Translation of "active volcano" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Active - translation : Active volcano - translation : Volcano - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This volcano isn't active, is it?
See on ikka kustunud vulkaan?
SAGAN Voyager had discovered the first active volcano beyond the Earth.
Voyager oli leidnud esimese tegevvulkaani väljaspool Maad.
Volcano
Vulkaan
Volcano rabbit
Teporingo e. vulkaaniküülik
An erupting volcano?
Purskav vulkaan?
The volcano is extinct.
Vulkaan on kustunud.
Styrian volcano land about the
Fotod Steiermarki vulkaanimaa tegevusrühm haldussüsteemi tehnilise osa kaudu.
Do you understand the volcano?
Kas mõistate vulkaani olemust?
Mount Etna, Europe's tallest active volcano looms over the city, and it's been known to cover the city in lava on several occasions.
Selle taustal terendab Euroopa kõrgeim tegevvulkaan Etna, mis on mitmel korral linna laavaga üle ujutanud.
Styrian volcano region never stop renewing
Steiermarki vulkaanimaa uuendamine ei tohi kunagi lõppeda
The Styrian volcano land is a
Steiermarki vulkaanimaa on Austria Steiermarki liidumaa kaguosas paiknev Leader ühing, kuhu kuulub 67 kogukonda.
It's going down into the volcano.
See maandub! Otse vulkaani sisse!
The volcano is 25 miles away!
Vulkaan on 25 miili kaugusel!
I was living on a volcano
Elasin kui vulkaanil.
The Styrian volcano land a success story
Steiermarki vulkaanimaa edulugu
This volcano has not finished erupting yet.
See vulkaan pole veel purskamist lõpetanud.
Do you call home to a volcano?
Te nimetate vulkaani oma koduks?
The volcano was entering a new phase.
Vulkaan oli astumas uude faasi.
Keep her headed for the volcano. Yes, sir.
Vulkaan peab jääma ette, kursile.
The volcano continues to be active, and recurrent closures of airspace continue to take place, depending on the weather conditions affecting the dispersion of the ash cloud.
Vulkaan on endiselt aktiivne ja jätkuvad õhuruumi korduvad sulgemised sõltuvalt tuhapilve hajumist mõjutavatest ilmastikutingimustest.
It is there that I see the parallel with dancing on a volcano a volcano filled not with lava or ash but with distrust.
Siin toon paralleeli vulkaanil tantsimisega vulkaanil, mis ei ole täidetud mitte laava, vaid usaldamatusega.
Regional knowledge management system in the Styrian volcano land
Steiermarki vulkaanimaa piirkondlik teabehaldussüsteem
My people...we are not afraid of the volcano.
Minu rahvas vulkaani ei karda.
NARRATOR By now, the volcano was in full eruption.
Vulkaan purskas nüüd täie jõuga.
The volcano was about to claim its first victims.
Vulkaan oli valmis nõudma esimesi ohvreid.
One volcano, all fed by one reservoir of magma.
Üks vulkaan, mida toidab üks laavareservuaar.
This was also clearly expressed by the Styrian volcano group.
Seda väljendas selgelt ka Steiermarki vulkaanimaa rühm.
Styrian volcano land allows people a chance to learn much
Selles Interneti viktoriinis on palju erinevaid küsimusi Steiermarki vulkaanimaa kohta, võimaldades inimestel saada vabas vormis palju teadmisi selle piirkonna kohta.
A sign of what was happening deep inside the volcano.
See oli märk vulkaani sügavuses toimuvast.
With nothing to support it, the volcano began to collapse.
Kuna miski seda enam ei toetanud, hakkas vulkaan kokku varisema.
The Indonesians called this volcano Anak Krakatoa. Son of Krakatoa.
Indoneeslased panid vulkaanile nimeks Anak Krakatau, Krakatau poeg.
This is already enough to bring this metaphorical volcano to a head, so we can do without poor financial accountability and public distrust causing the volcano to erupt.
Juba sellest piisab, et see metafooriline vulkaan tegutsema hakkaks, nii et meil ei ole vaja viletsat finantsaruandlust ja avalikkuse usaldamatust, et panna vulkaan purskama.
Sounds like that mountain... could turn into a bloody big volcano.
Mägi muutub vist... igavesti vägevaks vulkaaniks.
My headquarters are located on the slope of a submerged volcano.
Mu peakorter asetseb veealuse kustunud vulkaani jalamil.
VERBEEK I didn't know then what the volcano was telling me.
Siis ma veel ei teadnud, mida vulkaan mulle ütles.
It was once an underground outlet for the lava from the volcano.
Kunagi on see maaalune väljapääs laava jaoks.
For centuries, the people here have lived within sight of the volcano.
Inimesed on vulkaani läheduses elanud sajandeid.
It's been building up inside of me like a volcano all night.
See on minu sees möllanud nagu tulemägi terve õhtu.
You can't expect an enormous volcano with three tiny bags of explosives.
Kolmest väikesest lõhkeainekotist ei saagi tohutut vulkaani.
A regional knowledge management system with a permanent evaluation of the volcano land.
See moodul hõlmab piirkonna ajalugu, nägemust Steiermarki vulkaanimaa regionaalarengust ning samuti pildimaterjali selle väga erilise piirkonna kohta.
The volcano eruption laid a cloud of volcanic ash over most of Europe.
Vulkaanipurse on katnud suurema osa Euroopast vulkaanilise tuha pilvega.
It is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
See on selge, et vulkaanid jätkavad purskamist, nagu seda teeb Islandi vulkaan.
NARRATOR The collapsing volcano had unleashed a final avalanche of scalding ash and pumice.
Varisev vulkaan vallandas oma viimase tulikuuma tuha ja pimsivoolu.
The Icelandic volcano has once again shown the human race the true power of nature.
Islandi vulkaan on inimkonnale taas näidanud looduse tegelikku võimu.
An emergency such as the one caused by the Icelandic volcano was never expected, however.
Kuid selline hädaolukord, mille põhjustas Islandi vulkaan, oli siiski ootamatu.

 

Related searches: Active Volcano - Highly Active Volcano - An Active Volcano - Volcano - Extinct Volcano - Dormant Volcano - Volcano Eruption - Shield Volcano - Mud Volcano - The Volcano Erupted -