanud võlgnik
Notifications shall be submitted forthwith by registered letter with an acknowledgement of receipt or shall be delivered by hand against receipt.
Teatised esitatakse viivitamatult tähitud kirjaga või antakse üle kättesaamistõendi vastu.
The issuing of the acknowledgement of receipt took place on Thursday, 31 October 2002.
Vastuvõtuteatise väljaandmine toimus neljapäeval, 31. oktoobril 2002. aastal.
The issuing of the acknowledgement of receipt took place on Thursday, 31 October 2002.
Vastuvõtuteatis esitati neljapäeval, 31. oktoobril 2002.
An acknowledgement of receipt of registration for the Roster shall be sent by email.
Kinnitus nimekirja kandmise kohta saadetakse e posti teel.
The sender will receive automatic acknowledgement of the receipt from the Euratom reporting mailbox.
Saatja saab EURATOMi aruannete jaoks ettenähtud postkastist automaatselt kättesaamise kinnituse.
(c) postal service attested by an acknowledgement of receipt including the date of receipt, which is signed and returned by the debtor
c) posti teel kättetoimetamine, mida tõendab kviitung, sealhulgas kviitungi kuupäev, millele on alla kirjutanud ning mille on tagastanud võlgnik
On receipt of an error acknowledgement , NCBs shall take immediate action to transmit corrected information .
Veateate korral peavad RKPd viivitamata edastama paran datud teabe .
Upon receipt of an error acknowledgement , immediate action should be taken to transmit corrected information .
Veakinnituse saamisel tuleb kohe saata õiged andmed .
On receipt of an error acknowledgement , NCBs shall take immediate action to transmit corrected information .
Veateate korral peavad RKPd viivitamata edastama parandatud teabe .
All written communication during the procedures takes place by registered letter with acknowledgement of receipt.
Kogu menetluste ajal toimuv teabevahetus toimub väljastusteatega tähtkirjade teel.
The acknowledgement shall state the date of receipt of the application and the accompanying documents.
Kättesaamisteatisele märgitakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide kättesaamise kuupäev.
Once the institution receives your application, it is registered and you willreceive an acknowledgement of receipt.
Teie taotluse saabumisel vastavasse institutsiooni see registreeritakse ja Teile saadetaksekättesaamisteade.
(3) All written communication during the procedures takes place by registered letter with acknowledgement of receipt.
(3) Kogu menetlusaegne teabevahetus toimub väljastusteatega tähtkirjade teel.
an acknowledgement of receipt by the person served, for purposes of paragraphs (1)(a) and (b).
lõike 1 punktide a ja b kohane kinnitus kättesaamise kohta isikult, kellele maksekäsk kätte toimetati.
The signature of the master only provides acknowledgement of receipt of a copy of the report.
Sõltumata inspekteerimise tulemustest saadab Mauritaania inspekteerimisaruande koopia Euroopa Liidule vastavalt nelja päeva jooksul (inspekteerimine merel) või 24 tundi pärast inspekteerimist (inspekteerimine merel).
This time limit shall be calculated from the date of receipt of the request for agreement which is shown in the acknowledgement of receipt.
kui taotluse esitaja ei suuda otseselt tema käsutuses olevate vahenditega pakkuda vedu, mille kohta taotlus esitati
This time limit shall be calculated from the date of receipt of the request for an opinion which is shown in the acknowledgement of receipt.
Nimetatud tähtaega arvestatakse kuupäevast, mil saabus avaldus arvamuse saamiseks ja mis on kirjas vastuvõtuteatisel.
Upon receipt of a file containing MFI updates , an acknowledgement is transmitted immediately back to the sender .
Kui laekub fail rahaloomeasutuste ajakohastustega , saadetakse saatjale kohe kinnitus .
The National Access Points shall be responsible for issuing an acknowledgement of receipt for every incoming transmission.
Riiklikud juurdepääsupunktid vastutavad iga saabuva teate kohta kättesaamisteatise väljastamise eest.
Such notification shall be effective upon acknowledgement of its receipt by the Director to the member concerned
Selline teadaandmine jõustub, kui direktor teatab asjassepuutuvale liikmele selle laekumisest,
The acknowledgement of receipt and the answer shall be sent in writing, where appropriate, by electronic means.
Teade kättesaamise kohta ja vastus saadetakse kirjalikus vormis ning kui see on asjakohane, siis elektrooniliselt.
The acknowledgement of receipt and the reply shall be sent in writing, where appropriate in electronic form.
Teade kättesaamise kohta ja vastus saadetakse kirjalikult, ning kui see on asjakohane, siis elektrooniliselt.
b) an acknowledgement of receipt by the person served, for the purposes of paragraphs 1(a) and (b).
b) lõike 1 punktide a ja b eesmärgil kviitungi kinnitus isikult, kellele dokument kätte toimetati.

 

Related searches: Acknowledgement Of Receipt - Acknowledgement Receipt - Registered Letter With Acknowledgement Of Receipt - Receipt Acknowledgement - Receipt Of Acknowledgement - With Acknowledgement Of Receipt - Registered Mail With Acknowledgement Of Receipt - Please Send Me An Acknowledgement Receipt - Against Acknowledgement Of Receipt - Acknowledgement Of Receipt Date -