Translation of "acquitted" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acquitted - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Reopen the case and I'll get him acquitted.
Avage juhtum ja andke mulle vandemeeste ees võimalus.
The army decides to hold a hearing, and Jackson's acquitted.
Aga siis peab sõjavägi kohtuistungi... ja Jackson mõistetakse õigeks.
They should be tried and acquitted or convicted, released or punished.
Nad tuleks kohtu alla anda, õigeks või süüdi mõista, vabastada või karistada.
The perpetrators are either acquitted or sometimes charges are not even brought against them.
Kuritegude toimepanijad aga mõistetakse õigeks ja mõnikord süüdistust ei esitatagi.
Today the noted labor leader Carmine Ricca was acquitted on a technicality the lack of admissible evidence.
Täna mõisteti Carmine Ricca tõendite puudumise tõttu kohtus õigeks.
In the end it was the European Court of Human Rights here in Strasbourg that fully acquitted Tillack last year.
Lõpuks oli Euroopa Inimõiguste Kohus siin Strasbourg'is, kes Tillacki läinud aastal täielikult õigeks mõistis.
Over this period it has been taking its first steps and, in our opinion, despite some difficulties, has acquitted itself well.
Selle aja jooksul on astutud esimesed sammud ja meie arvates, hoolimata mõnedest raskustest, on see oma osa hästi täitnud.
On this point we are therefore in line with the report regarding requests for the DNA of people who have been acquitted or discharged.
Siinkohal nõustume raportiga päringute suhtes nende inimeste DNA kohta, kes on õigeks mõistetud või vabanenud.
The roots of that bad phenomenon lie in Nuremberg, where Nazis were simply acquitted of initiating a conspiracy with Stalin in the Second World War.
Selle halva nähtuse juured on Nürnbergis, kus natsid mõisteti Teises maailmasõjas Staliniga vandenõu algatamise osas õigeks.
We have lifted immunity for criminal cases in courts from 35 people, and so far half of them have been acquitted and the cases have been closed.
Oleme seda teinud kriminaalasjade tarbeks kohtutes 35 inimeselt ning seni on neist pooled õigeks mõistetud ja kohtuasjad on suletud.
In Hungary, a few days ago, a police chief constable who had made a racist statement was acquitted and then reinstated after reference was made to a supposed internal investigation.
Pärast viitamist väidetavale sisejuurdlusele mõisteti Ungaris paar päeva tagasi õigeks ja ennistati seejärel ametisse rassistlike kommentaaridega esinenud politseiülem.
We have a very responsible Commissioner, a compatriot of yours, Andris Piebalgs, who acquitted himself admirably last week and during the gas dispute with Russia and Ukraine, but especially with Russia.
Meil on väga vastutustundlik volinik, teie kaasmaalane Andris Piebalgs, kes näitas oma imetlusväärset läbirääkimisoskust nii eelmisel nädalal kui ka Venemaa ja Ukraina gaasitülis, eeskätt just suheldes Venemaaga.
However, it should also be noted that in this instance, Siemens was acquitted in the case in the first ruling of the Criminal Court of Madrid issued on 22 June 2006.
Kuid samuti tuleks märkida, et antud asjas mõisteti Siemens Madridi kriminaalkohtu 22. juuni 2006. aasta esimese otsusega õigeks.
I only saw her in action here since I came here and, in particular, I questioned her on the trade agreement with South Korea and I thought she acquitted herself very well.
Ma nägin teda esimest korda tegutsemas siis, kui ma siia tulin, ma esitasin talle konkreetselt küsimuse kaubanduslepingu kohta Lõuna Koreaga ja ma arvan, et ta täitis oma osa hästi.
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
Kedagi ei tohi uuesti kohtu alla anda ega karistada kuriteo eest, milles ta on liidu territooriumil seaduse järgi juba lõplikult õigeks või süüdi mõistetud.
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
Kedagi ei tohi uuesti kohtu alla anda ega karistada kuriteo eest, milles ta on liidu territooriumil seaduse järgi juba lõplikult õigeks või süüdi mõistetud.
In this instance, it is the political responsibility of the European institutions, and of the Council and the Commission, in particular, that is at stake, for we believe that Parliament has acquitted itself well in relation to the citizens.
Praegu on kaalul Euroopa institutsioonide, nõukogu ja eelkõige komisjoni poliitiline vastutus, sest meie arvates on Euroopa Parlament oma kohustusi kodanike ees hästi täitnud.
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.
Mitte kellegi üle ei või sama riigi jurisdiktsiooni alusel teistkordselt kohut mõista ning kedagi ei või kriminaalkorras karistada teo eest, mille eest ta on juba selle riigi seaduse alusel ja kriminaalprotsessuaalses korras lõplikult õigeks või süüdi mõistetud.
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.
Mitte kellegi üle ei või sama riigi jurisdiktsiooni alusel teistkordselt kohut mõista ning kedagi ei või kriminaalkorras karistada teo eest, mille eest ta on juba selle riigi seaduse alusel ja kriminaalprotsessuaalses korras lõplikult õigeks või süüdi mõistetud.
There is a common thread running through this proposal and the PNR proposal, with the indiscriminate handling of air passenger data, and the regulation on liquids, which was put in place after an alleged attack two years ago, but it was then discovered, after the regulation had come into force, that all those who had been suspected of terrorism had been acquitted.
Sama põhimõte läbib siinset ettepanekut, reisijate isikuandmete teemalist ettepanekut, mille järgi käsitletakse reisijate isikuandmeid valimatult, aga ka vedelikke puudutavat määrust, mis kehtestati pärast väidetavat rünnakut kaks aastat tagasi, kuigi pärast määruse jõustumist selgus, et kõik terrorismis kahtlustatavad mõisteti õigeks.
In Case C 150 05 Van Straaten (judgment of 28 September 2006, not yet published in the ECR), where a similar question was asked and was given an identical answer, the Court stated that the non bis in idem principle falls to be applied in respect of a decision of the judicial authorities of a Contracting State by which the accused is acquitted finally for lack of evidence.
Kohtuasjas Van Straaten (28. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C 150 05, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata), milles esitati samalaadne küsimus, mis sai identse vastuse, täpsustas Euroopa Kohus, et non bis in idem põhimõtet kohaldatakse lepinguosalise riigi kohtuorganite otsuse suhtes, millega süüdistatav mõistetakse ebapiisavate tõendite tõttu lõplikult õigeks.

 

Related searches: Acquitted - To Be Acquitted - Acquitted Of All Charges - Was Acquitted - He Was Acquitted - Acquitted From - Tried And Acquitted - Acquitted Data - Acquitted On Appeal - Court Acquitted -