Translation of "act suspiciously" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Act suspiciously - translation : Suspiciously - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He looked suspiciously at Cuss.
Ta vaatas kahtlaselt at CSS.
Meanwhile, Lila was looking suspiciously all around.
Kastid hakkavad kõigile muret tegema. Leila vaatab ringi.
And he mumbled at her words suspiciously like curses.
Ja ta mõmises teda sõnad kahtlaselt nagu needused.
Some look suspiciously like hats or hubcaps thrown into the air.
Mõned paistavad kahtlustäratavalt õhku visatud kübarate või auto ilukilpide moodi.
Embark on a quest to rescue a kidnapped princess and in the process, discover the true sinister intentions of a suspiciously located Lederhosen company
Alusta otsirännakuid, et päästa röövitud printsess ning selle käigus avastad salapärase Lederhoseni ettevõtte kurjad plaanid.
Then before you know it, somehow you are left to choose from a small group of extremely wealthy people who suspiciously have the same broad social view.
Ja enne kui te märkate, tuleb teil millegipärast valida väikse grupi ülimalt rikaste inimeste seast, kellel on kahtlaselt sarnased ühiskondlikud vaated.
It is therefore striking that European regulations are almost suspiciously inconsistent when it comes to the use of a highly toxic chemical substance, cyanide, in the mining of precious metals.
Seetõttu on rabav, et Euroopa regulatsioon on peaaegu kahtlaselt järjekindlusetu, kui teemaks on väga mürgise keemilise aine, tsüaniidi kasutamine väärismetallide kaevandamisel.
Act 523 2004.Act 48 2004.
Seadus nr 48 2004.
We have to act, and act fast.
Me peame kiiresti tegutsema.
We must act, and we must act quickly.
Peame tegutsema ja peame tegutsema kiiresti.
Mendez, we have to act, and act quickly.
Mendez, me peame kiiresti tegutsema.
Act no.455 1991 Coll., Trade Licence Act
Läti jätab endale õiguse võtta vastu või säilitada meetmeid seoses turvateenuste osutamisega.
Act C of 2000, Act LXXV of 2007
kirjeldus sisaldab vajaduse korral viiteid liberaliseerimise kohta lepingu jõustumise kuupäeval vastavalt käesoleva lisa Kanada loendi muudele jagudele ja kehtivate meetmete nõuetele mittevastavatele aspektidele, mille suhtes reservatsioonid tehakse.
Act 202 1995, the Foreign Exchange Act, art.
1991, c.
Act.
Akt.
(act)
acq
act
akt
Act
Akt
Act.
Kohustuslike auditite tegemisel võib kasutada mis tahes äriühingu vormi, välja arvatud SNC (société en nom collectif) ja SCS (société en commandite simple).
The time has come to act and act quickly!
Aeg on tulnud midagi ette võtta. Ja kiiresti. Kõik mu plaanid said tagasilöögi.
Act No. 85 1996 Coll., the Legal Profession Act
ISIC rev 3.1011, ISIC rev 3.1012, ISIC rev 3.1013, ISIC rev 3.1014, ISIC rev 3.1015
(the Building Act) and Act No 360 1992 Sb.)
(ehitusseadus) ja seadusele nr 360 1992 Sb.).
(c) Invalidity pensions granted according to the Defence Forces Service Act, Police Service Act, Prosecutor's Office Act, Status of Judges Act, Members of the Riigikogu Salaries, Pensions and Other Social Guarantees Act and President of the Republic Official Benefits Act. .
c) Kaitseväeteenistuse seaduse, politseiteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, kohtuniku staatuse seaduse, Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse kohaselt määratud invaliidsuspensionid.
The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) and secondary legislation under this Act and the Continental Shelf Act (Cap. 194) and secondary legislation under this Act
Õigusakt Petroleum (Production) Act (Cap. 156) ja selle õigusakti alusel vastu võetud teisesed õigusaktid ning õigusakt Continental Shelf Act (Cap. 194) ja selle õigusakti alusel vastu võetud teisesed õigusaktid
Act No 578 of 24 June 1994, as amended by Act No 666 of 5 July 1996, Act No 75 of 29 January 1997, Act No 138 of 19 February 1998, Act No 208 of 6 April 1999, Act No 551 of 20 June 2000, Act No 203 of 22 March 2001, Act No 701 of 15 July 2001 and Act No 1052 of 17 December 2002.
juuni 1994. aasta seadus nr 335, muudetud 5. juuli 1996. aasta seadusega nr 666, 29. jaanuari 1997. aasta seadusega nr 75, 19. veebruari 1998. aasta seadusega nr 138, 6. aprilli 1999. aasta seadusega nr 208, 20. juuni 2000. aasta seadusega nr 551, 22. märtsi 2001. aasta seadusega nr 203, 15. juuli 2001. aasta seadusega nr 701 ja 17. detsembri 2002. aasta seadusega nr 1052.
any State that is party to both this Act and the 1934 Act shall continue to apply the 1934 Act in its relations with States that are party to the 1934 Act without being party to the 1960 Act or this Act.
Riik, mis on nii käesoleva kui ka 1934. aasta redaktsiooni osaline, jätkab 1934. aasta redaktsiooni kohaldamist suhetes riikidega, mis on 1934. aasta redaktsiooni osalised, ent ei ole 1960. aasta või käesoleva redaktsiooni osalised.
Act No 378 2007 Coll., on Pharmaceuticals and on Amendments to Some Related Acts (Act on Pharmaceuticals) Act.
Leedus kehtib juurdlusteenuste puhul riigi monopol.
1961 Additional Act means the Act signed at Monaco on November 18, 1961, additional to the 1934 Act
aasta täiendav redaktsioon 18. novembril 1961. aastal Monacos allakirjutatud redaktsioon, millega täiendati 1934. aasta redaktsiooni
The new legal act replaces and repeals the earlier act.
Uus õigusakt asendab ja tühistab varasema õigusakti.
We must act and act intelligently to support this transformation.
Ümberkujunemise toetamiseks tuleb meil tuleb asuda tegudele ja me peame seda tegema targalt.
We want to act and we want to act decisively.
Me tahame tegutseda ja teha seda otsustavalt.
FINAL ACT
LÕPPAKT
Act on
Rakendatakse
ACT Il.
ACT II.
ACT ill.
ACT III.
ACT IV.
ACT IV.
Act now!
Tegutsege kohe
Delegated act
Delegeeritud õigusakt
Delegated act
Delegeeritud õigusakt
Entrustment act
Ülesannete andmise akt
Final act
Lõppakt sotsiaalharta artikli 19 lõikel 4.
Legislative act
Õigusakt
Act now.
Tegutsege ometi!
Second act.
Teine vaatus.
Next act.
Järgmine vaatus.

 

Related searches: Suspiciously Similar - Suspiciously Quiet - Suspiciously Low - Suspiciously Cheap - Suspiciously Close - Acting Suspiciously - Seem Suspiciously Low - Viewed Suspiciously - Observed Suspiciously - Suspiciously Guarded -