Translation of "acquire knowledge" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acquire - translation : Acquire knowledge - translation : Knowledge - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All this knowledge that we acquire called 'spiritual knowledge' is only a mirror for the Timeless to see itself.
Kõik need teadmised, mida me omandame ja mida me kutsume spirituaalseteks on ainult peegel ajatule iseenda nägemiseks.
Due to some fault, I was also able to acquire the Draags' knowledge.
Mingi viperuse läbi avanes mulle ligipääs draagide teadmistele.
It is through these organisations that consumers gain strength and acquire more knowledge and information.
Kõnealuste organisatsioonide kaudu saame jõudu ja rohkem teadmisi ja teavet.
ensuring that people acquire the necessary knowledge and skills even before they leave the education system
tagada, et üksikisikud on omandanud vajalikud oskused ja teadmised juba enne oma koolituse lõppu
Basic knowledge of the host society's language, history and institutions is indispensable to integration enabling immigrants to acquire this basic knowledge is essential to successful integration .
Integratsiooniks on hädavajalikud põhiteadmised vastuvõtva ühiskonna keelest, ajaloost ja institutsioonidest integratsiooni edukuse tagamiseks on väga oluline anda sisserändajatele võimalus neid teadmisi omandada.
Basic knowledge of the host society s language, history, and institutions is indispensable to integration enabling immigrants to acquire this basic knowledge is essential to successful integration.
Algteadmised vastuvõtva liikmesriigi keelest, ajaloost ja ühiskonnakorraldusest on integratsiooni jaoks hädavajalikud, võimaldades sisserännanuil omandada edukaks integreerumiseks vajalikke põhiteadmisi.
At a very early age, children develop the ability to acquire knowledge during the rest of their lives.
Inimeste uute teadmiste omandamise võime kujuneb välja juba väga varases lapseeas.
The organisation will need to consider if it has, and or needs to acquire, knowledge and exper tise, from
Viimane on eriti oluline, sest kui pub lik jêêb Ÿkskýikseks, pole kampaanial suurt mýtet.
It must enable them to acquire the necessary knowledge and skills in terms of prevention and safety, particularly as regards
Neil peab selle abil olema võimalik omandada vajalikke tööõnnetuste ennetamise ja tööohutuse alaseid teadmisi ja oskusi eelkõige seoses järgmisega
The creation of a knowledge based society is important for this, where citizens can acquire flexible, transferable knowledge that they can use in their everyday lives, through education and training.
Selleks on oluline luua teadmistel põhinev ühiskond, kus kodanikel on võimalus saada hariduse ja koolituse kaudu paindlikke, edasiantavaid teadmisi, mida nad saavad igapäevaelus kasutada.
at least three months of approved seagoing service on tankers in order to acquire adequate knowledge of safe operational practices or
vähemalt kolme kuu pikkuse heakskiidetud meresõidupraktika tankeril, saamaks piisavaid teadmisi ohutu tegutsemise kohta, või
Many first generation immigrants acquire genuine and effective links and practical knowledge of the country after just a few years residence.
Paljudel esimese põlvkonna sisserändajatel tekib riigiga püsiv ja oluline side ning nad omandavad praktilised teadmised juba paari seal elatud aasta järel.
All actors involved in implementing and mainstreaming children's rights in internal and external Community policies should acquire the necessary knowledge and skills.
Vajalikud teadmised ja oskused peaksid saama kõik, kes on seotud laste õiguste ühenduse poliitikas rakendamise ja süvalaiendamisega.
They acquire intercultural knowledge and are proactive in addressing the changing needs, social dynamics and well being of their increasingly diverse population.
üha mitmekesisema elanikkonna muutuvate vajaduste, sotsiaalse dünaamika ja heaolu käsitlemisel proaktiivselt.
However, we should also be promoting excellence in native languages, since this is what enables pupils to acquire other knowledge more easily.
Samas peaksime soodustama ka suurepärase emakeeleoskuse omandamist, sest just see võimaldab õpilastel hõlpsamalt ka teisi teadmisi omandada.
Acquire Images
Pildihõive
Acquire Images
PildihõiveName
Acquire Image...
