Translation of "acquiesce" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acquiesce - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

For instance, if after a supplier's announcement of a unilateral reduction of supplies in order to prevent parallel trade, distributors reduce immediately their orders and stop engaging in parallel trade, then those distributors tacitly acquiesce to the supplier's unilateral policy.
Näiteks, kui pärast tarnija teadet tarnete ühepoolse vähendamise kohta, mille eesmärk on ennetada paralleelset kaubandust, vähendavad turustajad kohe oma tellimusi ja peatavad paralleelse kaubanduse, nõustuvad kõnealused turustajad vaikimisi tarnija ühepoolse poliitikaga.
Apart from these issues that have to be examined ex officio it is the defendant s responsibility to judge, based on the information provided in the application that allows him to clearly identify the claim made against him and to consider its merits, if he wants to contest it or to acquiesce in it.
Lisaks nimetatud teemadele, mida tuleb uurida ex officio, on kostja ülesanne hinnata, tuginedes taotluses esitatud teabele, mis võimaldab tal saada selgust tema vastu esitatud nõudes ja kaaluda selle sisu, kas ta soovib nõuet vaidlustada või nõustub sellega.
This film shows that ordinary human beings (not a few exceptionally cruel or heartless humans, but the overwhelming majority of people), take an active part in, acquiesce in, and allow their taxes to pay for practices that require the sacrifice of the most important interests of members of other species, in order to promote the most trivial interests of our own species.
TSÜANIID See film näitab, et tavalised inimesed mitte julmad ja külmaverelised, aga suur osa inimestest võtavad osa ja lubavad maksudeks mineva rahaga maksta kinni tegevused mis ohverdavad teise liigi kõige tähtsamad huvid, et üle kaaluda enda liigi triviaalsed huvid.

 

Related searches: Acquiesce - J'acquiesce - Should Acquiesce - Acquiesce His - Not Acquiesce - Acquiesce In Sth - Prepared To Acquiesce To -