Translation of "acquisition" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acquisition - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acquisition
Soetamine
Acquisition costs
Soetuskulud
acquisition costs .
a)soetuskulud _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_
Confirm acquisition.
Kinnitage andmeid.
Acquisition of origin
Päritolu määramine
Conditions governing acquisition
Õiguste omandamise tingimused
Deferred acquisition costs
Edasilükatud soetuskulud
(a) acquisition costs,
a)soetuskulud _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_
Acquisition of membership
Liikmete vastuvõtmine
Acquisition of majority45
Ülevõtmispakkumised
Acquisition of majority
Enamusosaluse omandamine
Acquisition ofreal estate
Saksamaa jätab endale õiguse jätta erasektori rahastatavad Saksamaa relvajõudude haiglad riigi omandisse.
Acquisition and error acknowledgements
Muutmise ja veateated
(b) acquisition and renewal
b) soetamine ja uuendamine
acquisition by private individuals
Omandamine füüsiliste isikute poolt
Acquisition of technical equipment
Tehniliste seadmete omandamine
any acquisition of land
maa soetamine
costs relating to acquisition
soetamisega seotud kulud
(n) deferred acquisition costs
n) kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud
Acquisition of legal personality
Juriidiliseks isikuks saamine
Acquisition of real estate
Taani territooriumil viibival füüsilisel isikul peab olema heakskiidetud kirjaliku ja suulise tõlke teenuste pakkumiseks Taani ettevõtlusameti luba.
Acquisition of arable land
B jaos Kanada poolt artikli 13.10 (Reservatsioonid ja erandid) lõike 3 kohaselt võetud reservatsioonid meetmete suhtes, mida Kanada võib võtta või säilitada ja mis ei vasta kohustustele, mis on kehtestatud järgmiste artiklitega 13.3 (Võrdne kohtlemine), 13.4 (Enamsoodustusrežiim), 13.6 (Turulepääs), 13.7 (Finantsteenuste piiriülene osutamine), 13.8 (Kõrgem juhtkond ja juhatus).
Acquisition of rural land
Kanadas väärtpabereid pakkuvad usaldusfondid peavad tegutsema residendist halduri kaudu.
Acquisition of new licences
Uute litsentside omandamine
Agency commission acquisition costs
Vahendusorganisatsiooni komisjonikulud ostukulud
Acquisition costs Acquisition costs shall comprise the costs arising from the conclusion of insurance contracts.
Soetuskulud hõlmavad kindlustuslepingute sõlmimisest tulenevaid kulusid.
SPECT acquisition parameters recommended are
SPECT kujutise saamiseks soovitatavad parameetrid on
(i) acquisition of own shares
(f) uute osakute omandamine
Acquisition and provision of data
Andmete saamine ja tootmine
acquisition of holdings in undertakings
ettevõtetes osaluse omandamine
Complexity of arms acquisition programmes
Relvahanke programmide keerukus
Conditions governing acquisition (Article 4)
Omandamistingimused (artikkel 4)
Contract for data acquisition access
Leping andmete saamiseks neile juurdepääsuks
CHAPTER II Merger by acquisition
II PEATÜKK Ühinemine ühendamise teel
CHAPTER I Division by acquisition
I PEATÜKK Jagunemine jaotumise teel
Acquisition of broadcasting rights 1.
Ringhäälinguõiguse omandamine 1.
Acquisition of equipment and software
Seadmete ja tarkvara soetamine
Acquisition, renting and related expenditure
Soetamine, rentimine ja sellega seotud kulud
Training, skills acquisition and animation
Koolitus ning kutseoskuste omandamine ja arendamine
5.2 The acquisition of nationality
5.2 Kodakondsuse saamine
Acquisition and Cross Servicing Agreement
TÕLGE Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline
Training, skills acquisition and animation
Koolitus, oskuste omandamine ja elavdamine
Skills acquisition, animation and implementation
Oskuste omandamine, elavdamine ja rakendamine
Predetermined and actual acquisition costs
Hinnangulised ja tegelikud omandamiskulud
Acquisition of ABX by SNCB.
ABXi omandamine SNCB poolt .

 

Related searches: Acquisition-by-acquisition Basis - On An Acquisition-by-acquisition Basis - Acquisition To Acquisition Basis - Choice On An Acquisition-by-acquisition Basis - Acquisition - Data Acquisition - Customer Acquisition - Acquisition Costs - Talent Acquisition - Merger And Acquisition -