Hangi pilt...
Acquire Image
Pildi tõmbamine
receive, if the Member State so requires, basic language training so as to acquire the knowledge needed for the purposes of the placement.
osalema liikmesriigi nõudmisel algtaseme keelekoolitusel, et omandada praktika teostamiseks vajalikud teadmised.
3.3 The EU needs to take a new approach to economic migration, one that would allow third country nationals to acquire knowledge and skills.
3.3 ELil on vaja uut lähenemisviisi majanduslikule rändele, lähenemisviisi, mis võimaldaks kolmandate riikide kodanikel omandada teadmisi ja oskusi.
As a result, the incoming credit rating agency would have to make considerable efforts to acquire the knowledge necessary to carry out its work.
Selle tulemusena peab alustav reitinguagentuur tegema märkimisväärseid jõupingutusi, et saada ülesande täitmiseks vajalikud teadmised.
that part of nursing training whereby student nurses acquire the knowledge, understanding and professional skills needed to plan, provide and assess total nursing care.
see osa õenduskoolitusest, mille jooksul õendusõpilased omandavad kõikehõlmava hooldusravi kavandamiseks, teostamiseks ja hindamiseks vajalikud teadmised, arusaamise ja kutseoskused.
(c) receive, if the Member State so requires, basic language training so as to acquire the knowledge needed for the purposes of the placement.
c) osalema liikmesriigi nõudmisel algtaseme keelekoolitusel, et omandada praktika teostamiseks vajalikud teadmised.
It aims to bolster the competitiveness of the European labour market by helping European citizens to acquire new skills, knowledge and qualifi ca tions.
Selle eesmärk on tõsta Euroopa tööturu konkurentsivõimet, aidates Euroopa kodanikel omandada uusi oskusi, teadmisi ja kvalifikatsioone.
Acquire Images plugin
Pildihõive plugin
Cannot acquire image...
Pilti ei saa hankida...
Applied (or industrial) research original research intended to acquire new knowledge, primarily with a definite practical objective in mind (hereafter referred to as applied research)
Rakendus (või tööstus )uuringud algupärased uuringud uute teadmiste saamiseks, mille juures peetakse esmalt silmas kindlat praktilist eesmärki (edaspidi rakendusuuringud ).
Erasmus Master Masters degrees are essential for raising qualification levels in higher education and for helping students acquire the advanced skills of knowledge intensive jobs.
Erasmus Magistriõpe Magistrikaadi omandamine on kõrgharidusliku kvalifikatsiooni tõstmisel olulise tähtsusega, see võimaldab üliõpilastel omandada teadmistemahuka töö jaoks vajalik kõrgetasemeline pädevus.
Training helps people acquire the skills, knowledge and attitudes to do their job well, and without risk to their own, and others, safety and health.
Koolitus aitab töötajatel omandada heaks töötamiseks ning enda ja teiste ohutuse ja tervise tagamiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja suhtumist.
outgoing international fellowships, with mandatory return, for experienced researchers within the framework of life long training and competence diversification, to acquire new skills and knowledge
tagasipöördumise kohustusega stipendiumid, mida elukestva õppe ja kogemuste vahetamise raames antakse kogenud teadlastele teadustegevuseks väljaspool Euroopat uute oskuste ja teadmiste omandamiseks
Delegates of the Member States who acquire knowledge of facts as referred to in the first paragraph shall inform the Permanent Representative of their Member State.
Liikmesriikide saadikud, kes saavad teada esimeses lõigus nimetatud asjaoludest, teatavad sellest oma liikmesriigi alalisele esindajale.
Although it is never too late to acquire new knowledge and new skills, it is important that good education should start as early in life as possible.
Kunagi ei ole küll liiga hilja omandada uusi teadmisi ja oskusi, kuid tähtis on siiski, et haridust hakatakse omandama võimalikult varajases eas.
A person undertaking training to fly an aircraft must be sufficiently mature educationally, physically and mentally to acquire, retain and demonstrate the relevant theoretical knowledge and practical skill.
Õhusõiduki juhtimise koolitusel osalev isik peab olema hariduselt ning füüsiliselt ja vaimselt piisavalt küps, et omandada, säilitada ja tõendada asjakohaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.
