Translation of "acreage" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acreage - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Because that's a high risk for the acreage involved.
Sest on suur risk maaalale seal.
Then I will begin to market that acreage that you blundered into the other day.
Siis hakkan oma aakreid, mille otsa sa eile komistasid, maha müüma.
grassland farms means holdings where 70 or more of the acreage available for manure application is grass
rohumaapõhised põllumajandusettevõtted ettevõtted, kus 70 või rohkem alast, millele sõnnikut laotatakse, on rohumaa b)
the crop rotation and acreage for each crop, including a sketch map indicating location of individual fields
iga põllukultuuri külvikord ja kasvuala koos skemaatilise kaardiga, millel on märgitud iga põllu asukoht
70 or more of the acreage available for manure application on farms shall be cultivated with grass.
Põllumajandusettevõtetes sõnniku laotamiseks olemasolevast alast on 70 või rohkem rohumaa.
grants for land set aside (compulsory set aside linked to acreage based grants and voluntary set aside),
toetused maa tootmisest kõrvaldamiseks (kohustuslik tootmisest kõrvaldamine, mis on seotud kasvupinnal põhinevate toetustega, ja vabatahtlik tootmisest kõrvaldamine),
(a) grassland farms means holdings where 70 or more of the acreage available for manure application is grass
rohumaapõhised põllumajandusettevõtted ettevõtted, kus 70 või rohkem alast, millele sõnnikut laotatakse, on rohumaa
(c) the crop rotation and acreage for each crop, including a sketch map indicating location of individual fields
c) iga põllukultuuri külvikord ja kasvuala koos skemaatilise kaardiga, millel on märgitud iga põllu asukoht
Plant growers tell me that yields for biogas plants can be doubled on good acreage with traditional plant cultivation.
Taimekasvatajad on mulle öelnud, et piisaval pindalal on võimalik ka traditsiooniliste kasvatusvõtetega biogaasitaimede saagikust kahekordistada.
Even at this experimental stage, Martin's nut orchard and his forest garden have a huge output for such a tiny acreage.
Isegi eksperimentaalfaasis annab Martini pähklisalu ja metsaaed väga palju saaki sellise pindala kohta.
the crop rotation and acreage for intensive grassland and for each crop, including a sketch map indicating location of individual fields
intensiivselt haritava rohumaa ja iga põllukultuuri külvikord ja kasvuala koos skemaatilise kaardiga, millel on märgitud iga põllu asukoht
In addition, we will have to progress from a model where not all farmers receive aid to one where aid is based on acreage.
Teiseks tuleb meil loobuda mudelist, mille puhul kõik põllumajandustootjad ei saa toetust, ja võtta kasutusele mudel, mille puhul toetus põhineb põllumajandusmaa pindalal.
farm land means the acreage owned, rented or managed by the farmer under another written individual contract, on which the farmer has a direct management responsibility
põllumajanduslik maa eraomanduses, renditav või põllumajandusettevõtja poolt muu isikliku kirjaliku lepingu alusel haritav maa ala, mille haldamise eest on põllumajandusettevõtja otseselt vastutav d)
(7) Whereas the dried grape sector has some special features which have led to the implementation of a specialized acreage aid system whereas this system, together with the guaranteed maximum acreage system aimed at avoiding a disproportionate extension of the growing of grapes for the production of dried grapes, must be kept as in the past in the same Regulation
(7) rosinate sektori eripära on kaasa toonud spetsialiseeritud põllumaade toetussüsteemi rakendamise see süsteem koos ühenduses tagatud maksimaalse põllumaa süsteemiga, mille eesmärk on vältida rosinate tootmiseks viinamarjakasvatuse liiga suurt laiendamist, tuleb nagu varemgi jätta samasse määrusse
(c) farm land means the acreage owned, rented or managed by the farmer under another written individual contract, on which the farmer has a direct management responsibility
põllumajanduslik maa eraomanduses, renditav või põllumajandusettevõtja poolt muu isikliku kirjaliku lepingu alusel haritav maa ala, mille haldamise eest on põllumajandusettevõtja otseselt vastutav
The consequence of climate change is that a greater acreage of England is now given over to viticulture than at any time since the reign of Henry II, during the last period of European warming.
Kliimamuutuste tagajärjena eraldatakse viinamarjakasvatusele praegu Inglismaal suurem kasvupindala kui kunagi varem alates Henry II valitsemisajast, Euroopa viimase soojenemisperioodi ajal.
70 or more of the acreage available for manure application on the cattle holding in question shall be cultivated with grass, grass catch crops or beets and other crops being undersown by grass with low nitrate leaching potential.
Enam kui 70 sõnnikuga väetatavale veisekasvatusettevõtete käsutuses olevale põllumajandusmaale külvatakse heintaimed, lämmastikku siduvad heintaimed või peet ja muud heintaimede allakülviga põllukultuurid.
70 or more of the acreage available for manure application on the cattle holding in question shall be cultivated with grass, grass catch crops or beets and other crops being undersown by grass with low nitrate leaching potential.
Veisekasvatusettevõtetes sõnniku laotamiseks kasutatavast alast 70 le või suuremale alale külvatakse heintaimed, lämmastikku siduvad heintaimed, peet või muud heintaimede allakülviga põllukultuurid.
They include increased demand for food, rising fuel prices, natural disasters (especially droughts), reduced acreage devoted to plants for human or animal consumption (the price of increasing the area of land designated for so called energy agriculture) and so on.
Nendeks on suurenenud nõudlus toiduainete järele, kütusehindade tõus, loodusõnnetused (eelkõige põud), inimeste ja loomade tarbeks haritava maa vähenemine (energiakultuuride kasvatamiseks määratud maa suurendamise tagajärg) ja nii edasi.
I hope that in future years this information as one of the amendments in this report suggested can be spread via the internet to all those people across the European Union who would like to see it, especially to the various national audit authorities in each Member State so they can see, for example, if in Greece they are claiming more acreage for olive producing land than they actually have.
Loodan et lähiaastatel saab kõnealust teavet see on üks raportis esitatud muudatusettepanekutest levitada Interneti kaudu Euroopa Liidu kõigile inimestele, kes on sellest huvitatud, eelkõige aga just liikmesriikide kontrolliasutustele. Siis nad näeksid, et näiteks Kreekas deklareeritakse maad oliivide kasvatamise pinnana rohkem, kui neil seda tegelikult on.

 

Related searches: Acreage - Corn Acreage - Crop Acreage - Acreage Position - Total Acreage - Arable Acreage - Shale Acreage - Planted Acreage - Vineyard Acreage - Large Acreage -