Translation of "activation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Activation
Aktiveerimine
Activation
Aktiveerimine
Activation Gestures
Aktiveerimistoimingud
Activation delay
Aktiveerimise viivitus
Script Activation
Skripti aktiveerimine
Activation Method
Aktiveerimisviis
Menu Activation
Menüü aktiveerimine
Before activation
Enne aktiveerimist
After activation
Pärast aktiveerimist
Before activation
SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Activation clips
Sõrme äärik
Unexpected activation
Ootamatu aktiveerumine
No click activation
Aktiveerimine klõpsamata
MI activation criteria
Rikkeindikaatori aktiveerumise kriteeriumid
Not known excessive activation of white blood cells associated with inflammation (macrophage activation syndrome).
Ei ole teada põletikuga kaasnev valgete vereliblede ülemäärane aktivatsioon (makrofaagide aktiveeritud sündroom)
Not known excessive activation of white blood cells associated with inflammation (macrophage activation syndrome).
Ei ole teada põletikuga kaasnev valgete vereliblede ülemäärane aktivatsioon (makrofaagide aktiveeritud sündroom).
Not known excessive activation of white blood cells associated with inflammation (macrophage activation syndrome).
310 Ei ole teada põletikuga kaasnev valgete vereliblede ülemäärane aktivatsioon (makrofaagide aktiveeritud sündroom).
Visual feedback on activation
Visuaalne tagasiside aktiveerimisel
Activation process and administration
Aktiveerimisprotsess ja manustamine
Activation of payment entitlements
Toetusõiguste aktiveerimine
Execute station activation procedure.
Alustada jaama aktiveerimisprotseduuri.
Unexpected activation of alarm
Signalisatsiooni ootamatu aktiveerumine
Unexpected activation of horn
Autopasuna ootamatu aktiveerumine
the activation field strength
aktiveerimisvälja tugevust
331 Not known excessive activation of white blood cells associated with inflammation (macrophage activation syndrome).
Ei ole teada põletikuga kaasnev valgete vereliblede ülemäärane aktivatsioon (makrofaagide aktiveeritud sündroom)
Activation Gestures with these options
Aktiveerimistoimingud järgmiste valikutega
Activation of the creep mode
Roomamisrežiimi aktiveerimine
Activation of the creep mode
Roomamisrežiimi aktiveerimine
(d) date of last activation
d) viimase aktiveerimise kuupäev
Automatically restart scanning after item activation
Automaatne skannimise kordamine pärast kirje aktiveerimist
Leukocyte Activation Syndrome (APL Differentiation Syndrome)
Leukotsüütide aktivatsioonisündroom (APL diferentseerumissündroom)
Activation of the structural reform clause
Struktuurireformide klausli aktiveerimine
B Activation of the RES payments
B RES maksete käivitamine
B Activation of the RES payments ....................................
RES maksete käivitamine ........................................
Description of the torque limiter activation
Pöördemomendi piiraja aktiveerimise kirjeldus
Enable Access Key activation with Ctrl key
Hõlbustusklahvide lubamine Ctrl klahviga
Immediately after activation, Luminity appears as a
Koheselt pärast aktiveerimist on Luminity dispersioon
The effects may result from complement activation.
Toimed võivad olla komplemendi süsteemi aktivatsiooni tulemuseks.
Activation of payment entitlements per eligible hectare
Toetusõiguste aktiveerimine toetuskõlbliku hektari kohta
flexible activation of the European Solidarity Fund
Euroopa Solidaarsusfondi paindlik aktiveerimine
After activation, do not store above 30 C.
Pärast aktiveerimist hoida temperatuuril kuni 30 C.
Do not press the plum activation button until
Ärge vajutage ploomikarva aktiveerimisnupule enne, kui pensüstel on sobivas asendis, kuna see põhjustab ravimi väljumise pensüstelist.
Ensure the effectiveness of labour market activation policies.
Tagada tööturu aktiviseerimispoliitika tõhusus.
Extend existing activation efforts to all age groups.
Laiendada praegusi tööturule kaasamiseks tehtavaid jõupingutusi kõikidele vanuserühmadele.
All right, let's stand by for resort activation.
Olgu, oleme puhkekeskuse aktiveerimiseks valmis.

 

Related searches: Activation - Activation Code - Brand Activation - Activation Key - Activation Time - Activation Energy - Activation Date - Upon Activation - Platelet Activation - Account Activation -