Translation of "acquainted" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acquainted - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acquainted?
Tuttavaks saada?
Get acquainted.
Saage tuttavaks.
Just getting acquainted.
Lihtsalt tutvumine.
Acquainted will do.
Piisab tutvusest.
Let's drink and get acquainted.
Joome ja saame tuttavaks.
So, guys, let's get acquainted.
Mis siis ikka, saame tuttavaks!
I'm not acquainted with it.
Ma ei tea sellist.
l don't believe we've been acquainted.
Ma usun, et meid pole tutvustatud.
Are you acquainted with San Francisco?
Kas olete tuttav San Franciscoga?
Getting acquainted with your new home ?
Hakkad majaga juba tuttavaks saama?
I brought you reinforcements. Get acquainted.
Tõin teile täiendust, saage tuttavaks!
Maybe get better acquainted next time.
Ehk tutvume kunagi paremini.
I'm not acquainted with my father's girlfriends.
Ma ei tunne oma isa tüdruksõpru.
Then go and get acquainted with him.
Mine saa temaga siis tuttavaks.
Not the best way to get acquainted.
Mitte just parim viis tutvumiseks.
get acquainted with local history and art museums
tutvuda kohalike ajaloo ja kunstimuuseumidega
Trainees should become better acquainted with the sister
Kandidaadid teevad alustuseks läbi keeleõppe, millele järgneb kuni 24 nädala pikkune suunamine ettevõtetesse, osaleb 18 organisatsiooni neljast riigist.
Well, now you have acquainted yourself with wizard.
Tore, nüüdseks oled sa tutvunud võluriga.
Yes, considering how long we have been acquainted.
Jah, arvestades, kui kaua me tuttavad oleme.
So we are very well acquainted with these issues.
Seega on kõnealused küsimused meile tuttavad.
May as well get acquainted, it's a long trip.
Saame tuttavaks, sõit on pikk.
Now, Tom... Were you acquainted with Mayella Violet Ewell?
Nii, Tom, kas te olite tuttav Mayella Violet Ewelliga?
When we became better acquainted, I outlined our plan...
Kui me temaga sel moel tuttavaks saime, tegin teatavaks meie plaani.
'Tis a sign thou art little acquainted with adventuring.
Sul pole seiklemisega kogemusi.
I thought we should get acquainted, since we're neighbours.
Arvasin, et peaksime tuttavaks saama, kuna oleme ju naabrid.
2. become acquainted with various techniques and operational procedures used
2. tutvuda erinevate kasutatavate tehnikate ja tegevuskordadega
Pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro, the whale?
Vabandage mind, pärl. Kas te tunnete vaal Monstrot?
You will spend that hour getting acquainted with George Bailey.
Sa veedad selle tunni viies end kurssi George Baileyga.
As a consequence, governments and traders cannot become acquainted to them.
Sellest tulenevalt ei saa valitsused ja ettevõtjad nendega tutvuda.
Learning from Europe how young people become acquainted with agricultural innovation
Õpime Euroopalt, kuidas viia noored kurssi põllumajanduslike uuendustega
Can't we walk and get friendly, or better acquainted, or something?
Kas me ei võiks jalutades sõbruneda või paremini tuttavaks saada?
But since we became acquainted, I've grown afraid of the sea.
Aga sellest ajast, kui tutvusin teiega, hakkasin ma millegipärast merd kartma.
Hm. I see Mr Minton has acquainted himself with his new surroundings.
Paistab, et mr Minton on kursis oma uue ümbruskonnaga.
demonstration that key crew members are acquainted with the damage control plan.
veendumine, et laevapere võtmeliikmed on tuttavad hukkumatuse informatsiooniga.
Palkka.fi project got acquainted with Letlön, the Danish webservice for small employers.
Palkka.fi projekti raames tehakse koostööd Taani väikeettevõtete veebiteenusega Letlön.
I would ask that you become acquainted with it, President in Office.
Ma palun, et te tutvuksite sellega, eesistuja.
What she would like to say... ... isthatsheand Ihave been getting acquainted tonight.
Ta tahtis öelda, et me temaga täna õhtul pisut lähemalt tutvusime.
If you want to get acquainted, why don't you just say so?
Kui tahad tuttavaks saada, miks sa siis seda lihtsalt ei ütle?
25 000 km² ods have given pupils the chance to get acquainted with
Auerberglandi oma ja koolivõrgustikud ühendatakse oma
I am well acquainted with the practice, but nothing can justify historical revenge.
Olen selle praktikaga hästi tuttav, kuid mitte miski ei saa õigustada ajaloolist kättemaksu.
The others die off so quickly we don't have time to get acquainted.
Teised surid nii ruttu ära, et meil polnud aega tuttavaks saada.
And Barry was acquainted with someone who knew how these things were done.
Ja Barry't tutvustati ühele inimesele, kes teadis, kuidas need asjad käivad.
Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.
3
If you want an instance of the irony of fate, Bertie, get acquainted with this.
Kui soovite astme Saatuse irooniana Bertie, tutvuda sellega.
a demonstration that shows that key crew members are acquainted with the damage control plan,
veendumine, et laevapere juhtivliikmed on kursis laevavigastuste kontrolliplaaniga,

 

Related searches: Acquainted - Get Acquainted - Become Acquainted - Acquainted With - Become Acquainted With - Get Acquainted With - Well Acquainted - Getting Acquainted - Became Acquainted - To Be Acquainted With -