Translation of "acquaintance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acquaintance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

As an old acquaintance.
Vana tutvuse pärast.
Acquaintance leads to friendship.
Tutvusest saab sõprus.
How about an acquaintance?
Kuidas tuttavatega on?
Should auld acquaintance be forgot
Kas vana tuttava peab unustama
He's only a casual acquaintance.
Ta on ainult juhuslik tuttav.
Very pleased to make your acquaintance.
Väga meeldiv teiega tutvuda. Tänan, leitnant.
I'm delighted to make your acquaintance.
Ma olen rõõmus tutvuse üle teiega.
Very pleased to make your acquaintance.
Rõõm teiega tutvuda.
An acquaintance of yours. A Mr. Zachetti.
Sinu tuttavast, hr Zachettist.
Perhaps I should strike an acquaintance with her...
Tutvuks temaga õige?
Do I have the honour of your acquaintance?
Kas mul on au teid tunda?
Acquaintance of mine's been there, but I hadn't.
Mul üks tuttav käis küll, aga mina mitte
I made his acquaintance just after the war.
Tutvusin temaga kohe peale sõda.
I'm glad to make your acquaintance, Johnny Firpo.
Veda sul siis. Minu vend varastas mult naise.
How did you make the acquaintance of my daughter?
Kuidas sa siis mu tütrega tuttavaks said?
Last night, Mr. Nugent dropped in to renew our acquaintance.
Eile õhtul astus hr Nugent meie juurest tutvuse poolest läbi.
Motome Chijiiwa... was a man of some acquaintance to me.
Motome Chijiiwa... oli mees, keda ma veidi tundsin.
It would be an opportune moment to make his acquaintance.
See oleks soodus moment temaga tutvumiseks.
Why, yes, it does. I'm very happy to make your acquaintance.
Väga meeldiv tutvuda.
Should auld acquaintance Be forgot, and days of Auld Lang Syne.
Kallis George pea meeles, et mitte ükski mees, kellel on sõpru, ei ole ebaõnnestuja.
I wish I had time to make your acquaintance, my dear.
Kallis, ma soovin, et mul oleks aega sinuga paremini tutvuda.
I hope I shall have the honour of your intimate acquaintance.
Loodan, et mul on au sind lähemalt tundma õppida.
Warsaw, I made the acquaintance of the well known adventuress, Irene Adler.
Varssavi, tegin tutvust tuntud adventuress, Irene Adler.
What sorrow craves acquaintance at my hand, That I yet know not?
Mida kurbust ihkab tuttav minu poolt, et ma veel ei tea?
I have the honor, Sir. I'm very pleased to make your acquaintance.
Väga meeldiv teiega tutvuda.
But it was thou, a man mine equal, my guide, and mine acquaintance.
13
In most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
Enamikul juhtudel on vägivallatsejaks abikaasa, elukaaslane või juhututtav.
I hate to presume on our short acquaintance, but have you any change?
Ei tahaks meie värsket tutvust ära kasutada, aga kas teil peenraha pole?
I'd be proud to make her acquaintance and that of your mama too.
Ma tunneksin uhkust, kui saaksin tutvuda tema ja su emaga.
Now we must get onto the more regrettable stage of our brief acquaintance.
Meeldiv tutvuda, Hr. Barry. Nüüd me oleme sunnitud minema meie kohtumise ebameeldivama osa juurde.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
18
In that case I shall be glad to make the acquaintance of your friends.
Sellisel juhul ma hea meelega teha tutvust oma sõbrad.
The ronin from Hiroshima named Motome Chijiiwa was a man of some acquaintance to me.
Hiroshimast pärit ronin, kelle nimeks oli Motome Chijiiwa... oli mees, keda ma veidi tundsin.
I don't usually, not on the first acquaintance but you've been such a good sport.
Ma tavaliselt ei suudle, mitte esimesel kohtumisel, aga sa olid selline hea ja tubli.
it concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance
see puudutab üht erilist maaniat, ...tema kallimat kapriisi, mis võimaldas mul temaga tutvuda.
Right, to marry a person after only a twoday acquaintance is a very thoughtless act.
Täiesti õige. Minna mehele kahe tutvusepäeva järel on kergemeelsuse tipp.
He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me.
13
Didn't you know that them that sailed with Admiral Hawke had no speaking acquaintance with pirates?
Kas sa ei teadnud, et need, kes purjetasid koos admiral Hawkega, ei olnud piraatidega nii tuttavad, et suhelda?
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Aga k
You want to work it so that he makes Miss Singer's acquaintance without knowing that you know her.
Te soovite töötada nii, et ta teeb Miss Singeri tuttav, teadmata, et sa tead teda.
Any time it suited Miss Singer to call, said the uncle, he would be delighted to make her acquaintance.
Iga kord, kui see sobib Miss Singer helistada, ütles onu, et ta oleks hea meel teeb tema tuttav.
Since you are an acquaintance of mine, and next year includes the French Presidency, please be indulgent with us.
Et teie olete minu tuttav ja järgmisel aastal saab Prantsusmaa eesistujariigiks, palun olge meiega mõistev.
But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey and they sought him among their kinsfolk and acquaintance.
Nad arvasid Tema olevat kaasteekäijate seas, ja käisid ühe ühe päeva tee ning otsisid Teda sugulaste ja tuttavate juurest
This was the distinguished Barrister and former Government Minister Lord Hallam whose acquaintance he had made, like so many others, at the gaming table.
See oli silmapaistev advokaat ja endine valitsuse minister Lord Hallam kellega ta sai tuttavaks, nagu paljude teistega, kaardilaua taga.
Our acquaintance is not long, but I am choosing you because I know no other young woman who is giving her body frequently to men.
Meie tutvus ei ole pikk, aga ma valin sinu, sest ma tean, et ükski teine noor naine, kes annab oma keha tihti mehele.

 

Related searches: Acquaintance - Mutual Acquaintance - Make Acquaintance - To Make Your Acquaintance - Acquaintance With - Casual Acquaintance - Personal Acquaintance - Business Acquaintance - An Acquaintance - Close Acquaintance -