A person undertaking training to fly an aircraft must be sufficiently mature educationally, physically and mentally to acquire, retain and demonstrate the relevant theoretical knowledge and practical skill.
Õhusõidukit juhtiv isik peab olema hariduselt, füüsiliselt ja vaimselt piisavalt küps, et omandada, alal hoida ja demonstreerida asjakohaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.
An air traffic controller must acquire and maintain a level of knowledge appropriate to the functions exercised and proportionate to the risks associated with the type of service.
Lennujuht peab omandama ja säilitama sellise teadmiste taseme, mis vastab tema täidetavate ülesannete keerukusele ja on proportsionaalne asjaomase teenuseliigiga seotud riskidega.
An air traffic controller shall acquire and maintain a level of knowledge appropriate to the functions exercised and proportionate to the risks associated with the type of service.
Lennujuht peab omandama ja säilitama sellise teadmistetaseme, mis vastab tema täidetavate ülesannete keerukusele ja on proportsionaalne asjaomase teenuseliigiga seotud riskidega.
training the national officials responsible for carrying out the scrutiny referred to in this Regulation, in order to enable them to acquire sufficient knowledge for performing their duties,
koolituse eest, mis võimaldaks käesolevas määruse alusel kontrolli teostamise eest vastutavatel liikmesriigi ametiisikutel omandada oma kohustuste täitmiseks piisavad teadmised,
It is targeted at learners, teachers, trainers the European labour market by helping European citizens to acquire new skills, knowledge and qualifications and have them recognised across borders.
See võimaldab ELis rohkem innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohti.
Members who acquire knowledge of facts as referred to in the first paragraph shall inform the President of Parliament or, if they consider it useful, the Office direct.
Parlamendiliikmed, kes saavad teada esimeses lõikes nimetatud asjaoludest, teavitavad sellest Euroopa Parlamendi presidenti või, kui nad peavad seda vajalikuks, otse Euroopa Pettustevastast Ametit.
Assisting qualified analytical chemists from States Parties to acquire further experience and practical knowledge to facilitate the analysis of chemicals related to the national implementation of the CWC.
Osalisriikide kvalifitseeritud analüütilise keemia ekspertide abistamine edasiste kogemuste ja praktiliste teadmiste omandamisel, et hõlbustada CWC riikliku rakendamisega seotud kemikaalide analüüsimist.
assisting qualified analytical chemists from States Parties to acquire further experience and practical knowledge to facilitate the analysis of chemicals related to the national implementation of the CWC.
osalisriikide kvalifitseeritud analüütilise keemia ekspertide abistamine edasiste kogemuste ja praktiliste teadmiste omandamisel, et hõlbustada CWC riikliku rakendamisega seotud kemikaalide analüüsimist.
Theoretical training is that part of nurse training from which trainee nurses acquire the professional knowledge, insights and skills necessary for organising, dispensing and evaluating overall health care.
Teoreetiline koolitus on osa õdede koolitusest, mille käigus õeõpilased omandavad üldise tervishoiu korraldamiseks, levitamiseks ja hindamiseks vajalikke kutsealaseid teadmisi, arusaamu ja oskusi.
acquire credits to emit CO2
2 taastuvenergia direktiiv, mis teeb legaalselt siduvaks kohustuse
A person undertaking training as an air traffic controller must be sufficiently mature educationally, physically and mentally to acquire, retain and demonstrate the relevant theoretical knowledge and practical skill.
Lennujuhiks koolitatav isik peab olema haridusalaselt, füüsiliselt ja vaimselt piisavalt küps vajalike teoreetiliste teadmiste ning praktiliste oskuste omandamiseks, säilitamiseks ja tõendamiseks.

 

Related searches: Acquire Knowledge - Acquire New Knowledge - Acquire Knowledge About - Acquire Sound Knowledge - Acquire In-depth Knowledge - Acquire A Sound Knowledge - Acquire Theoretical Knowledge - Acquire Extensive Knowledge - Acquire More Knowledge - Acquire Profound Knowledge -